X85F

Hình ?nh r? nét h?n, r?c r? h?n
TIVI

X85F | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

X8500F Series
?nh c?a X85F | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

silverblack

Kết hợp xổ sốGiá kh?i ?i?m:

13,400,000 VN?

43” (108 cm)

KD-43X8500F

13,400,000 VN?

Kết hợp xổ số49” (123 cm)

KD-49X8500F

17,800,000 VN?

Kết hợp xổ số55” (139 cm)

KD-55X8500F

23,300,000 VN?

Kết hợp xổ số65” (164 cm)

KD-65X8500F

38,600,000 VN?

75” (189 cm)

Kết hợp xổ sốKD-75X8500F

52,900,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
M?i n?i dung ??u s?c nét h?n, tinh t? h?n

H?y tr?i nghi?m s? k?t h?p tuy?t v?i c?a b? x? ly, c?ng ngh? nang c?p ch?t l??ng hình ?nh và tái t?o màu s?c trên chi?c TV màn hình l?n này ?? th?c s? ??m mình trong th? gi?i gi?i trí 4K HDR trung th?c ??n kh?ng ng?.?

Chip mang l?i s? chan th?c ??n kh?ng ng?

Kết hợp xổ sốV?i tính n?ng Object-based HDR remaster và c?ng ngh? Super Bit Mapping 4K HDR, B? x? ly 4K HDR Processor X1? tái t?o ?? sau và k?t c?u t?t h?n, màu s?c t? nhiên h?n, mang ??n nh?ng s?c màu thu?n khi?t ? ?? sáng cao h?n cho hình ?nh ??c bi?t chan th?c.

Tái khám phá t?ng chi ti?t v?i ch?t l??ng 4K

V?i 4K X-Reality PRO, hình ?nh ???c nang c?p lên g?n h?n v?i ch?t l??ng 4K ?ích th?c, cho ?? r? nét ?n t??ng. Hình ?nh thêm ph?n s?c nét và ???c tinh ch?nh ngay trong th?i gian th?c, ?? t?ng trang sách và ki?n trúc c?a th? vi?n hi?n lên th?t chi ti?t.

Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng

T?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? nh?ng n?i dung gi?i trí b?n mong mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, TV 4K HDR tích h?p Android TV? s? mang ??n cho b?n nh?ng b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng ch? trong ch?p m?t.

TV Android 4K c?a chúng t?i ???c Netflix ?? xu?t

Kết hợp xổ sốNetflix giúp b?n xác ??nh TV nào có hi?u su?t t?t h?n, truy c?p ?ng d?ng d? h?n & các tính n?ng m?i cho Smart TV t?t h?n. Netflix Recommended TV giúp b?n th??ng th?c các ch??ng trình & phim n?i ti?ng b?ng m?t nút b?m riêng & ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói.

Netflix Recommended TV
Thi?t k? giúp b?n t?p trung vào hình ?nh

Kh?ng b? phan tam, t?p trung vào nh?ng hình ?nh tuy?t ??p. Khung vi?n nh?m h?p v?i thi?t k? tinh x?o giúp b?n t?p trung vào hình ?nh hi?n th? trên màn hình, còn nh?ng s?i cáp ???c gi?u khéo léo ? m?t sau và m?t tr??c.

Video H??ng d?n
Video h??ng d?n s? d?ng TV

B?n có th?c m?c v? cách thi?t l?p và s? d?ng TV ho?c cách k?t n?i TV v?i các thi?t b? khác? Các video h??ng d?n c?a chúng t?i s? giúp b?n th?c hi?n t?ng b??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Th??ng th?c hình ?nh siêu s?c nét v?i màu s?c s?ng ??ng nh? th?t trên chi?c TV Android 4K trang b? B? x? ly 4K HDR X1 và c?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS? này. T?ng chi ti?t tinh t? ???c tái t?o hoàn h?o ?? cho b?n tr?i nghi?m trung th?c ??n kh?ng ng?.
  • Kích th??c s?n có 43” (108 cm), 49” (123 cm), 55” (139 cm), 65” (164 cm), 75” (189 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • B? x? ly 4K HDR X1?

  • 4K X-Reality? PRO

  • TV Android?

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này