TIVI

W80F| LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)

KDL-43W800F / KDL-49W800F
?nh c?a W80F| LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)

43” (108 cm)

KDL-43W800F

10,900,000 VN?

Kết hợp xổ số49” (123 cm)

Kết hợp xổ sốKDL-49W800F

14,400,000 VN?

Hình ?nh c?a W80F| LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
Hình ?nh c?a W80F| LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
Hình ?nh c?a W80F| LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
Hình ?nh c?a W80F| LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
Hình ?nh c?a W80F| LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Các tính n?ng

R? nét h?n, chi ti?t h?n v?i Full HD

Tr?i nghi?m ?? t??ng ph?n, k?t c?u và chi ti?t tinh t? c?a màn hình Full HD 1080p. V?i ?? phan gi?i 1920 x 1080 pixel, màn hình Full HD mang ??n hình ?nh chi ti?t h?n g?p 5 l?n so v?i hình ?nh ?? nét tiêu chu?n. M?i n?i dung b?n xem s? s?c nét, r? ràng và chan th?c h?n v?i ?? nhi?u t?i thi?u và hi?u ?ng t?i ?a.?

Khám phá l?i t?ng chi ti?t hình ?nh v?i c?ng ngh? X-Reality? PRO

C?ng ngh? x? ly hình ?nh X-Reality PRO s? nang c?p t?ng ?i?m ?nh ?? mang ??n ?? r? nét v??t tr?i x?ng t?m Full HD. Trong khi phan tích các khung hình, m?i c?nh s? ???c ??i chi?u v?i c? s? d? li?u hình ?nh ??c bi?t c?a chúng t?i ?? tinh ch?nh hình ?nh và gi?m nhi?u. Xem c?u trúc c?a tòa nhà ?? ???c t?ng c??ng chi ti?t nh? th? nào.

Khám phá tr?i nghi?m gi?i trí HDR ??y c?m xúc

Chi?c TV này cho b?n tr?i nghi?m th? gi?i phim ?nh và game ??y k? thú v?i ch?t l??ng HDR v? cùng chi ti?t và s?ng ??ng. TV có kh? n?ng x? ly nhi?u ??nh d?ng HDR, trong ?ó có HDR10 và Hybrid Log-Gamma.

Tr?i nghi?m ch?i game HDR

TV HDR c?a Sony là s? k?t h?p hoàn h?o v?i máy ch?i game PlayStation?4 và PlayStation?4 Pro. ??m mình trong tr?i nghi?m ch?i game c?c nh?y và thú v? v?i màu s?c r?c r?. Ng?m nhìn nh?ng game b?n yêu thích tr? nên s?ng ??ng nh? th?t v?i ch?t l??ng hình ?nh tuy?t v?i.

Khám phá các th? gi?i m?i v?i TV Android?

Smart TV c?a b?n ngày càng th?ng minh h?n. H?y t?n h??ng nhi?u tr?i nghi?m ?i?n tho?i th?ng minh và máy tính b?ng ?a thích c?a b?n trên màn hình BRAVIA? l?n tuy?t ??p. Android TV? v?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n cho phép b?n k?t n?i và truy c?p n?i dung t? phim và ch??ng trình TV ??n hàng ngàn ?ng d?ng, ??n gi?n ch? b?ng gi?ng nói.

???c ch? t?o ?? l?ng nghe: ClearAudio+

Kết hợp xổ sốH?y c?m th? c?ng ngh? am thanh s?ng ??ng nh? th?t. C?ng ngh? ClearAudio+ am thanh TV tinh ch?nh cho b?n c?m giác nh? m?i th? ?ang di?n ra xung quanh b?n. Nghe nh?c, l?i tho?i và các hi?u ?ng xung quanh r? ràng và tách b?ch h?n cho dù b?n ?ang xem gì ?i n?a.

X-Protection PRO: Thi?t k? thách th?c c? nh?ng ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

X-Protection PRO dành cho W80F b?o v? TV theo ba cách. ??u tiên, t? ?i?n s? c?p giúp TV ho?t ??ng ?n ??nh, ngay c? khi x?y ra s?c ?i?n ??t ng?t. Th? hai, m?t l?p m? ch?ng ?m trên day d?n giúp ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao. Và cu?i cùng, v?i b? b?o v? ch?ng sét, TV ???c b?o v? tr??c nh?ng tia sét ??n 9000 V.

Khung h?p có v? ngoài gi?ng nh?m

Kết hợp xổ sốMàn hình ???c bo khung vi?n nh?m m?ng cho di?n tích vùng xem t?i ?a. Khung vi?n m? nh?m mang ??n di?n m?o thanh l?ch và tinh t? cho chi?c TV.?

Qu?n ly Day cáp

Cáp "gi?u" trong chan ?? và lu?n g?n gàng nh? thi?t b? c? ??nh cáp ?i kèm.??

M?t tr??c kh?ng có cáp

Kết hợp xổ sốGi?u toàn b? cáp c?a các b? chuy?n tín hi?u ho?c ??u phát Blu-ray bên trong m?t chan ?? ??c ?áo.?

