W66F

R? h?n, s?c nét h?n, h?p d?n h?n
TIVI

W66F | LED | Full HD | HDR | Smart TV

W660F Series
?nh c?a W66F | LED | Full HD | HDR | Smart TV

43” (108 cm)

KDL-43W660F

7,400,000 VN?

50” (126 cm)

Kết hợp xổ sốKDL-50W660F

8,900,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
Khám phá nh?ng cách gi?i trí m?i

Kết hợp xổ sốH?y xem c?ng ngh? HDR và nang c?p ch?t l??ng m?i nh?t c?a chúng t?i m? ra th? gi?i gi?i trí Full HD thú v? nh? th? nào khi k?t h?p v?i One-button YouTube.

Tái khám phá m?i chi ti?t v?i ch?t l??ng Full HD

C?ng ngh? x? ly hình ?nh X-Reality PRO s? nang c?p t?ng ?i?m ?nh ?? mang ??n ?? r? nét v??t tr?i x?ng t?m Full HD. Trong khi phan tích các khung hình, m?i c?nh s? ???c ??i chi?u v?i c? s? d? li?u hình ?nh ??c bi?t c?a chúng t?i ?? tinh ch?nh hình ?nh và gi?m nhi?u. Xem c?u trúc c?a tòa nhà ?? ???c t?ng c??ng chi ti?t nh? th? nào.

TV và b? ?i?u khi?n t? xa hi?n th? One-button YouTube
Truy c?p YouTube? t?c thì ch? b?ng m?t ch?m

Truy c?p YouTube tr?c ti?p và th??ng th?c t?t c? video mà b?n yêu thích. V?i chi?c internet TV tích h?p YouTube này cùng nút YouTube trên ?i?u khi?n t? xa cho phép duy?t tìm d? dàng, b?n có th? m? xem các ?o?n clip v?i t?c ?? ánh sáng.?

S? d?ng ?i?n tho?i th?ng minh sành ?i?u h?n

T?t c? n?i dung b?n yêu thích trên ?i?n tho?i th?ng minh hay ? USB gi? ?ay có th? ???c th??ng th?c trên màn hình l?n c?a TV v?i hình ?nh ??p ??n t?ng chi ti?t. Ch?c n?ng C?m và ch?y th?ng minh giúp b?n d? dàng chia s? video, ?nh và nh?c t? nhi?u thi?t b?.

M?t chi?c ?i?n tho?i thông minh k?t n?i v?i TV
ClearAudio+
???c ch? t?o ?? l?ng nghe

ClearAudio+

Mang ??n tr?i nghi?m nghe nhìn chan th?c. ClearAudio+ tinh ch?nh am thanh TV cho b?n chìm ??m và dang tràn c?m xúc nh? th? m?i th? ?ang di?n ra xung quanh b?n. Nghe nh?c và l?i tho?i r? ràng và tách bi?t h?n, b?t k? n?i dung b?n ?ang xem.

Hi?u su?t cao dù trong ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

T?n h??ng n?i dung gi?i trí mà kh?ng b? phan tam. Chi?c TV này ???c trang b? X-Protection PRO nên r?t b?n và ???c b?o v? kh?i b?i b?n, ?? ?m, dòng ?i?n t?ng v?t và c? sét ?ánh.

B?n ch? ?? c?a X-Protection PRO
Thi?t k? giúp b?n t?p trung vào hình ?nh

Day cáp g?n gàng, kh?ng gian thêm r?ng. Chi?c TV HDR thanh m?nh này có các vi?n ???c bo khung m? nh?m h?p c?c ??p m?t, hài hòa v?i kh?ng gian phòng khách c?a b?n. Cách b? trí cáp th?ng minh s? gi?u day cáp ch?c ch?n ? m?t tr??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

M?i chi ti?t ??u t??i sáng h?n, r? nét h?n và “??” h?n trên chi?c TV HDR Full HD có One-button YouTube này. Th?a s?c gi?i trí v?i hình ?nh Full HD s?c nét ??n t?ng chi ti?t ???c t?ng c??ng nh? c?ng ngh? nang c?p X-Reality PRO?.
  • Kích th??c s?n có 43” (108 cm), 50” (126 cm)

  • D?i t??ng ph?n ??ng

  • ?? phan gi?i Full HD (1920 x 1080)

  • X-Reality? PRO

  • Youtoube? và nhi?u h?n n?a

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này