X80H

Hình ?nh r?c r? s?c màu cùng am thanh ?a chi?u

C?m nh?n th? gi?i gi?i trí v? cùng chan th?c nh? s? k?t h?p gi?a màu s?c, ?? t??ng ph?n và ?? r? nét c?a 4KKết hợp xổ số v?i am thanh ?a chi?u ??m chìm, tích h?p tr?n v?n trong m?t thi?t k? sang tr?ng.

TIVI

X80H | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

X8000H Series
?nh c?a X80H | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

Giá kh?i ?i?m:

13,400,000 VN?

Kết hợp xổ số43” (108 cm)

Kết hợp xổ sốKD-43X8000H

13,400,000 VN?

Kết hợp xổ số49” (123 cm)

KD-49X8000H

15,900,000 VN?

55” (139 cm)

KD-55X8000H

18,400,000 VN?

65” (164 cm)

KD-65X8000H

25,900,000 VN?

75” (189 cm)

Kết hợp xổ sốKD-75X8000H

34,900,000 VN?

85” (215 cm)

KD-85X8000H

54,900,000 VN?

3 tính n?ng hàng ??u
Hình ?nh rõ nét, ?? t??ng ph?n t?t, màu s?c s?ng ??ng
Hình ?nh r? nét, ?? t??ng ph?n t?t, màu s?c s?ng ??ng

Kết hợp xổ sốB? x? ly m?nh m? c?a chúng t?i s? d?ng các thu?t toán tiên ti?n ?? gi?m nhi?u và t?ng chi ti?t. V?i tín hi?u 4K r? h?n bao gi? h?t, m?i th? b?n xem ??u s? g?n ??t ?? phan gi?i 4K, v?i ??y ?? màu s?c và ?? t??ng ph?n s?ng ??ng.

Âm thanh ?a chi?u rõ nét
?m thanh ?a chi?u r? nét

??m chìm trong th? gi?i am thanh r? nét, ch?t l??ng cao t? ?a h??ng, ??a b?n hòa mình vào trong khung c?nh.

X-Balanced Speaker có trên TV t? 55” tr? lên.

Thi?t k? tinh t? hòa vào không gian
Thi?t k? tinh t? hòa vào kh?ng gian

Vi?n m?ng mang ??n cho TV m?t v? ngoài tinh t?, hòa quy?n trong b?t k? cách b? trí ???ng ??i nào.

??n v?i n?i dung gi?i trí nhanh h?n
Hình ?nh r? nét, ?? t??ng ph?n t?t, màu s?c s?ng ??ng

B? x? ly m?nh m? c?a chúng t?i s? d?ng các thu?t toán tiên ti?n ?? gi?m nhi?u và t?ng chi ti?t. V?i tín hi?u 4K r? h?n bao gi? h?t, m?i th? b?n xem ??u s? g?n ??t ?? phan gi?i 4K, v?i ??y ?? màu s?c và ?? t??ng ph?n s?ng ??ng.

?? phan gi?i siêu cao cho m?i n?i dung b?n xem

Th??ng th?c hình ?nh 4K s?c nét, phong phú chi ti?t và k?t c?u ??m tính chan th?c, v?i s? h? tr? ??c quy?n t? b? x? ly 4K HDR X1? c?a chúng t?i. Hình ?nh quay 2K và c? Full HD ???c nang c?p lên g?n v?i ?? phan gi?i 4K b?ng 4K X-Reality? PRO nh? s? d?ng c? s? d? li?u 4K riêng bi?t.??

Bong bóng hi?n th? d?i màu r?ng v?i TRILUMINOS
Tái t?o d?i màu r?ng h?n, chính xác h?n

Kết hợp xổ sốB?ng cách m? r?ng ph? màu, TRILUMINOS ???c h? tr? s?c m?nh b?i b? x? ly X1 giúp tái t?o nhi?u màu s?c h?n so v?i TV th?ng th??ng. C?ng ngh? này phan tích và x? ly d? li?u trong m?i hình ?nh giúp màu s?c tr? nên t? nhiên và chính xác h?n, nh? ?ó mang l?i hình ?nh cu?i cùng tr?ng chan th?c h?n bao gi? h?t.

Gi?m m? ngay c? trong c?nh chuy?n ??ng nhanh

Trên m?t s? màn hình, các c?nh th? thao và hành ??ng nhanh có th? b? m?. C?ng ngh? Motionflow c?a chúng t?i gi? cho chuy?n ??ng m??t mà và r? nét b?ng cách t?o thêm hình ?nh gi?a các hình ?nh và thêm phan c?nh màu ?en gi?a các c?nh. K?t qu? ??t ???c? ít m? và d? ?nh h?n, chuy?n ??ng m??t mà h?n.?

Gi?m m? ngay c? trong c?nh chuy?n ??ng nhanh
Gia ?ình ?ang xem phim
Truy?n t?i tr?n v?n tr?i nghi?m xem v?i Dolby Vision?

Kết hợp xổ sốTh?i bùng s?c s?ng cho t?ng khung hình v?i nh?ng vùng sáng n?i b?t, kho?ng t?i sau h?n và màu s?c r?c r?. Dolby Vision? là m?t gi?i pháp HDR t?o nên tr?i nghi?m r?p chi?u phim l?i cu?n, h?p d?n ngay t?i nhà b?n.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

?m thanh ?a chi?u r? nét

??m chìm trong th? gi?i am thanh r? nét, ch?t l??ng cao ?a chi?u, cho b?n hòa mình vào trong t?ng khung c?nh.

