TIVI

X95G | LED n?n (Full Array LED) | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

X9500G Series
?nh c?a X95G | LED n?n (Full Array LED) | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Giá kh?i ?i?m:

26,900,000 VN?

Kết hợp xổ số55” (139 cm)

KD-55X9500G

26,900,000 VN?

65” (164 cm)

Kết hợp xổ sốKD-65X9500G

35,900,000 VN?

75” (189 cm)

KD-75X9500G

74,900,000 VN?

Kết hợp xổ số85” (215 cm)

KD-85X9500G

64,900,000 VN?

Các tính n?ng n?i b?t
C?m nh?n chan th?c v?i am thanh và hình ?nh nh? th?t

H?y xem hình ?nh 4K chi ti?t tuy?t ??p v?i các s?c thái màu r?c r? k?t h?p v?i c?ng ngh? Sound-from-Picture Reality? m?i nh?t cho tr?i nghi?m xem 4K h?p d?n ??n th? nào.?

Hình ?nh và am thanh hài hòa tuy?t h?o

S?ng tr?n v?i hi?n t?i cùng hình ?nh chan th?c nh? cu?c s?ng và am thanh x?ng t?m ??ng c?p. Hình ?nh tinh t? ??n t?ng chi ti?t k?t h?p cùng Sound-from-Picture Reality? c?a chúng t?i cho hi?u su?t am thanh-hình ?nh tuy?t di?u.?

Chan th?c tuy?t ??nh

Kết hợp xổ sốV?i c?ng su?t x? ly ch?a t?ng có, B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate phát hi?n hàng tr?m ??i t??ng khác nhau trên màn hình và t?ng c??ng ?? sáng, chi ti?t và màu s?c m?t cách th?ng minh ?? m?i th? b?n xem tr? nên r? ràng, sáng s?a và v? cùng trung th?c.

LED n?n (Full Array LED)

CàNG NHI?U ?èN LED, ?? SáNG CàNG T?NG, ?? T??NG PH?N CàNG CAO

(1) LED VI?N th?ng th??ng. (2) Full Array LED. “Hình ?nh m? ph?ng.

Kết hợp xổ sốTV LED toàn d?i ???c chi?u sáng b?ng nhi?u ?èn LED h?n ???c ??t ngay sau màn hình so v?i TV LED vi?n th?ng th??ng. ??c ?i?m này, khi k?t h?p v?i c?ng ngh? x? ly t?i m? c?c b? chính xác c?a Sony, mang l?i cho TV kh? n?ng làm m? ho?c làm sáng m?t cách ??c l?p các vùng ?èn LED riêng bi?t ?? cho ?? t??ng ph?n chính xác h?n và tr?i nghi?m nh? ? r?p chi?u phim.

Sound-from-Picture Reality?

Kết hợp xổ sốH? th?ng Acoustic Multi-Audio? thêm hai loa tweeter b? trí am thanh ? m?t sau TV vào các loa ph?n x? am tr?m ?? t?n d?ng c?ng ngh? Sound-from-Picture Reality?. Khi hành ??ng và am thanh ???c c?n kh?p chính xác, tr?i nghi?m xem c?a b?n s? s?ng ??ng h?n r?t nhi?u.

Màn hình l?n, tr?i nghi?m s?ng ??ng

Chi?c TV 4K HDR này c?a Sony ???c thi?t k? cho tr?i nghi?m xem ngo?n m?c trên màn hình l?n. Hình ?nh bao trùm giúp b?n lu?n ??m chìm trong t?ng khung c?nh.

Tr?i nghi?m r?p chi?u phim ?ích th?c
Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m nh? r?p chi?u phim

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m c?a r?p chi?u phim ngay t?i nhà. Dolby Vision? mang ??n hình ?nh s?ng ??ng nh? cu?c s?ng cho b?n tr?i nghi?m chan th?c nh?t, còn Dolby Atmos? giúp c?n phòng c?ng tràn am thanh vòm nh? bao b?c xung quanh.?

Cu?c s?ng tuy?t di?u hi?n th? th?t s?ng ??ng

T?n h??ng nh?ng màu s?c s?ng ??ng chan th?c xung quanh b?n. C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS? Display phan tích màu s?c t? m?t b?ng màu r?ng h?n, tái t?o trung th?c m?i màu s?c cùng các s?c thái ??m nh?t.

??p t? m?i góc ??

Thi?t k? t?i gi?n, g?n gh? giúp b?n t?p trung vào y?u t? quan tr?ng - ?ó là hình ?nh.?

Kéo
Cáp ???c gi?u tinh tê?, g?n gàng và ng?n n?p

C?t g?n cáp trong chan ?? và c? ??nh b?ng giá ?? cáp kèm theo máy.?

Qu?n lý Dây cáp
TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

B?n ch? c?n nói ?? nhanh chóng tìm ch??ng trình gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c Android TV? c?a Sony cho phép b?n xem ngay phim và ch??ng trình truy?n hình trong ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.

Ho?t ??ng t??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

V?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video, am thanh qua ti-vi ngay t? iPhone, iPad ho?c Mac. Xem phim, các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n thích ho?c Safari. B?n c?ng có th? chia s? ?nh v?i m?i ng??i trong phòng.

?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u và các thi?t b? khác qua HDMI v?i TV ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng m?t b? ?i?u khi?n th?ng minh. ?i?u khi?n th?ng minh s? h?u thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.

B? ?i?u khi?n t? xa thông minh
Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

TV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Khám phá th? gi?i phong phú chi ti?t và màu s?c trên chi?c TV 4K HDR này v?i B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate. Hình ?nh kh?p hoàn toàn nh? c?ng ngh? Acoustic Multi-Audio? m?i nh?t c?a chúng t?i.
  • Kích th??c s?n có 55” (139 cm), 65” (164 cm), 75” (189 cm), 85” (215 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate

  • Acoustic Multi-Audio?

  • TV Android?

Kết hợp xổ số???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này