TIVI

X85G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

X8500G Series
?nh c?a X85G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ sốGiá kh?i ?i?m:

13,400,000 VN?

43” (108 cm)

Kết hợp xổ sốKD-43X8500G

13,400,000 VN?

Kết hợp xổ số49” (123 cm)

KD-49X8500G

16,400,000 VN?

Kết hợp xổ số55” (139 cm)

Kết hợp xổ sốKD-55X8500G

17,900,000 VN?

Kết hợp xổ số65” (164 cm)

Kết hợp xổ sốKD-65X8500G

26,400,000 VN?

Kết hợp xổ số75” (189 cm)

KD-75X8500G

35,900,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
V??n ??n hình ?nh và am thanh th?c s? chan th?c

Nh?ng b? phim và ch??ng trình truy?n hình s? càng thêm hay nh? s? k?t h?p gi?a s?c m?nh x? ly c?a 4K HDR Processor X1? và am thanh Acoustic Multi-Audio?.

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? Acoustic Multi-Audio? có trên các m?u TV l?n h?n 55 inch.

Hình ?nh và am thanh hài hòa tuy?t h?o

S?ng tr?n v?i hi?n t?i cùng hình ?nh chan th?c nh? cu?c s?ng và am thanh x?ng t?m ??ng c?p. Hình ?nh tinh t? ??n t?ng chi ti?t k?t h?p cùng Sound-from-Picture Reality? c?a chúng t?i cho hi?u su?t am thanh-hình ?nh tuy?t di?u.?

Chip mang l?i s? chan th?c ??n kh?ng ng?

V?i c?ng ngh? Object-based HDR remaster, b? x? ly 4K HDR Processor X1? c?a chúng t?i tái t?o chi?u sau, k?t c?u và màu t? nhiên ? m?c ?? nang cao. Nh? ?ó, nh?ng màu s?c thu?n túy s? có ?? sáng cao h?n cho ch?t l??ng hình ?nh trung th?c tuy?t ??i.

Sound-from-Picture Reality?

H? th?ng Acoustic Multi-Audio? thêm hai loa tweeter b? trí am thanh ? ??ng sau TV vào các loa ph?n x? am tr?m ?? t?n d?ng c?ng ngh? Sound-from-Picture Reality?. Khi hành ??ng và am thanh ???c c?n kh?p chính xác, tr?i nghi?m xem c?a b?n s? tr?n v?n h?n r?t nhi?u.

Tính n?ng này có trên các m?u TV l?n h?n 55 inch.?

Tr?i nghi?m r?p chi?u phim ?ích th?c

Các tính n?ng này có trên các m?u TV trên 55 inch.

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m nh? r?p chi?u phim

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m c?a r?p chi?u phim ngay t?i nhà. Dolby Vision? mang ??n hình ?nh s?ng ??ng nh? cu?c s?ng cho b?n tr?i nghi?m chan th?c nh?t, còn Dolby Atmos? giúp c?n phòng c?ng tràn am thanh vòm nh? bao b?c xung quanh.

Tái khám phá t?ng chi ti?t v?i ch?t l??ng 4K

Kết hợp xổ sốV?i 4K X-Reality? PRO, hình ?nh ???c nang c?p lên g?n h?n v?i ch?t l??ng 4K ?ích th?c, cho ?? r? nét ?n t??ng. Hình ?nh thêm ph?n s?c nét và ???c tinh ch?nh ngay trong th?i gian th?c, ?? t?ng trang sách và ki?n trúc c?a th? vi?n hi?n lên th?t chi ti?t.

Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng

T?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS? Display phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

??p t? m?i góc ??

M?u TV 4K HDR này s? h?u thi?t k? t?i gi?n, g?n gh? ?? b?n lu?n t?p trung vào y?u t? quan tr?ng - ?ó là hình ?nh.?

Kéo
Cáp ???c gi?u tinh tê?, g?n gàng và ng?n n?p

C?t g?n cáp trong chan ?? và c? ??nh b?ng giá ?? cáp kèm theo máy.?

Qu?n lý Dây cáp
TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

B?n ch? c?n nói ?? nhanh chóng tìm ch??ng trình gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c Android TV? c?a Sony cho phép b?n xem ngay phim và ch??ng trình truy?n hình trong ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng. ?

Ho?t ??ng t??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

V?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video, am thanh qua ti-vi ngay t? iPhone, iPad ho?c Mac. Xem phim, các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n thích ho?c Safari. B?n c?ng có th? chia s? ?nh v?i m?i ng??i trong phòng.

Kết hợp xổ sốTính n?ng này có trên các m?u TV l?n h?n 55 inch.

?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u và các thi?t b? khác qua HDMI v?i TV ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng m?t b? ?i?u khi?n th?ng minh. ?i?u khi?n th?ng minh s? h?u thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.

B? ?i?u khi?n t? xa thông minh

Tính n?ng này có trên các m?u TV l?n h?n 55 inch.?

Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

TV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Các b? phim và ch??ng trình gi?i trí m?n nh?n ch?a t?ng có v?i chi?c TV 4K HDR này, k?t h?p s?c m?nh c?a B? x? ly 4K HDR Processor X1? v?i Acoustic Multi-Audio?.
  • Kích th??c s?n có 43” (108 cm), 49” (123 cm), 55” (139 cm), 65” (164 cm), 75” (189 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • B? x? ly 4K HDR X1?

  • Acoustic Multi-Audio?

  • TV Android?

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này