X90H

Mê ??m v?i am thanh phim tr??ng và hình ?nh t??ng ph?n cao trên n?n t?ng Full Array LED.

Khám phá thêm chi ti?t trong m?i khung hình sáng, t?i. ?m thanh phát ra t? ?úng v? trí trên màn hình. TV 4KKết hợp xổ số UHD v?i thi?t k? t?i gi?n này là l?a ch?n ly t??ng ?? th??ng th?c nh?ng b? phim yêu thích.

TIVI

X90H | Full Array LED | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

X9000H Series
?nh c?a X90H | Full Array LED | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

silverblack

Giá kh?i ?i?m:

26,690,000 VN?

55” (139 cm)

KD-55X9000H

26,690,000 VN?

65” (164 cm)

Kết hợp xổ sốKD-65X9000H

34,590,000 VN?

Kết hợp xổ số75” (189 cm)

Kết hợp xổ sốKD-75X9000H

54,890,000 VN?

85” (215 cm)

KD-85X9000H

69,900,000 VN?

T? hào ??t gi?i th??ng
4 tính n?ng hàng ??u
??n v?i n?i dung gi?i trí nhanh h?n
Ready for PlayStation?5

Chúng ta ?ang chu?n b? b??c vào k? nguyên ch?i game m?i. Tr?i nghi?m 4K/120 hình trên giay hoàn toàn m?i trên PS5? khi s? d?ng TV BRAVIA t??ng thích.

Hình ?nh 4K 120
B?n s? là ng??i chi?n th?ng v?i 4K/120 hình/giay

Nang t?m tr?i nghi?m ch?i game. TV c?a chúng t?i v?i ng? vào HDMI 4K/120 hình/giay t?c ?? cao mang ??n nh?ng màn ch?i game c?c nh?y cùng chuy?n ??ng m??t mà, r? nét.

PlayStation?5 và Z8H/X90H h? tr? ch?i game 4K/120 hình/giay.

Ch?i game nh?y, ?i?u khi?n d? dàng

Nhanh chóng nh?p cu?c. Ch? c?n c?m cáp HDMI là BRAVIA s? nh?n bi?t khi nào máy ch?i game ???c k?t n?i r?i t? ??ng chuy?n sang ch? ?? game. Kh?ng ch? th?a s?c ch?i game m??t và nh?y, b?n còn có th? ?i?u khi?n PlayStation b?ng ?i?u khi?n t? xa c?a TV.

Hình ?nh chi ti?t, t??ng ph?n v??t tr?i

Vi x? ly 4K HDR X1 t?ng c??ng ?? t??ng ph?n, k?t c?u chi ti?t, ?? sau và màu s?c t? nhiên. Hình ?nh hi?n th? sáng h?n và chan th?c h?n.

T?n h??ng tr?i nghi?m hình ?nh t??ng ph?n nh? th?t

H? th?ng ki?m soát ?èn n?n ??c l?p c?a t?m n?n Full Array LED giúp vùng sáng sáng h?n và vùng t?i t?i h?n. ?? t??ng ph?n ???c t?ng c??ng khi k?t h?p cùng c?ng ngh? X-tended Dynamic Range? mang ??n hình ?nh s?c nét và chan th?c.

M?t sau và t?m màn hình LCD chi?u sáng vi?n
LCD chi?u sáng vi?n
M?t sau và màn hình c?a Full Array LED thông th??ng
Full Array LED th?ng th??ng
M?t sau và màn hình c?a Full Array LED c?a Sony v?i X-tended Dynamic Range PRO
Full Array LED c?a Sony v?i X-tended Dynamic RangeKết hợp xổ sốTrái: ?èn n?n, Ph?i: Màn hình TV

Hai chi?c xu?ng trên h? lúc bình minh
Màu s?c và ?? t??ng ph?n trung th?c h?n n?a

Object-based HDR remaster

V?i Object-based HDR remaster, màu s?c trong t?ng ch? th? ???c phan tích và ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n, kh?ng gi?ng nh? TV ch? ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n theo m?t ???ng cong t??ng ph?n t? ?en sang tr?ng. Vì các ch? th? ???c nang c?p riêng bi?t nên chi?c TV này có th? tái t?o ?? sau và k?t c?u t?t h?n, hình ?nh chan th?c h?n.

