X75H

B??c vào th? gi?i TV Android cùng hình ?nh ??p m?t và am thanh trong tr?o

Tr?i nghi?m game, ?nh, am nh?c, phim, Internet, ?ng d?ng ?n t??ng v?i màu s?c ??p, ?? r? nét 4K xu?t s?c cùng am thanh t? nhiên r? ràng trên TV 4K Ultra HD sang tr?ng.

TIVI

X75H | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

X7500H Series
?nh c?a X75H | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ sốGiá kh?i ?i?m:

12,590,000 VN?

Kết hợp xổ số43” (108 cm)

KD-43X7500H

12,590,000 VN?

Kết hợp xổ số49” (123 cm)

KD-49X7500H

15,180,000 VN?

Kết hợp xổ số55” (139 cm)

KD-55X7500H

17,840,000 VN?

Kết hợp xổ số65” (164 cm)

KD-65X7500H

26,500,000 VN?

3 tính n?ng hàng ??u
Màu s?c, ?? t??ng ph?n ??p, ?? chi ti?t xu?t s?c
Màu s?c, ?? t??ng ph?n ??p, ?? chi ti?t xu?t s?c

B? x? ly m?nh m? c?a chúng t?i s? d?ng các thu?t toán tiên ti?n ?? gi?m nhi?u và t?ng chi ti?t. V?i tín hi?u 4K r? h?n bao gi? h?t, m?i th? b?n xem ??u s? g?n ??t ?? phan gi?i 4K, v?i ??y ?? màu s?c và ?? t??ng ph?n s?ng ??ng.

T?ng âm tr?m
T?ng am tr?m

Loa ph?n x? am tr?m mang ??n ch?t l??ng am thanh siêu tr?m ?n t??ng phù h?p v?i phim, th? thao và nh?c.

Thi?t k? tinh t? hòa vào không gian
Thi?t k? tinh t? hòa vào kh?ng gian

Vi?n m?ng mang ??n cho TV 4K HDR này m?t v? ngoài tinh t?, hòa quy?n duyên dáng trong b?t k? m?i tr??ng ???ng ??i nào.

??n v?i n?i dung gi?i trí nhanh h?n
Màu s?c, ?? t??ng ph?n ??p, ?? chi ti?t xu?t s?c

B? x? ly m?nh m? c?a chúng t?i s? d?ng các thu?t toán tiên ti?n ?? gi?m nhi?u và t?ng chi ti?t. V?i tín hi?u 4K r? h?n bao gi? h?t, m?i th? b?n xem ??u s? g?n ??t ?? phan gi?i 4K, v?i ??y ?? màu s?c và ?? t??ng ph?n s?ng ??ng.

?? phan gi?i siêu cao cho m?i n?i dung b?n xem

Kết hợp xổ sốTh??ng th?c hình ?nh 4K s?c nét, phong phú chi ti?t và k?t c?u ??m tính chan th?c, v?i s? h? tr? ??c quy?n t? B? x? ly 4K X1? c?a chúng t?i. Hình ?nh quay 2K và c? Full HD ???c 4K X-Reality? PRO nang lên g?n ?? phan gi?i 4K nh? s? d?ng c? s? d? li?u 4K riêng.??

Bong bóng hi?n th? d?i màu r?ng v?i TRILUMINOS
Tái t?o d?i màu r?ng h?n, chính xác h?n

Kết hợp xổ sốB?ng cách m? r?ng ph? màu, TRILUMINOS ???c h? tr? s?c m?nh b?i b? x? ly X1 giúp tái t?o nhi?u màu s?c h?n so v?i TV th?ng th??ng. C?ng ngh? này phan tích và x? ly d? li?u trong m?i hình ?nh giúp màu s?c tr? nên t? nhiên và chính xác h?n, nh? ?ó mang l?i hình ?nh cu?i cùng tr?ng chan th?c h?n bao gi? h?t.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

C?i thi?n am v?i am tr?m r?, m?nh

Loa ph?n x? am tr?m mang ??n ch?t l??ng am thanh siêu tr?m ?n t??ng phù h?p v?i phim, th? thao và nh?c.

T?ng am tr?m

Loa ph?n x? am tr?m mang ??n am thanh siêu tr?m ?n t??ng phù h?p v?i phim, th? thao và nh?c. Thi?t k? h?p riêng bi?t ??m b?o kh? n?ng tái t?o am thanh hi?u qu?, mang ??n am tr?m m?nh m? mà kh?ng ?nh h??ng ??n ?? chi ti?t và r? ràng c?a am thanh.?

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Thi?t k? tinh t? hòa vào kh?ng gian

Vi?n m?ng mang ??n cho TV 4K HDR này m?t v? ngoài tinh t?, hòa quy?n duyên dáng trong b?t k? m?i tr??ng ???ng ??i nào.

Thi?t k? ??p m?t

V?i thi?t k? vi?n m?ng, s?n ph?m này mang nét sang tr?ng và tinh t?. Tr??c m?t b?n s? ch? còn là hình ?nh chi?m tr?n tam trí ch? kh?ng ph?i là chi?c TV n?a.

X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony v? cùng b?n b? khi ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n. Kh?ng ch? ???c trang b? kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m v??t tr?i, nh?ng ti-vi này còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, ngh?a là TV c?a b?n ???c b?o v? kh?i sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch v?i m?t chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng b?i
B?i

C?ng ngh? ch?ng b?i ??c ?áo c?a Sony ng?n b?i xam nh?p vào bên trong TV

Ch?ng sét
Sét

B? ch?ng sét giúp b?o v? TV c?a b?n tr??c nhi?u cú sét ?ánh.

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

Kết hợp xổ sốM?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

L?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Truy c?p d? dàng, thao tác ??n gi?n

?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, t?i thêm ?ng d?ng v?i thao tác ??n gi?n trên Sony Android TV? 4K. M?i nhu c?u xem phim hay truy?n hình ??u ???c ?áp ?ng t?c th?i.

Truy c?p n?i dung và d?ch v? yêu thích trong vài giay
Gia ?ình duy?t qua các n?i dung gi?i trí trên TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c smart TV Android này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.?

D? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? t??ng thích b?n yêu thích

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này