X8050H

Màu s?c s?ng ??ng k?t h?p v?i am thanh vòm r? nét

Th??ng th?c màu s?c chan th?c, s?ng ??ng, ?? t??ng ph?n tinh t? và ?? r? nét ?n t??ng cùng am thanh ?m tr?n l?y b?n trong m?t thi?t k? trang nh?.

TIVI

X8050H | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

X8050H Series
?nh c?a X8050H | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ sốGiá kh?i ?i?m:

13,900,000 VN?

43” (108 cm)

KD-43X8050H

13,900,000 VN?

49” (123 cm)

KD-49X8050H

16,400,000 VN?

55” (139 cm)

KD-55X8050H

18,900,000 VN?

65” (164 cm)

KD-65X8050H

26,900,000 VN?

Kết hợp xổ số75” (189 cm)

KD-75X8050H

35,900,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
??n v?i n?i dung gi?i trí nhanh h?n
Hình ?nh r? nét, ?? t??ng ph?n t?t, màu s?c s?ng ??ng

B? x? ly m?nh m? c?a chúng t?i s? d?ng các thu?t toán tiên ti?n ?? gi?m nhi?u và t?ng chi ti?t. V?i tín hi?u 4K r? h?n bao gi? h?t, m?i th? b?n xem ??u s? g?n ??t ?? phan gi?i 4K, v?i ??y ?? màu s?c và ?? t??ng ph?n s?ng ??ng.

?? phan gi?i siêu cao cho m?i n?i dung b?n xem

Kết hợp xổ sốTh??ng th?c hình ?nh 4K s?c nét, phong phú chi ti?t và k?t c?u ??m tính chan th?c, v?i s? h? tr? ??c quy?n t? b? x? ly 4K HDR X1? c?a chúng t?i. Hình ?nh quay 2K và c? Full HD ???c nang c?p lên g?n v?i ?? phan gi?i 4K b?ng 4K X-Reality? PRO nh? s? d?ng c? s? d? li?u 4K riêng bi?t.??

Bong bóng hi?n th? d?i màu r?ng v?i TRILUMINOS
Tái t?o d?i màu r?ng h?n, chính xác h?n

B?ng cách m? r?ng ph? màu, TRILUMINOS ???c h? tr? s?c m?nh b?i b? x? ly X1 giúp tái t?o nhi?u màu s?c h?n so v?i TV th?ng th??ng. C?ng ngh? này phan tích và x? ly d? li?u trong m?i hình ?nh giúp màu s?c tr? nên t? nhiên và chính xác h?n, nh? ?ó mang l?i hình ?nh cu?i cùng tr?ng chan th?c h?n bao gi? h?t.

Gi?m m? ngay c? trong c?nh chuy?n ??ng nhanh

Kết hợp xổ sốTrên m?t s? màn hình, các c?nh th? thao và hành ??ng nhanh có th? b? m?. C?ng ngh? Motionflow c?a chúng t?i gi? cho chuy?n ??ng m??t mà và r? nét b?ng cách t?o thêm hình ?nh gi?a các hình ?nh và thêm phan c?nh màu ?en gi?a các c?nh. K?t qu? ??t ???c? ít m? và d? ?nh h?n, chuy?n ??ng m??t mà h?n.?

Gi?m m? ngay c? trong c?nh chuy?n ??ng nhanh
Gia ?ình ?ang xem phim
Truy?n t?i tr?n v?n tr?i nghi?m xem v?i Dolby Vision?

Th?i bùng s?c s?ng cho t?ng khung hình v?i nh?ng vùng sáng n?i b?t, kho?ng t?i sau h?n và màu s?c r?c r?. Dolby Vision? là m?t gi?i pháp HDR t?o nên tr?i nghi?m r?p chi?u phim l?i cu?n, h?p d?n ngay t?i nhà b?n.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

?m thanh ?a chi?u r? nét

??m chìm trong th? gi?i am thanh r? nét, ch?t l??ng cao ?a chi?u, cho b?n hòa mình vào trong t?ng khung c?nh.

??m mình trong âm thanh v?i Dolby Atmos™
??m mình trong am thanh v?i Dolby Atmos??

B?n s? ???c ??m chìm trong am thanh và hòa mình vào khung c?nh. V?i Dolby Atmos, am thanh phát ra t? phía trên c?ng nh? t? các bên ?? b?n có th? nghe th?y các v?t th? di chuy?n trên cao v?i ?? chan th?c t?t h?n, cho tr?i nghi?m th?c s? ?a chi?u.

