X70F

Chi ti?t s?ng ??ng, ?? nét ??nh cao
TIVI

X70F | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV

X7000F Series
?nh c?a X70F | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV

Giá kh?i ?i?m:

10,900,000 VN?

43” (108 cm)

Kết hợp xổ sốKD-43X7000F

10,900,000 VN?

Kết hợp xổ số49” (123 cm)

KD-49X7000F

14,400,000 VN?

Kết hợp xổ số55” (139 cm)

Kết hợp xổ sốKD-55X7000F

17,400,000 VN?

Kết hợp xổ số65” (164 cm)

KD-65X7000F

24,200,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
Khám phá th? gi?i hình ?nh r? nét kh?ng ng?

??m mình trong nh?ng khung hình ??p ??n t?ng chi ti?t v?i TV 4K HDR có kh? n?ng nang c?p hình ?nh và truy c?p tr?c ti?p d? dàng vào YouTube này.?

Tái khám phá t?ng chi ti?t v?i ch?t l??ng 4K

V?i 4K X-Reality PRO, m?i hình ?nh ???c nang c?p lên g?n h?n v?i ch?t l??ng 4K, cho ?? r? nét ?n t??ng. Hình ?nh ???c t?ng ?? s?c nét và tinh ch?nh ngay trong th?i gian th?c, ?? t?ng trang sách và ki?n trúc c?a th? vi?n hi?n lên th?t chi ti?t.

YouTube™
Truy c?p YouTube? t?c thì ch? b?ng m?t ch?m

Truy c?p YouTube tr?c ti?p và th??ng th?c t?t c? video mà b?n yêu thích. V?i chi?c internet TV tích h?p YouTube này cùng nút YouTube trên ?i?u khi?n t? xa cho phép duy?t tìm d? dàng, b?n có th? m? xem các ?o?n clip v?i t?c ?? ánh sáng.

???c ch? t?o ?? l?ng nghe

Mang ??n tr?i nghi?m nghe nhìn chan th?c. ClearAudio+ tinh ch?nh am thanh TV cho b?n chìm ??m và dang tràn c?m xúc nh? th? m?i th? ?ang di?n ra xung quanh b?n. Nghe nh?c và l?i tho?i r? ràng và tách bi?t h?n, b?t k? n?i dung b?n ?ang xem.

ClearAudio+
Thi?t k? giúp b?n t?p trung vào hình ?nh

Day cáp g?n gàng, kh?ng gian thêm r?ng. Chi?c TV 4K HDR thanh m?nh này có các vi?n ???c bo khung m? nh?m h?p c?c ??p m?t, hài hòa v?i kh?ng gian phòng khách c?a b?n. Cách b? trí cáp th?ng minh s? gi?u day cáp ch?c ch?n ? m?t tr??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Khám phá th? gi?i gi?i trí k? thú v?i TV 4K HDR trang b? c?ng ngh? Hybrid Log-Gamma c?a Sony. T?n h??ng tr?n v?n tr?i nghi?m xem giàu cung b?c am thanh v?i tính n?ng ClearAudio+.
  • Kích th??c s?n có 43” (108 cm), 49” (123 cm), 55” (139 cm), 65” (164 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • 4K X-Reality? PRO

  • YouTube? và nhi?u h?n n?a

  • ClearAudio+

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này