4K X-Reality™ PRO
?? phan gi?i siêu cao cho m?i n?i dung b?n xem

Hình ?nh 4KKết hợp xổ số s?c nét, phong phú chi ti?t và k?t c?u ??m tính chan th?c, ???c s? h? tr? ??c quy?n t? b? x? ly 4K HDR X1?. Hình ?nh quay 2K và c? Full HD ???c 4K X-Reality? PRO nang lên g?n ?? phan gi?i 4K nh? vi?c dùng c? s? d? li?u 4K riêng.??

Tái t?o d?i màu r?ng h?n, chính xác h?n

Kết hợp xổ sốB?ng cách m? r?ng ph? màu, TRILUMINOS ???c h? tr? s?c m?nh b?i b? x? ly X1 giúp tái t?o nhi?u màu s?c h?n so v?i TV th?ng th??ng. C?ng ngh? này phan tích và x? ly d? li?u trong m?i hình ?nh giúp màu s?c tr? nên t? nhiên và chính xác h?n, nh? ?ó mang l?i hình ?nh cu?i cùng tr?ng chan th?c h?n bao gi? h?t.

Bong bóng hi?n th? d?i màu r?ng v?i TRILUMINOS
X-Motion Clarity làm cho các c?nh chuy?n ??ng nhanh sáng và rõ nét

1. X-Motion Clarity 2. TV th?ng th??ng

C?nh hành ??ng dù nhanh v?n sáng r?

Trên m?t s? màn hình, nh?ng c?nh th? thao và hành ??ng nhanh th??ng có xu h??ng b? m?. Nh? c?ng ngh? X-Motion Clarity? m?i nh?t c?a chúng t?i, m?i c?nh ??u tr? nên th?t m??t mà và sáng r?. T?ng th?i kh?c ‘ch?p nhoáng’ ???c ?i?u khi?n riêng và t?i ?u hóa th?i gian hi?n th? c?ng nh? t?ng c??ng ?? sáng khi c?n, ??m b?o b?n kh?ng b? l? b?t k? pha hành ??ng gay c?n nào.

Netflix Calibrated Mode
Ch?t l??ng phòng thu v?i Netflix Calibrated Mode

Kết hợp xổ sốCh? ?? này ???c phát tri?n riêng ?? b?n xem các ch??ng trình g?c c?a Netflix v?i ch?t l??ng hình ?nh nh? màn hình theo d?i t?i phim tr??ng ngay trên TV. V?i Netflix Calibrated Mode, y t??ng và m?c ?ích c?a tác gi? s? ???c b?o toàn nguyên v?n.

Gia ?ình ?ang xem phim
Truy?n t?i tr?n v?n tr?i nghi?m xem v?i Dolby Vision?

Th?i bùng s?c s?ng cho t?ng khung hình v?i nh?ng vùng sáng n?i b?t, kho?ng t?i sau h?n và màu s?c r?c r?. Dolby Vision? là m?t gi?i pháp HDR t?o nên tr?i nghi?m r?p chi?u phim l?i cu?n, h?p d?n ngay t?i nhà b?n.?

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

?m thanh, hình ?nh hài hòa – loa tweeter g?n khéo léo

Các loa Tweeter ???c ??nh v? ?? t?i ?u am thanh theo v? trí hình ?nh giúp b?n có ???c am thanh ch?t l??ng cao ???c ?i?u khi?n chu?n xác ?n kh?p trên t?ng khung hình.

Khi am thanh và hình ?nh hòa quy?n hoàn m?

Khác v?i TV th?ng th??ng, am thanh ??n t? dàn loa ??t phía d??i màn hình gay nên hi?u ?ng am thanh và hình ?nh kh?ng ??ng nh?t. H? th?ng am thanh Acoustic Multi Audio? trên TV Sony g?m nhi?u loa ??t phía sau phát ra hai h??ng khác nhau t?o nên hi?u ?ng chan th?t theo sát m?i chuy?n ??ng c?a khung hình, ng??i xem ng?p tràn trong nh?ng tr?i nghi?m m?i m?.

Kết hợp xổ sốAcoustic Multi Audio có trên TV 65 inch tr? lên.

Th??ng th?c am thanh ch?t l??ng cao?

???c thi?t k? ?? hoàn thi?n ch?t l??ng am thanh và ?? m?ng TV trong m?t ki?u dáng ??c ?áo, X-Balanced Speaker ?em ??n am thanh r? nét cho t?ng th??c phim hay giai ?i?u am nh?c.