Motionflow? XR ??m b?o cho hành ??ng ???c uy?n chuy?n

Kết hợp xổ sốT?n h??ng các chi ti?t m??t mà và s?c nét ngay c? trong các c?nh chuy?n ??ng nhanh v?i Motionflow? XR. C?ng ngh? tiên ti?n này giúp t?o ra và chèn thêm khung hình vào gi?a các khung hình ban ??u. C?ng ngh? này so sánh các y?u t? tr?c quan chính trên các khung hình liên ti?p r?i tính toán t?ng kho?nh kh?c hành ??ng trong các c?nh phim. M?t s? model còn có tính n?ng chèn khung t?i, mang l?i màu s?c ?i?n ?nh chan th?t và kh?ng b? m?.

H?y nói nh?ng gì mà b?n mu?n xem v?i ch?c n?ng tìm ki?m b?ng gi?ng nói

Ti?t ki?m th?i gian tìm ki?m ?? xem ???c nhi?u h?n. Ch?c n?ng tìm ki?m b?ng gi?ng nói trên Android TV? mang ??n cho b?n s?c m?nh tìm ki?m c?a Google, cho phép b?n tìm ki?m n?i dung qua các d?ch v? khác nhau mà kh?ng c?n nh?p ky t? v?t v? và m?t th?i gian. B?n c?ng có th? xem các g?i y; ch?ng h?n nh? khi tìm các "phim l?ng m?n", b?n s? có m?t danh sách phù h?p ?? l?a ch?n.

Chromecast built-in: T??ng thích tuy?t v?i v?i các thi?t b? khác

BRAVIA? tích h?p Chromecast built-in cho phép b?n d? dàng truy?n n?i dung gi?i trí yêu thích nh? YouTube? ho?c Netflix t? thi?t b? cá nhan lên màn hình BRAVIA? tuy?t ??p.Kết hợp xổ số B?n có th? truy?n n?i dung t? thi?t b? Android?, iOS? ho?c máy tính xách tay.

Google Play?: th? gi?i n?i dung và ?ng d?ng gi?i trí

Khám phá các b? phim, ch??ng trình TV, trò ch?i và nhi?u n?i dung khác t? Google Play?. H?y tr?i nghi?m kho ?ng d?ng v? t?n, kh?ng ng?ng gia t?ng trên TV c?a b?n theo phong cách hoàn toàn m?i.

DSEE kh?i ph?c chi ti?t cho am nh?c k? thu?t s? c?a b?n

Internet video ?? phan gi?i th?p, ch??ng trình TV phát l?i và các t?p am thanh nén th??ng kh?ng cho am thanh tuy?t v?i nh? mong mu?n. M?t l??ng l?n th?ng tin b? m?t ?i trong quá trình nén am thanh k? thu?t s?. V?i c?ng ngh? C? ch? t?ng c??ng am thanh k? thu?t s? (DSEE), các thành ph?n t?n s? b? m?t (??c bi?t là các t?n s? cao) ???c ph?c h?i ?? mang l?i am thanh t? nhiên v?i c?m nh?n r?ng l?n h?n.

Clear Phase mang ??n t?n s? m??t mà và can b?ng

Kết hợp xổ sốBRAVIA? s? d?ng m?t model máy tính m?nh m? ?? phan tích và bù tr? cho nh?ng ph?n h?i thi?u chính xác c?a loa. Ch?c n?ng này ???c th?c hi?n b?ng cách 'l?y m?u' t?n s? loa v?i ?? chính xác cao h?n. Th?ng tin ???c ph?n h?i tr? l?i ?? lo?i b? các m?c am cao nh?t ho?c th?p nh?t trong ph?n h?i t? nhiên c?a loa - mang l?i am thanh trong và t? nhiên th?m chí còn tái t?o ???c t?t c? các t?n s?.

Cinematic S-Force Front Surround

Kết hợp xổ sốH?y t?n h??ng am t?n say mê ??a b?n ??m chìm vào trung tam c?a hành ??ng. S-Force PRO Front Surround m? ph?ng cách n?o b? t??ng quan v?i các ngu?n am thanh ?? t?o ra am l??ng, ?? tr? và ph? sóng am thích h?p ch? b?ng cách s? d?ng các kênh loa trái và ph?i. V?i k? thu?t m? ph?ng t? nhiên các tr??ng am thanh ba chi?u, b?n s? ???c th??ng th?c am thanh phong phú có ?? trung th?c cao trong m?t vùng nghe r?ng h?n.

B? phát IR – ki?m soát t?t c? b?ng m?t ?i?u khi?n t? xa

Kết hợp xổ sốB? phát tia h?ng ngo?i (IR) cho phép b?n ?i?u khi?n các thi?t b? khác trong nhà b?ng ?i?u khi?n t? xa c?a TV Sony. B?n có th? s? d?ng ph? ki?n này ?? ?i?u khi?n B? chuy?n tín hi?u (h?p cáp) b?ng b? ?i?u khi?n t? xa c?a TV.

Th?ng s? k? thu?t

?i?u khi?n th? gi?i gi?i trí c?a b?n v?i TV Full HD HDR tích h?p Android TV? này. T?t c? ?? s?n sàng ?? chào ?ón th? gi?i phim, game và ?ng d?ng hoàn toàn m?i.
  • Kích th??c s?n có 43” (108 cm), 49” (123 cm)

  • D?i t??ng ph?n ??ng

  • ?? phan gi?i Full HD (1920 x 1080)

  • X-Reality? PRO

  • TV Android?

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này