TIVI

W80G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)

W800G Series
?nh c?a W80G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ số43” (108 cm)

Kết hợp xổ sốKDL-43W800G

9,400,000 VN?

Kết hợp xổ số49” (123 cm)

KDL-49W800G

10,900,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
Nang t?m tr?i nghi?m gi?i trí c?a b?n

Chiêm ng??ng ch??ng trình gi?i trí s?ng ??ng ? ch?t l??ng Full HD v?i D?i t?n nh?y sáng cao, nang c?p X-Reality? PRO và tính thu?n ti?n c?a ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói trên Android TV?.

Th?ng s? k? thu?t c?a ?i?u khi?n thay ??i theo vùng l?nh th? và model TV.

Tái khám phá m?i chi ti?t v?i ch?t l??ng Full HD

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? x? ly hình ?nh X-Reality? PRO s? nang c?p t?ng ?i?m ?nh ?? có ?? r? nét Full HD v??t tr?i. Trong khi phan tích các khung hình, m?i c?nh s? ???c ??i chi?u v?i c? s? d? li?u hình ?nh ??c bi?t c?a chúng t?i ?? tinh ch?nh hình ?nh và gi?m nhi?u. Xem c?u trúc c?a tòa nhà ?? ???c t?ng c??ng chi ti?t nh? th? nào.

X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony v? cùng b?n b? khi ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n. Kh?ng ch? ???c trang b? kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m v??t tr?i, nh?ng ti-vi này còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, ngh?a là TV c?a b?n ???c b?o v? kh?i sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch v?i m?t chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng b?i
B?i

C?ng ngh? ch?ng b?i ??c ?áo c?a Sony ng?n b?i xam nh?p vào bên trong TV

Ch?ng sét
Sét

B? ch?ng sét giúp b?o v? TV c?a b?n tr??c nhi?u cú sét ?ánh.

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

M?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

Kết hợp xổ sốL?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

???c ch? t?o ?? l?ng nghe

Kết hợp xổ sốMang ??n tr?i nghi?m nghe nhìn chan th?c. ClearAudio+ tinh ch?nh am thanh TV cho b?n chìm ??m và dang tràn c?m xúc nh? th? m?i th? ?ang di?n ra xung quanh b?n. Nghe nh?c và l?i tho?i r? ràng và tách bi?t h?n, b?t k? n?i dung b?n ?ang xem.

Âm thanh ClearAudio+
TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c Android TV th?ng minh này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình truy?n phát. ?

Qu?n lý Dây cáp
Cáp ???c gi?u tinh tê?, g?n gàng và ng?n n?p

C?t g?n cáp trong chan ?? và c? ??nh b?ng giá ?? cáp kèm theo máy.?

Ch?c n?ng tr? n?ng
Tr? n?ng cho TV LCD BRAVIA

Kết hợp xổ sốTV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Th??ng th?c ch??ng trình gi?i trí chan th?c ? ch?t l??ng Full HD v?i ch?c n?ng nang c?p X-Reality? PRO và Android TV?.
  • Kích th??c s?n có 43” (108 cm), 49” (123 cm)

  • D?i t??ng ph?n ??ng

  • ?? phan gi?i Full HD (1920 x 1080)

  • X-Reality? PRO

  • TV Android?

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này