X90F

Chi ti?t r? nét dù sáng hay t?i
TIVI

X90F | LED n?n (Full Array LED) | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

KD-49X9000F / KD-55X9000F / KD-65X9000F / KD-85X9000F
?nh c?a X90F | LED n?n (Full Array LED) | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Giá kh?i ?i?m:

16,900,000 VN?

Kết hợp xổ số49” (123 cm)

KD-49X9000F

16,900,000 VN?

Kết hợp xổ số55” (139 cm)

KD-55X9000F

26,900,000 VN?

65” (164 cm)

KD-65X9000F

43,100,000 VN?

85” (215 cm)

Kết hợp xổ sốKD-85X9000F

116,900,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
Khám phá nh?ng khung hình trung th?c

H?y tr?i nghi?m s? k?t h?p tuy?t v?i gi?a b? x? ly và nh?ng c?ng ngh? ch?t l??ng hình ?nh m?i nh?t c?a chúng t?i ?? mang ??n th? gi?i gi?i trí siêu th?c trên TV 4K HDR.

C?ng su?t cao h?n, hi?u su?t m?nh h?n, v? ??p hoàn m? h?n

B? x? ly 4K HDR X1? Extreme có kh? n?ng x? ly hình ?nh trong th?i gian th?c m?nh m? cho hình ?nh chi ti?t c?c ??. Hình ?nh b?n xem ???c nang c?p lên g?n ch?t l??ng 4K HDR th?c s?.

LED n?n (Full Array LED)

CàNG NHI?U ?èN LED, ?? SáNG CàNG T?NG, ?? T??NG PH?N CàNG CAO

(1) LED VI?N th?ng th??ng. (2) Full Array LED. “Hình ?nh m? ph?ng.

Kết hợp xổ sốTV LED toàn d?i ???c chi?u sáng b?ng nhi?u ?èn LED h?n ???c ??t ngay sau màn hình so v?i TV LED vi?n th?ng th??ng. ??c ?i?m này, khi k?t h?p v?i c?ng ngh? x? ly t?i m? c?c b? chính xác c?a Sony, mang l?i cho TV kh? n?ng làm m? ho?c làm sáng m?t cách ??c l?p các vùng ?èn LED riêng bi?t ?? cho ?? t??ng ph?n chính xác h?n và tr?i nghi?m nh? ? r?p chi?u phim.

?? t??ng ph?n xu?t s?c hi?n th? r? nét t?ng chi ti?t

Th??ng th?c nh?ng c?nh quay ban ?êm ??p m?t, ng?p tràn ánh ?èn lung linh và s?c ?en sau th?m h?n. V?i ?? t??ng ph?n g?p ??n sáu l?nKết hợp xổ số so v?i TV LED th?ng th??ng, TV 4K HDR v?i c?ng ngh? X-tended Dynamic Range? PRO này ??m b?o nh?ng c?nh t?i s? sau th?m h?n và c?nh sáng s? t??i h?n.

C?nh hành ??ng r? nét và ngo?n m?c

C?ng ngh? X-Motion Clarity? ??m b?o c?nh hành ??ng nhanh ???c hi?n th? m??t mà và r? nét. Nh?ng hình ?nh chuy?n ??ng ???c ?i?u khi?n chính xác ?? gi?m thi?u rung m?. Ngay c? trong nh?ng c?nh t?c ?? cao, hình ?nh v?n r?t trung th?c v?i ?? sáng kh?ng ??i.

Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng

T?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? nh?ng n?i dung gi?i trí b?n mong mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, TV 4K HDR tích h?p Android TV? s? mang ??n cho b?n nh?ng b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng ch? trong ch?p m?t.

TV Android 4K c?a chúng t?i ???c Netflix ?? xu?t

Kết hợp xổ sốNetflix giúp b?n xác ??nh TV nào có hi?u su?t t?t h?n, truy c?p ?ng d?ng d? h?n & các tính n?ng m?i cho Smart TV t?t h?n. Netflix Recommended TV giúp b?n th??ng th?c các ch??ng trình & phim n?i ti?ng b?ng m?t nút b?m riêng & ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói.

Netflix Recommended TV
Thi?t k? giúp b?n t?p trung vào hình ?nh

Kh?ng b? phan tam, t?p trung vào nh?ng hình ?nh tuy?t ??p. Khung vi?n nh?m h?p v?i thi?t k? tinh x?o giúp b?n t?p trung vào hình ?nh hi?n th? trên màn hình, còn nh?ng s?i cáp ???c gi?u khéo léo ? m?t sau và m?t tr??c.

Video H??ng d?n
Video h??ng d?n s? d?ng TV

Kết hợp xổ sốB?n có th?c m?c v? cách thi?t l?p và s? d?ng TV ho?c cách k?t n?i TV v?i các thi?t b? khác? Các video h??ng d?n c?a chúng t?i s? giúp b?n th?c hi?n t?ng b??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

V?i c?ng ngh? X-tended Dynamic Range PRO ?? t??ng ph?n cao, TV 4K HDR này hi?n th? hoàn h?o ánh sáng và bóng t?i. Quan sát m?i hình ?nh th?t chi ti?t.
  • Kích th??c s?n có 49” (123 cm), 55” (139 cm), 65” (164 cm), 85” (215 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • 4K HDR Processor X1? Extreme

  • X-Motion Clarity?

  • TV Android?

Kết hợp xổ số???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này