X85H

?m thanh và hình ?nh hòa quy?n trong thi?t k? g?n nh?

Màu s?c r?c r? và ?? t??ng ph?n ?n t??ng 4K k?t h?p cùng am thanh vòm Dolby Atmos? s?ng ??ng, t?t c? h?i t? trong m?t thi?t k? tinh g?n cu?n hút.

TIVI

X85H | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

X8500H Series
?nh c?a X85H | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

silverblack

43” (108 cm)

KD-43X8500H

14,900,000 VN?

49” (123 cm)

Kết hợp xổ sốKD-49X8500H

20,400,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
Hình ?nh rõ nét, màu s?c s?ng ??ng, ?? t??ng ph?n t?t h?n
Hình ?nh r? nét, ?? t??ng ph?n t?t, màu s?c s?ng ??ng

B? x? ly m?nh m? c?a chúng t?i s? d?ng các thu?t toán tiên ti?n ?? gi?m nhi?u và t?ng chi ti?t. V?i tín hi?u 4K r? h?n bao gi? h?t, m?i th? b?n xem ??u s? g?n ??t ?? phan gi?i 4K, v?i ??y ?? màu s?c và ?? t??ng ph?n s?ng ??ng.

Loa ?a chi?u giúp b?n ??m mình trong không gian âm thanh
??m chìm trong th? gi?i am thanh

Kết hợp xổ số?m thanh ?a chi?u Dolby Atmos? ng?p tràn kh?ng gian, ??a b?n hòa mình vào c?nh phim.

Thi?t k? cao c?p hòa quy?n v?i không gian c?a b?n
Thi?t k? tinh t? hòa vào kh?ng gian

Vi?n nh?m mang ??n cho TV m?t v? ngoài tinh t?, hòa quy?n hài hòa trong b?t k? cách b? trí ???ng ??i nào.

??n v?i n?i dung gi?i trí nhanh h?n
Hình ?nh r? nét, ?? t??ng ph?n t?t, màu s?c s?ng ??ng

B? x? ly m?nh m? c?a chúng t?i s? d?ng các thu?t toán tiên ti?n ?? gi?m nhi?u và t?ng chi ti?t. V?i tín hi?u 4K r? h?n bao gi? h?t, m?i th? b?n xem ??u s? g?n ??t ?? phan gi?i 4K, v?i ??y ?? màu s?c và ?? t??ng ph?n s?ng ??ng.

?? phan gi?i siêu cao cho m?i n?i dung b?n xem

Th??ng th?c hình ?nh 4K s?c nét, phong phú chi ti?t và k?t c?u ??m tính chan th?c, v?i s? h? tr? ??c quy?n t? b? x? ly 4K HDR X1? c?a chúng t?i. Hình ?nh quay 2K và c? Full HD ???c nang c?p lên g?n v?i ?? phan gi?i 4K b?ng 4K X-Reality? PRO nh? s? d?ng c? s? d? li?u 4K riêng bi?t.??

Bong bóng hi?n th? d?i màu r?ng v?i TRILUMINOS
Tái t?o d?i màu r?ng h?n, chính xác h?n

B?ng cách m? r?ng ph? màu, TRILUMINOS ???c h? tr? s?c m?nh b?i b? x? ly X1 giúp tái t?o nhi?u màu s?c h?n so v?i TV th?ng th??ng. C?ng ngh? này phan tích và x? ly d? li?u trong m?i hình ?nh giúp màu s?c tr? nên t? nhiên và chính xác h?n, nh? ?ó mang l?i hình ?nh cu?i cùng tr?ng chan th?c h?n bao gi? h?t.

Gi?m m? ngay c? trong c?nh chuy?n ??ng nhanh

Trên m?t s? màn hình, các c?nh th? thao và hành ??ng nhanh có th? b? m?. C?ng ngh? Motionflow c?a chúng t?i gi? cho chuy?n ??ng m??t mà và r? nét b?ng cách t?o thêm hình ?nh gi?a các hình ?nh và thêm phan c?nh màu ?en gi?a các c?nh. K?t qu? ??t ???c? ít m? và d? ?nh h?n, chuy?n ??ng m??t mà h?n.?

Gi?m m? ngay c? trong c?nh chuy?n ??ng nhanh nh? Motionflow
Gia ?ình ?ang xem phim
Truy?n t?i tr?n v?n tr?i nghi?m xem v?i Dolby Vision?