??m mình trong âm thanh v?i Dolby Atmos™
??m mình trong am thanh v?i Dolby Atmos?

B?n s? ???c ??m chìm trong am thanh và hòa mình vào khung c?nh. V?i Dolby Atmos, am thanh phát ra t? phía trên c?ng nh? t? các bên ?? b?n có th? nghe th?y các v?t th? di chuy?n trên cao v?i ?? chan th?c t?t h?n, cho tr?i nghi?m th?c s? ?a chi?u.

Th??ng th?c am thanh ch?t l??ng cao

V?i thi?t k? mang hình dáng m?i ??c ?áo ?? b? sung cho ch?t l??ng am thanh và ?? m?ng c?a TV, X-Balanced Speaker c?a chúng t?i giúp mang ??n nh?ng th??c phim và nh?c v?i am thanh r? nét.

Tính n?ng này có trên TV t? 55" tr? lên.

Loa tròn thông th??ng
Loa tròn th?ng th??ng

Kết hợp xổ sốCh?t l??ng am thanh t?t nh?ng thi?t k? TV kh?ng ???c m?ng

Loa hình b?u d?c m?ng
Loa hình b?u d?c m?ng

Vi?c làm cho TV có thi?t k? m?ng ?? gay ?nh h??ng ??n ch?t l??ng am thanh

X-Balanced Speaker
X-Balanced Speaker

?m thanh ch?t l??ng cao trong m?t thi?t k? TV siêu m?ng

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Thi?t k? tinh t? hòa vào kh?ng gian

Kết hợp xổ sốVi?n m?ng mang ??n cho TV m?t v? ngoài tinh t?, hòa quy?n trong b?t k? cách b? trí ???ng ??i nào.

?nh ch?p m?t bên TV cho th?y thi?t k? b?ng nhôm
Thi?t k? tuy?t ??p

V?i thi?t k? vi?n m?ng, s?n ph?m TV này mang nét sang tr?ng và tinh t?. Tr??c m?t b?n s? ch? còn là hình ?nh chi?m tr?n tam trí ch? kh?ng ph?i là chi?c TV n?a.

X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony v? cùng b?n b? khi ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n. Kh?ng ch? ???c trang b? kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m v??t tr?i, nh?ng ti-vi này còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, ngh?a là TV c?a b?n ???c b?o v? kh?i sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch v?i m?t chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng b?i
B?i

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? ch?ng b?i ??c ?áo c?a Sony ng?n b?i xam nh?p vào bên trong TV

Ch?ng sét
Sét

B? ch?ng sét giúp b?o v? TV c?a b?n tr??c nhi?u cú sét ?ánh.

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

Kết hợp xổ sốM?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

L?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Gi?i trí th?ng minh h?n

Khám phá h?n 400.000 b? phim và ch??ng trình t?i m?t n?i duy nh?t. ?i?u khi?n TV b?ng gi?ng nói và d? dàng xem n?i dung trong ?i?n tho?i th?ng minh ngay trên TV.

M? ra th? gi?i gi?i trí v? t?n

Ch?n t? nhi?u b? phim, ch??ng trình, am nh?c, trò ch?i, th? thao và h?n th? n?a v?i TV Android. Ch? c?n yêu c?u BRAVIA v? ch??ng trình gi?i trí yêu thích c?a b?n, sau ?ó ng?i xu?ng và t?n h??ng. Và v?i Chromecast built-in, b?n c?ng có th? th??ng th?c các ?ng d?ng di ??ng trên TV c?a mình.

Truy c?p n?i dung và d?ch v? yêu thích trong vài giay
Gia ?ình duy?t qua các n?i dung gi?i trí trên TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c smart TV Android này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.?

Nhi?u ?ng d?ng h?n b?t k? smart TV nào khác
H?n 5000 ?ng d?ng, nhi?u h?n b?t k? smart TV nào khác

Smart TV Android c?a Sony có s? l??ng ?ng d?ng v??t tr?i. H?y ch?n nh?ng ?ng d?ng giúp cu?c s?ng c?a b?n tr? nên thú v? và gi?i trí h?n.

Không còn ph?i ch? ??i nh? chipset m?nh m?
Kh?ng ch? ??i thêm n?a

Các ?ng d?ng kh?i ??ng nhanh và kh?ng còn ph?i ch? ??i khi chuy?n ?ng d?ng n?a – Netflix kh?i ??ng nhanh g?p 3 l?n so v?i tr??c ?ay.

D? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? t??ng thích b?n yêu thích
??a n?i dung b?n thích lên màn hình l?n

Nh?ng video, ?nh, game, v.v. b?n thích trên thi?t b? iOS ho?c Android ??u có th? ??a lên màn hình l?n m?t cách nhanh chóng và d? dàng.

Thi?t b? Android và ?i?n tho?i thông minh truy?n ph??ng ti?n t?i TV Sony b?ng Apple AirPlay và Chromecast
?i?u khi?n t? xa r?t d? s? d?ng
?i?u khi?n d? dàng nhi?u thi?t b? b?ng ?i?u khi?n t? xa thông minh
?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u, thi?t b? khác qua HDMI v?i TV ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng m?t b? ?i?u khi?n th?ng minh có thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? h?n v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.?

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

TV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này