Loa tròn thông th??ng
Loa tròn th?ng th??ng

Ch?t l??ng am thanh t?t nh?ng thi?t k? TV kh?ng ???c m?ng

Loa hình b?u d?c m?ng
Loa hình b?u d?c m?ng

Kết hợp xổ sốVi?c làm cho TV có thi?t k? m?ng ?? gay ?nh h??ng ??n ch?t l??ng am thanh

X-Balanced Speaker
X-Balanced Speaker

?m thanh ch?t l??ng cao trong m?t thi?t k? TV siêu m?ng

??m mình trong âm thanh v?i Dolby Atmos
??m mình trong am thanh v?i Dolby Atmos??

??m chìm trong am thanh nh? hòa mình vào khung c?nh. V?i Dolby Atmos, am thanh phát ra t? phía trên c?ng nh? t? các bên ?? b?n nghe th?y các v?t th? di chuy?n trên cao v?i ?? chan th?c t?t h?n, cho tr?i nghi?m th?c s? ?a chi?u.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Thi?t k? t?i gi?n giúp b?n ??m mình vào hình ?nh

Kết hợp xổ sốVi?n nh?m m?ng giúp b?n t?p trung vào màn hình ?? có tr?i nghi?m xem th?c s? ??m chìm, nh? trong r?p chi?u phim. Khung nh?m m?ng mang l?i cho TV ki?u dáng thi?t k? ??y sang tr?ng.

Xem thi?t k? tuy?t ??p c?a chúng t?i khi?n b?n chìm trong khung c?nh hành ??ng
Kéo
Kéo
?nh ch?p m?t bên TV cho th?y vi?n Siêu m?ng
Vi?n nh?m m?ng

Cho b?n ch? t?p trung t?i ?a vào hình ?nh.

?nh c?n c?nh chân ?? t?i gi?n
Chan ?? t?i gi?n, thi?t k? mang l?i s? hài hòa

Chan ?? kim lo?i m?ng mang h?i h??ng t?i gi?n, ph?i h?p hài hòa trong c?n phòng hi?n ??i.

X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony v? cùng b?n b? khi ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n. Kh?ng ch? ???c trang b? kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m v??t tr?i, nh?ng ti-vi này còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, ngh?a là TV c?a b?n ???c b?o v? kh?i sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch v?i m?t chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng b?i
B?i

C?ng ngh? ch?ng b?i ??c ?áo c?a Sony ng?n b?i xam nh?p vào bên trong TV

Ch?ng sét
Sét

B? ch?ng sét giúp b?o v? TV c?a b?n tr??c nhi?u cú sét ?ánh.

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

Kết hợp xổ sốM?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

L?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Truy c?p d? dàng, thao tác ??n gi?n

?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, t?i thêm ?ng d?ng v?i thao tác ??n gi?n trên Sony Android TV? 4K. M?i nhu c?u xem phim hay truy?n hình ??u ???c ?áp ?ng t?c th?i.

M? ra th? gi?i gi?i trí v? t?n

Kết hợp xổ sốCh? c?n ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, b?n có th? tho?i mái l?a ch?n và th??ng th?c phim, ch??ng trình, nh?c, game, th? thao và nhi?u n?i dung gi?i trí khác trên BRAVIA Android TV. Và v?i Chromecast built-in, b?n có th? chia s? n?i dung t? di ??ng ??n màn hình TV th?t d? dàng.

Truy c?p n?i dung và d?ch v? yêu thích trong vài giay
Gia ?ình duy?t qua các n?i dung gi?i trí trên TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c smart TV Android này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.

Nhi?u ?ng d?ng h?n b?t k? smart TV nào khác
H?n 5000 ?ng d?ng, nhi?u h?n b?t k? smart TV nào khác

TV Android 4K c?a Sony có s? l??ng ?ng d?ng v??t tr?i. H?y ch?n nh?ng ?ng d?ng giúp cu?c s?ng c?a b?n tr? nên thú v? và gi?i trí h?n.

Không còn ph?i ch? ??i nh? chipset m?nh m?
Kh?ng ch? ??i thêm n?a

Các ?ng d?ng kh?i ??ng nhanh và kh?ng còn ph?i ch? ??i khi chuy?n ?ng d?ng n?a – Netflix kh?i ??ng nhanh g?p 3 l?n so v?i tr??c ?ay.

D? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? t??ng thích b?n yêu thích
T??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

Kết hợp xổ sốV?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video, am thanh qua ti-vi ngay t? iPhone, iPad ho?c Mac. Xem phim, các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n thích ho?c Safari. B?n c?ng có th? chia s? ?nh v?i m?i ng??i trong phòng.

TV Bravia v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit
Cu?c s?ng th?ng minh m?i c?a b?n

Truy?n ??n màn hình l?n h?n, t?t h?n b?ng Chromecast?

Chromecast cho phép b?n truy?n video, game và các ?ng d?ng yêu thích t? thi?t b? di ??ng sang TV mà v?n ??m b?o ch?t l??ng hoàn h?o. Nh?ng gì b?n c?n làm ch? là ch?m lên nút Cast (Truy?n) trên màn hình c?a thi?t b? Android ho?c iOS ?? phát trên màn hình l?n. Truy?n n?i dung mà v?n ti?p t?c duy?t ch??ng trình trên ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng.

Logo Chromecast built-in
?i?u khi?n t? xa r?t d? s? d?ng
?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u và các thi?t b? khác qua HDMI v?i TV ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng m?t b? ?i?u khi?n th?ng minh. ?i?u khi?n th?ng minh s? h?u thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.

?i?u khi?n d? dàng nhi?u thi?t b? b?ng ?i?u khi?n t? xa thông minh

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Tr?i nghi?m n?i dung ?úng y tác gi??

Vi?c nén k? thu?t s? hình ?nh t? phim lên TV làm kém ch?t l??ng hình ?nh, tr?i nghi?m xem kh?ng ?úng nh? y ??o di?n. M?t lo?t các tính n?ng ??c ?áo s? giúp b?n xem n?i dung gi?i trí ch?t l??ng nh? phim tr??ng ? ngay t?i nhà mà v?n c?m nh?n ???c ?úng y ?? c?a ??o di?n.

Netflix Calibrated mode
Ch?t l??ng phòng thu v?i Netflix Calibrated Mode

Ch? ?? này ???c phát tri?n riêng ?? b?n t?n h??ng các ch??ng trình g?c c?a Netflix và cho ch?t l??ng hình ?nh gi?ng nh? c?a màn hình theo d?i t?i phim tr??ng ngay trên TV. V?i Netflix Calibrated Mode, y ?? và t?m nhìn c?a tác gi? ???c gi? nguyên v?n.

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m nh? r?p chi?u phim

Kết hợp xổ sốTh??ng th?c kh?ng gian rung c?m c?a r?p chi?u phim ngay t?i nhà. Dolby Vision? mang ??n hình ?nh s?ng ??ng nh? th?t cho b?n tr?i nghi?m xem chan th?c nh?t, còn Dolby Atmos? giúp c?n phòng ng?p tràn am thanh vòm.

Gia ?ình ?ang th??ng th?c phim
Logo CalMAN Ready
Gi? tr?n ?am mê c?a nhà sáng t?o

?? x? ly s? bi?n ??i c?a màu s?c trong khau s?n xu?t, TV này ?? tích h?p ph?n m?m hi?u ch?nh t? ??ng Calman hi?u su?t cao c?a Portrait Displays, cho phép hi?u ch?nh ? c?p ?? ch?a t?ng có cùng kh? n?ng tinh ch?nh mà cài ??t hình ?nh th?ng th??ng kh?ng có ???c. Nh? ?ó, màu s?c ???c tái t?o v?i ?? chan th?c cao, chu?n theo tín hi?u TV g?c và có th? thích ?ng v?i nh?ng thay ??i nh? nh?t v? màu s?c xu?t hi?n theo th?i gian. TV này Tích h?p s?n Calman, cho phép khách hàng t?n d?ng ph?n m?m mà các nhà sáng t?o hình ?nh s? d?ng trong khau h?u k?, khau ki?m soát ch?t l??ng, th? hi?n m?nh m? cam k?t c?a chúng t?i trong vi?c mang ??n hình ?nh ???c hi?u ch?nh màu s?c chính xác và chuyên nghi?p cho s?n ph?m s? d?ng t?i nhà.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

TV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này