X95H

LCD 4K ??t ?? t??ng ph?n và am thanh ??nh cao.

Thi?t k? vi?n màn hình siêu m?ng k?t h?p t?ng c??ng ?? t??ng ph?n, hình ?nh ng?p tràn s?c màu trong m?i góc nhìn. ?m thanh và hình ?nh trung th?c hòa quy?n mang ??n tr?i nghi?m am thanh phát ra chính xác t?i n?i hình ?nh ???c tái t?o.

TIVI

X95H | Full Array LED | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

X9500H Series
?nh c?a X95H | Full Array LED | 4K Ultra HD | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

Giá kh?i ?i?m:

27,780,000 VN?

49” (123 cm)

KD-49X9500H

27,780,000 VN?

55” (139 cm)

KD-55X9500H

31,250,000 VN?

Kết hợp xổ số65” (164 cm)

KD-65X9500H

41,170,000 VN?

T? hào ??t gi?i th??ng
logo ?? xu?t c?a techradar
“Kh?ng th? ph? nh?n m?t ?i?u -?b? x? ly X1 Ultimate c?a Sony th?c s? xu?t s?c”
Hình ?nh gi?i th??ng What HIFI
“Hi?u su?t c?a XH95 ?? tr? thành tiêu chu?n n?m 2020 cho TV 49 inch”
Hình ?nh gi?i th??ng HDTVtest
“Hi?u ?ng chuy?n ??ng t?t, làm t?i c?c b? ?n ??nh”
3 tính n?ng hàng ??u
S?c ?en sâu h?n và ?? sáng l?n h?n t? m?i góc ??
Khám phá màn ?en sau th?m trong khung hình sáng h?n t? m?i góc nhìn

B? x? ly m?nh m? c?ng ???c dùng trong TV 8K phan tích d? li?u ?? t?ng màu s?c, ?? t??ng ph?n và ?? r? nét. B?n s? th?y nhi?u chi ti?t h?n trong vùng t?i trên màn hình TV Full Array LED, cho hình ?nh ít b? m? h?n và chan th?c t? m?i góc.

Kết hợp xổ sốX-Wide Angle có trên TV t? 55 inch tr? lên.

Bu?i hòa nh?c th? hi?n âm thanh và hình ?nh hài hòa
?m thanh và hình ?nh hài hòa - loa tweeter g?n riêng r?

Các loa tweeter ??nh v? am thanh giúp t?i ?u hóa v? trí phát am thanh trên màn hình ?? b?n nghe am thanh ch?t l??ng cao, ???c ?i?u khi?n chính xác t? ?úng ph?n trên c?nh ???c chi?u.

Kết hợp xổ sốAcoustic Multi Audio có trên TV 55 inch tr? lên. Loa can b?ng X có trên TV v?i kích c? màn hình t? 55 ??n 65 inch.

Ý t??ng thi?t k? one slate t?i gi?n
B? m?t ph?ng, h?t b? phan tam

M?t thi?t k? m?ng và ph?ng v?i chan ?? riêng bi?t và vi?n m?ng giúp b?n t?p trung vào nh?ng gì quan tr?ng - chính là hình ?nh.

CáC TíNH N?NG KHáC

??n v?i n?i dung gi?i trí nhanh h?n
Khám phá màn ?en sau th?m trong khung hình sáng h?n t? m?i góc nhìn

???c trang b? b? x? ly hình ?nh m?nh m? nh? trên dòng TV 8K, k? th?a ??y ?? các tính n?ng bao g?m t?ng c??ng màu s?c, ?? t??ng ph?n, s?c nét k?t h?p v?i t?m n?n Full Array LED giúp ??y m?nh chi ti?t trong khung hình t?i. Hình ?nh chan th?c theo m?i góc nhìn, gi?m t?i ?a hi?n t??ng nhòe khi nhìn t? góc h?p.

T?n h??ng tr?i nghi?m hình ?nh t??ng ph?n nh? th?t

H? th?ng ki?m soát ?èn n?n ??c l?p c?a t?m n?n Full Array LED giúp vùng sáng sáng h?n và vùng t?i t?i h?n. ?? t??ng ph?n ???c t?ng c??ng khi k?t h?p cùng c?ng ngh? X-tended Dynamic Range? PRO mang ??n hình ?nh s?c nét và chan th?c.

