TIVI

X80G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

X8000G Series
?nh c?a X80G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ sốGiá kh?i ?i?m:

9,900,000 VN?

Kết hợp xổ số43” (108 cm)

Kết hợp xổ sốKD-43X8000G

9,900,000 VN?

49” (123 cm)

Kết hợp xổ sốKD-49X8000G

12,600,000 VN?

55” (139 cm)

KD-55X8000G

15,900,000 VN?

Kết hợp xổ số65” (164 cm)

KD-65X8000G

21,400,000 VN?

75” (189 cm)

KD-75X8000G

30,900,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
Ch?t l??ng 4K mang tính gi?i trí v??t tr?i nh? v?y ??y

Nhìn ng?m th? gi?i màu s?c s?ng ??ng và chi ti?t chan th?c trên chi?c ti-vi 4K HDR này v?i c?ng ngh? nang c?p 4K X-Reality? PRO, C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS Display và Android TV?.

Th?ng s? k? thu?t c?a ?i?u khi?n thay ??i theo vùng l?nh th? và model TV.

Tái khám phá t?ng chi ti?t v?i ch?t l??ng 4K

Kết hợp xổ sốV?i 4K X-Reality? PRO, hình ?nh ???c nang c?p lên g?n h?n v?i ch?t l??ng 4K ?ích th?c, cho ?? r? nét ?n t??ng. Hình ?nh thêm ph?n s?c nét và ???c tinh ch?nh ngay trong th?i gian th?c, ?? t?ng trang sách và ki?n trúc c?a th? vi?n hi?n lên th?t chi ti?t.

Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng

T?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

???c ch? t?o ?? l?ng nghe

Mang ??n tr?i nghi?m nghe nhìn chan th?c. ClearAudio+ tinh ch?nh am thanh TV cho b?n chìm ??m và dang tràn c?m xúc nh? th? m?i th? ?ang di?n ra xung quanh b?n. Nghe nh?c và l?i tho?i r? ràng và tách bi?t h?n, b?t k? n?i dung b?n ?ang xem.

Âm thanh ClearAudio+
TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c Android TV th?ng minh này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình truy?n phát. ?

Cáp ???c gi?u tinh tê?, g?n gàng và ng?n n?p

C?t g?n cáp trong chan ?? và c? ??nh b?ng giá ?? cáp kèm theo máy.?

Qu?n lý Dây cáp
Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

Kết hợp xổ sốTV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

T?n h??ng th? gi?i màu s?c s?ng ??ng và chi ti?t chan th?c trên chi?c TV 4K HDR có ch?c n?ng nang c?p lên 4K X-Reality? PRO, Android TV? và c?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS Display.
  • Kích th??c s?n có 43” (108 cm), 49” (123 cm), 55” (139 cm), 65” (164 cm), 75” (189 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • 4K X-Reality? PRO

  • ClearAudio+

  • TV Android?

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này