TIVI

W66G | LED | Full HD | HDR | Smart TV

W660G Series
?nh c?a W66G | LED | Full HD | HDR | Smart TV

Kết hợp xổ số43” (108 cm)

KDL-43W660G

7,900,000 VN?

50” (126 cm)

Kết hợp xổ sốKDL-50W660G

9,400,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
Tái khám phá m?i chi ti?t v?i ch?t l??ng Full HD

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? x? ly hình ?nh X-Reality? PRO s? nang c?p t?ng ?i?m ?nh ?? có ?? r? nét Full HD v??t tr?i. Trong khi phan tích các khung hình, m?i c?nh s? ???c ??i chi?u v?i c? s? d? li?u hình ?nh ??c bi?t c?a chúng t?i ?? tinh ch?nh hình ?nh và gi?m nhi?u. Xem c?u trúc c?a tòa nhà ?? ???c t?ng c??ng chi ti?t nh? th? nào.

YouTube™ m?t ch?m
Truy c?p YouTube? t?c thì ch? b?ng m?t ch?m

Truy c?p YouTube tr?c ti?p và th??ng th?c t?t c? video mà b?n yêu thích. V?i chi?c TV LED tích h?p YouTube này c?a Sony cùng nút YouTube trên ?i?u khi?n t? xa cho phép duy?t tìm d? dàng, b?n có th? m? xem các clip v?i t?c ?? ánh sáng.

S? d?ng ?i?n tho?i th?ng minh sành ?i?u h?n

T?t c? n?i dung b?n yêu thích trên ?i?n tho?i th?ng minh hay ? USB gi? ?ay có th? ???c th??ng th?c trên màn hình l?n c?a TV v?i hình ?nh ??p ??n t?ng chi ti?t. Tính n?ng Smart Plug & Play giúp b?n d? dàng chia s? video, ?nh và nh?c t? nhi?u thi?t b?.

D? dàng k?t n?i v?i ?i?n tho?i thông minh
Âm thanh ClearAudio+
???c ch? t?o ?? l?ng nghe

ClearAudio+

Kết hợp xổ sốMang ??n tr?i nghi?m nghe nhìn chan th?c. ClearAudio+ tinh ch?nh am thanh TV cho b?n chìm ??m và dang tràn c?m xúc nh? th? m?i th? ?ang di?n ra xung quanh b?n. Nghe nh?c và l?i tho?i r? ràng và tách bi?t h?n, b?t k? n?i dung b?n ?ang xem.

Cáp ???c gi?u tinh tê?, g?n gàng và ng?n n?p

C?t g?n cáp trong chan ?? và c? ??nh b?ng giá ?? cáp kèm theo máy.??

Qu?n lý Dây cáp
X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony v? cùng b?n b? khi ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n. Kh?ng ch? ???c trang b? kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m v??t tr?i, nh?ng ti-vi này còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, ngh?a là TV c?a b?n ???c b?o v? kh?i sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch v?i m?t chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng b?i
B?i

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? ch?ng b?i ??c ?áo c?a Sony ng?n b?i xam nh?p vào bên trong TV

Ch?ng sét
Sét

B? ch?ng sét giúp b?o v? TV c?a b?n tr??c nhi?u cú sét ?ánh.

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

Kết hợp xổ sốM?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

Kết hợp xổ sốL?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Ch?c n?ng tr? n?ng
Tr? n?ng cho TV LCD BRAVIA

Kết hợp xổ sốTV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Cùng gi?i trí v?i nh?ng hình ?nh Full HD chi ti?t, ???c X-Reality PRO? nang c?p tr? nên r? ràng h?n, s?c nét h?n và tính n?ng M?t nút ??n YouTube.
  • Kích th??c s?n có 43” (108 cm), 50” (126 cm)

  • D?i t??ng ph?n ??ng

  • ?? phan gi?i Full HD (1920 x 1080)

  • X-Reality? PRO

  • YouTube? và nhi?u h?n n?a

Kết hợp xổ số???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này