Kết hợp xổ sốTh?i bùng s?c s?ng cho t?ng khung hình v?i nh?ng vùng sáng n?i b?t, kho?ng t?i sau h?n và màu s?c r?c r?. Dolby Vision? là m?t gi?i pháp HDR t?o nên tr?i nghi?m r?p chi?u phim l?i cu?n, h?p d?n ngay t?i nhà b?n.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

??m chìm trong th? gi?i am thanh

?m thanh ?a chi?u Dolby Atmos? ng?p tràn kh?ng gian, ??a b?n hòa mình vào c?nh phim.

??m mình trong âm thanh v?i Dolby Atmos™
??m mình trong am thanh v?i Dolby Atmos?

B?n s? ???c ??m chìm trong am thanh và hòa mình vào khung c?nh. V?i Dolby Atmos, am thanh phát ra t? phía trên c?ng nh? t? các bên ?? b?n có th? nghe th?y các v?t th? di chuy?n trên cao v?i ?? chan th?c t?t h?n, cho tr?i nghi?m th?c s? ?a chi?u.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Thi?t k? tinh t? hòa vào kh?ng gian

Vi?n nh?m mang ??n cho TV m?t v? ngoài tinh t?, hòa quy?n trong b?t k? cách b? trí ???ng ??i nào.

?nh ch?p t? góc cho th?y l?p hoàn thi?n kim lo?i b?t m?t
L?p hoàn thi?n kim lo?i b?t m?t

Kết hợp xổ số???c thi?t k? v?i l?p hoàn thi?n kim lo?i b?t m?t, s?n ph?m TV này mang trên mình nét sang tr?ng và tinh t? – m?t s?n ph?m t? ?i?m tuy?t v?i cho b?t k? phòng khách nào.

X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony v? cùng b?n b? khi ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n. Kh?ng ch? ???c trang b? kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m v??t tr?i, nh?ng ti-vi này còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, ngh?a là TV c?a b?n ???c b?o v? kh?i sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch v?i m?t chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng b?i
B?i

C?ng ngh? ch?ng b?i ??c ?áo c?a Sony ng?n b?i xam nh?p vào bên trong TV

Ch?ng sét
Sét

B? ch?ng sét giúp b?o v? TV c?a b?n tr??c nhi?u cú sét ?ánh.

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

Kết hợp xổ sốM?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

L?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Gi?i trí th?ng minh h?n

Kết hợp xổ sốKhám phá h?n 400.000 b? phim và ch??ng trình t?i m?t n?i duy nh?t. ?i?u khi?n TV b?ng gi?ng nói và d? dàng xem n?i dung trong ?i?n tho?i th?ng minh ngay trên TV.

M? ra th? gi?i gi?i trí v? t?n

Ch? c?n ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, b?n có th? tho?i mái l?a ch?n và th??ng th?c phim, ch??ng trình, nh?c, game, th? thao và nhi?u n?i dung gi?i trí khác trên BRAVIA Android TV. Và v?i Chromecast built-in, b?n có th? chia s? n?i dung t? di ??ng ??n màn hình TV th?t d? dàng.

Truy c?p n?i dung và d?ch v? yêu thích trong vài giay
Gia ?ình duy?t qua các n?i dung gi?i trí trên TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c smart TV Android này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.

Nhi?u ?ng d?ng h?n b?t k? smart TV nào khác
H?n 5000 ?ng d?ng, nhi?u h?n b?t k? smart TV nào khác

TV Android 4K c?a Sony có s? l??ng ?ng d?ng v??t tr?i. H?y ch?n nh?ng ?ng d?ng giúp cu?c s?ng c?a b?n tr? nên thú v? và gi?i trí h?n.

Không còn ph?i ch? ??i nh? chipset m?nh m?
Kh?ng ch? ??i thêm n?a

Các ?ng d?ng kh?i ??ng nhanh và kh?ng còn ph?i ch? ??i khi chuy?n ?ng d?ng n?a – Netflix kh?i ??ng nhanh g?p 3 l?n so v?i tr??c ?ay.

D? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? t??ng thích b?n yêu thích
??a n?i dung b?n thích lên màn hình l?n

Nh?ng video, ?nh, game, v.v. b?n thích trên thi?t b? iOS ho?c Android ??u có th? ??a lên màn hình l?n m?t cách nhanh chóng và d? dàng.

Thi?t b? Android và ?i?n tho?i thông minh truy?n ph??ng ti?n t?i TV Sony b?ng Apple AirPlay và Chromecast
?i?u khi?n t? xa r?t d? s? d?ng
?i?u khi?n d? dàng nhi?u thi?t b? b?ng ?i?u khi?n t? xa thông minh
?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u, thi?t b? khác qua HDMI v?i TV ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng m?t b? ?i?u khi?n th?ng minh có thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? h?n v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.?

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

Kết hợp xổ sốTV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này