X83F

Màn hình l?n h?n, s?c màu ??p h?n
TIVI

X83F | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

X8300F Series
?nh c?a X83F | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ số60” (152 cm)

KD-60X8300F

32,300,000 VN?

Kết hợp xổ số70” (177 cm)

KD-70X8300F

47,600,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
C?nh nào c?ng ng?p tràn s?c màu, s?ng ??ng ??n t?ng chi ti?t

Khám phá s? k?t h?p tuy?t v?i gi?a b? x? ly, c?ng ngh? nang cao ch?t l??ng ?nh và tái t?o màu s?c ?? mang ??n hình ?nh 4K HDR th?t nh? cu?c s?ng trên dòng TV màn hình r?ng này.?

Chip mang l?i s? chan th?c ??n kh?ng ng?

V?i tính n?ng Object-based HDR remaster và c?ng ngh? Super Bit Mapping 4K HDR, B? x? ly 4K HDR Processor X1? tái t?o ?? sau và k?t c?u t?t h?n, màu s?c t? nhiên h?n, mang ??n nh?ng s?c màu thu?n khi?t ? ?? sáng cao h?n cho hình ?nh ??c bi?t chan th?c.

Tái khám phá t?ng chi ti?t v?i ch?t l??ng 4K

V?i 4K X-Reality PRO, m?i hình ?nh ???c nang c?p lên g?n h?n v?i ch?t l??ng 4K, cho ?? r? nét ?n t??ng. Hình ?nh ???c t?ng ?? s?c nét và tinh ch?nh ngay trong th?i gian th?c, ?? t?ng trang sách và ki?n trúc c?a th? vi?n hi?n lên th?t chi ti?t.

Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng

T?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

TV Android™
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm m?i n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, TV 4K HDR tích h?p Android TV? này mang ??n nh?ng b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng ch? trong ch?p m?t.

TV Android 4K c?a chúng t?i ???c Netflix ?? xu?t

Kết hợp xổ sốNetflix giúp b?n xác ??nh TV nào có hi?u su?t t?t h?n, truy c?p ?ng d?ng d? h?n & các tính n?ng m?i cho Smart TV t?t h?n. Netflix Recommended TV giúp b?n th??ng th?c các ch??ng trình & phim n?i ti?ng b?ng m?t nút b?m riêng & ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói.

Netflix Recommended TV
Thi?t k? giúp b?n t?p trung vào hình ?nh

Day cáp g?n gàng, kh?ng gian thêm r?ng. Chi?c TV 4K HDR thanh m?nh này có các vi?n ???c bo khung m? nh?m h?p c?c ??p m?t, hài hòa v?i kh?ng gian phòng khách c?a b?n. Cách b? trí cáp th?ng minh s? gi?u day cáp ch?c ch?n ? m?t tr??c.

Video H??ng d?n
Video h??ng d?n s? d?ng TV

B?n có th?c m?c v? cách thi?t l?p và s? d?ng TV ho?c cách k?t n?i TV v?i các thi?t b? khác? Các video h??ng d?n c?a chúng t?i s? giúp b?n th?c hi?n t?ng b??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Khám phá c?ng ngh? mang ??n hình ?nh trung th?c nh? cu?c s?ng c?a TV Android 4K HDR t? Sony. Th??ng th?c s?c màu thu?n khi?t h?n v?i hình ?nh m?n màng, s?c nét h?n nh? c?ng ngh? 4K X- Reality PRO.
  • Kích th??c s?n có 60” (152 cm), 70” (177 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • B? x? ly 4K HDR X1?

  • C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS? Display

  • TV Android?

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này