Th??ng th?c am thanh ch?t l??ng cao

V?i thi?t k? mang hình dáng m?i ??c ?áo ?? b? sung cho ch?t l??ng am thanh và ?? m?ng c?a TV, loa can b?ng X-Balanced Speaker c?a chúng t?i giúp mang ??n nh?ng th??c phim và nh?c v?i am thanh r? nét.

Tính n?ng này có trên TV t? 55" tr? lên.

Loa tròn thông th??ng
Loa tròn th?ng th??ng

Kết hợp xổ sốCh?t l??ng am thanh t?t nh?ng thi?t k? TV kh?ng ???c m?ng

Loa hình b?u d?c m?ng
Loa hình b?u d?c m?ng

Kết hợp xổ sốVi?c làm cho TV có thi?t k? m?ng ?? gay ?nh h??ng ??n ch?t l??ng am thanh

Loa cân b?ng X-Balanced Speaker
Loa can b?ng X-Balanced Speaker

?m thanh ch?t l??ng cao trong m?t thi?t k? TV siêu m?ng

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Thi?t k? tinh t? hòa vào kh?ng gian

Vi?n m?ng mang ??n cho TV m?t v? ngoài tinh t?, hòa quy?n trong b?t k? cách b? trí ???ng ??i nào.

?nh ch?p m?t bên TV cho th?y thi?t k? b?ng nhôm
Thi?t k? tuy?t ??p

V?i thi?t k? vi?n m?ng, s?n ph?m TV này mang nét sang tr?ng và tinh t?. Tr??c m?t b?n s? ch? còn là hình ?nh chi?m tr?n tam trí ch? kh?ng ph?i là chi?c TV n?a.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Truy c?p d? dàng, thao tác ??n gi?n

?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, t?i thêm ?ng d?ng v?i thao tác ??n gi?n trên Sony Android TV? 4K. M?i nhu c?u xem phim hay truy?n hình ??u ???c ?áp ?ng t?c th?i.

Truy c?p n?i dung và d?ch v? yêu thích trong vài giay
Gia ?ình duy?t qua các n?i dung gi?i trí trên TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c smart TV Android này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.

Nhi?u ?ng d?ng h?n b?t k? smart TV nào khác
H?n 5000 ?ng d?ng, nhi?u h?n b?t k? smart TV nào khác

Smart TV Android c?a Sony có s? l??ng ?ng d?ng v??t tr?i. H?y ch?n nh?ng ?ng d?ng giúp cu?c s?ng c?a b?n tr? nên thú v? và gi?i trí h?n.

Không còn ph?i ch? ??i nh? chipset m?nh m?
Kh?ng ch? ??i thêm n?a

Các ?ng d?ng kh?i ??ng nhanh và kh?ng còn ph?i ch? ??i khi chuy?n ?ng d?ng n?a – Netflix kh?i ??ng nhanh g?p 3 l?n so v?i tr??c ?ay.

B?t ??u s? d?ng ch? b?ng m?t nút

TV Sony tích h?p nút Netflix ngay trên Remote, cho b?n d? dàng th??ng th?c nhanh b?ng m?t thao tác.

D? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? t??ng thích b?n yêu thích
T??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit ?

V?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video và am thanh ??n ti-vi ngay trên iPhone, iPad ho?c máy Mac. Xem phim và các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n yêu thích hay c? Safari. B?n c?ng có th? chi?u ?nh cho m?i ng??i trong phòng cùng xem.

Hình ?nh n?i dung trên Apple TV
Cu?c s?ng th?ng minh m?i c?a b?n

Kết hợp xổ sốTruy?n ??n màn hình l?n h?n, t?t h?n b?ng Chromecast

Chromecast cho phép b?n truy?n video, game và ?ng d?ng t? thi?t b? di ??ng sang TV có Chromecast built-in v?i ch?t l??ng hoàn h?o. Ch? c?n ch?m vào nút Cast (Phát) trên màn hình thi?t b? Android ho?c iOS ?? phát lên màn hình l?n. V?a truy?n n?i dung, b?n v?n v?a duy?t ???c ti?p trên ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng.?

Logo Chromecast
?i?u khi?n t? xa r?t d? s? d?ng
?i?u khi?n d? dàng nhi?u thi?t b? b?ng ?i?u khi?n t? xa thông minh
?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u, thi?t b? khác qua HDMI v?i TV ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng m?t b? ?i?u khi?n th?ng minh có thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? h?n v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.?

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Kết hợp xổ số???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này