TIVI

W61G | LED | HD Ready | HDR | Smart TV

W610G Series
?nh c?a W61G | LED | HD Ready | HDR | Smart TV

32” (80 cm)

KDL-32W610G

6,290,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
Cho tr?i nghi?m xem chan th?c h?n n?a

Kết hợp xổ sốTìm hi?u cách BRAVIA mang th? gi?i gi?i trí ??n ng?i nhà c?a b?n v?i màu s?c tuy?t m?, ?? nét ?u vi?t và ?? t??ng ph?n sau, kèm theo ?ó là am thanh trong tr?o và am tr?m m?nh m?.

Khám phá t?ng chi ti?t

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? x? ly hình ?nh X-Reality? PRO nang c?p t?ng ?i?m ?nh cho ?? r? nét v??t tr?i. Trong quá trình phan tích các khung hình, m?i c?nh s? ???c ??i chi?u v?i c? s? d? li?u hình ?nh ??c bi?t c?a chúng t?i ?? tinh ch?nh hình ?nh và gi?m nhi?u. H?y xem c?u trúc c?a tòa nhà ?? ???c t?ng c??ng chi ti?t nh? th? nào.

YouTube™ m?t ch?m
Truy c?p YouTube? t?c thì ch? b?ng m?t ch?m

Truy c?p ngay vào YouTube và th??ng th?c m?i video b?n yêu thích. Chi?c TV LED c?a Sony tích h?p YouTube này cho phép b?n xem các clip v?i t?c ?? siêu nhanh và thêm nút YouTube trên ?i?u khi?n t? xa ?? b?n d? dàng duy?t tìm n?i dung.

S? d?ng ?i?n tho?i th?ng minh sành ?i?u h?n

T?t c? n?i dung b?n yêu thích trên ?i?n tho?i th?ng minh hay ? USB gi? ?ay có th? ???c th??ng th?c trên màn hình l?n c?a TV v?i hình ?nh ??p ??n t?ng chi ti?t. Tính n?ng Smart Plug and Play giúp b?n d? dàng chia s? video, ?nh và nh?c t? nhi?u thi?t b?.

D? dàng k?t n?i v?i ?i?n tho?i thông minh
Âm thanh ClearAudio+
???c ch? t?o ?? l?ng nghe

ClearAudio+

Mang ??n tr?i nghi?m nghe nhìn chan th?c. ClearAudio+ tinh ch?nh am thanh TV cho b?n chìm ??m và dang tràn c?m xúc nh? th? m?i th? ?ang di?n ra xung quanh b?n. Nghe nh?c và l?i tho?i r? ràng và tách bi?t h?n, b?t k? n?i dung b?n ?ang xem.

Cáp ???c gi?u tinh tê?, g?n gàng và ng?n n?p

C?t g?n cáp trong chan ?? và c? ??nh b?ng giá ?? cáp kèm theo máy.??

Qu?n lý Dây cáp
X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony v? cùng b?n b? khi ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n. Kh?ng ch? ???c trang b? kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m v??t tr?i, nh?ng ti-vi này còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, ngh?a là TV c?a b?n ???c b?o v? kh?i sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch v?i m?t chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng b?i
B?i

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? ch?ng b?i ??c ?áo c?a Sony ng?n b?i xam nh?p vào bên trong TV

Ch?ng sét
Sét

B? ch?ng sét giúp b?o v? TV c?a b?n tr??c nhi?u cú sét ?ánh.

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

Kết hợp xổ sốM?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

L?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Th?a s?c gi?i trí v?i hình ?nh ???c nang cao g?n b?ng ??nh d?ng Full HD nh? X-Reality PRO? d? dàng nang c?p và khám phá n?i dung m?i v?i tính n?ng M?t nút ?? ??n YouTube.
  • Kích th??c s?n có 32” (80 cm)

  • D?i t??ng ph?n ??ng

  • ?? phan gi?i WXGA

  • X-Reality? PRO

  • YouTube? và nhi?u h?n n?a

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này