X75F

C? th? gi?i gi?i trí, r? t?ng chi ti?t
TIVI

X75F | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

X7500F Series
?nh c?a X75F | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ sốGiá kh?i ?i?m:

11,100,000 VN?

Kết hợp xổ số43” (108 cm)

Kết hợp xổ sốKD-43X7500F

11,100,000 VN?

Kết hợp xổ số49” (123 cm)

Kết hợp xổ sốKD-49X7500F

15,700,000 VN?

55” (139 cm)

KD-55X7500F

18,900,000 VN?

Kết hợp xổ số65” (164 cm)

KD-65X7500F

29,100,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
S?n sàng gi?i trí t?i b?n

H?y xem s? k?t h?p tuy?t v?i gi?a c?ng ngh? 4K HDR và nang c?p ch?t l??ng m?i nh?t c?a chúng t?i v?i Android TV? ?? mang ??n cho b?n nh?ng n?i dung gi?i trí tuy?t ??nh, b?t k? b?n ?ang xem gì.

Tái khám phá t?ng chi ti?t v?i ch?t l??ng 4K

Kết hợp xổ sốV?i 4K X-Reality PRO, m?i hình ?nh ???c nang c?p lên g?n h?n v?i ch?t l??ng 4K, cho ?? r? nét ?n t??ng. Hình ?nh ???c t?ng ?? s?c nét và tinh ch?nh ngay trong th?i gian th?c, ?? t?ng trang sách và ki?n trúc c?a th? vi?n hi?n lên th?t chi ti?t.

TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? nh?ng n?i dung gi?i trí b?n mong mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, TV 4K HDR tích h?p Android TV? s? mang ??n cho b?n nh?ng b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng ch? trong ch?p m?t.

TV Android 4K c?a chúng t?i ???c Netflix ?? xu?t

Netflix giúp b?n xác ??nh TV nào có hi?u su?t t?t h?n, truy c?p ?ng d?ng d? h?n & các tính n?ng m?i cho Smart TV t?t h?n. Netflix Recommended TV giúp b?n th??ng th?c các ch??ng trình & phim n?i ti?ng b?ng m?t nút b?m riêng & ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói.

Netflix Recommended TV
???c ch? t?o ?? l?ng nghe

Mang ??n tr?i nghi?m nghe nhìn chan th?c. ClearAudio+ tinh ch?nh am thanh TV cho b?n chìm ??m và dang tràn c?m xúc nh? th? m?i th? ?ang di?n ra xung quanh b?n. Nghe nh?c và l?i tho?i r? ràng và tách bi?t h?n, b?t k? n?i dung b?n ?ang xem.

ClearAudio+
Thi?t k? giúp b?n t?p trung vào hình ?nh

Day cáp g?n gàng, kh?ng gian thêm r?ng. Chi?c TV 4K HDR thanh m?nh này có các vi?n ???c bo khung m? nh?m h?p c?c ??p m?t, hài hòa v?i kh?ng gian phòng khách c?a b?n. Cách b? trí cáp th?ng minh s? gi?u day cáp ch?c ch?n ? m?t tr??c.

Video H??ng d?n
Video h??ng d?n s? d?ng TV

B?n có th?c m?c v? cách thi?t l?p và s? d?ng TV ho?c cách k?t n?i TV v?i các thi?t b? khác? Các video h??ng d?n c?a chúng t?i s? giúp b?n th?c hi?n t?ng b??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Khám phá th? gi?i gi?i trí trên chi?c TV 4K HDR tích h?p Android TV này. Và v?i tính n?ng Smart Plug & Play, b?n có th? d? dàng chia s? video, ?nh và nh?c t? nhi?u thi?t b?.
  • Kích th??c s?n có 43” (108 cm), 49” (123 cm), 55” (139 cm), 65” (164 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • 4K X-Reality? PRO

  • TV Android?

  • ClearAudio+

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này