M?t sau và t?m màn hình LCD chi?u sáng vi?n
LCD chi?u sáng vi?n
M?t sau và màn hình c?a Full Array LED thông th??ng
Full Array LED th?ng th??ng
M?t sau và màn hình c?a Full Array LED c?a Sony v?i X-tended Dynamic Range PRO
Full Array LED c?a Sony v?i X-tended Dynamic Range ProTrái: ?èn n?n, Ph?i: Màn hình TV

Hai chi?c xu?ng trên h? lúc bình minh
Màu s?c và ?? t??ng ph?n trung th?c h?n n?a

Object-based HDR remaster

V?i Object-based HDR remaster, màu s?c trong t?ng ch? th? ???c phan tích và ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n, kh?ng gi?ng nh? TV ch? ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n theo m?t ???ng cong t??ng ph?n t? ?en sang tr?ng. Vì các ch? th? ???c nang c?p riêng bi?t nên chi?c TV này có th? tái t?o ?? sau và k?t c?u t?t h?n, hình ?nh chan th?c h?n.

4K X-Reality™ PRO
?? phan gi?i m?nh m? cho m?i n?i dung b?n xem

Kết hợp xổ sốM?i n?i dung ??u có th? nang lên ?? phan gi?i 4K s?ng ??ng nh? các tính n?ng ??c ?áo c?a Sony. X1? Ultimate nhanh g?p ??i X1? Extreme s? phan tích, x? ly chính xác d? li?u ?? làm phong phú hình ?nh 4K b?ng chi ti?t và k?t c?u chan th?c. Ngay c? hình ?nh quay 2K và Full HD c?ng ???c 4K X-Reality? PRO nang lên g?n 4K nh? c? s? d? li?u 4K riêng. Sau ?ó, ?? phan gi?i t?ng ch? th? ???c t?i ?u hóa b?ng Object-based Super Resolution ?? tái t?o k?t c?u v?i ?? chan th?c cao.

Tái t?o d?i màu r?ng h?n, chính xác h?n

B?ng cách m? r?ng ph? màu, TRILUMINOS ???c h? tr? s?c m?nh b?i b? x? ly X1 giúp tái t?o nhi?u màu s?c h?n so v?i TV th?ng th??ng. C?ng ngh? này phan tích và x? ly d? li?u trong m?i hình ?nh giúp màu s?c tr? nên t? nhiên và chính xác h?n, nh? ?ó mang l?i hình ?nh cu?i cùng tr?ng chan th?c h?n bao gi? h?t.

Bong bóng hi?n th? d?i màu r?ng v?i TRILUMINOS
Cách X-Wide Angle gi? nguyên ch?t l??ng màu s?c khi nhìn t? hai bên
Màu s?c t??i ??p t? m?i phía

Xem TV t? hai bên c?ng thích nh? xem t? chính gi?a. V?i thi?t k? quang h?c nguyên g?c giúp ?i?u khi?n ánh sáng ?èn n?n c?a Sony, t?m màn hình góc r?ng X-Wide Angle ??m b?o màu s?c lu?n trung th?c dù b?n xem t? góc nào.?

Tính n?ng này có trên TV t? 55 inch tr? lên.

X-Motion Clarity làm cho các c?nh chuy?n ??ng nhanh sáng và rõ nét
C?nh hành ??ng dù nhanh v?n sáng r?

Trên m?t s? màn hình, nh?ng c?nh th? thao và hành ??ng nhanh th??ng có xu h??ng b? m?. Nh? c?ng ngh? X-Motion Clarity? m?i nh?t c?a chúng t?i, m?i c?nh ??u tr? nên th?t m??t mà và sáng r?. T?ng th?i kh?c ‘ch?p nhoáng’ ???c ?i?u khi?n riêng và t?i ?u hóa th?i gian hi?n th? c?ng nh? t?ng c??ng ?? sáng khi c?n, ??m b?o b?n kh?ng b? l? b?t k? pha hành ??ng gay c?n nào.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

?m thanh, hình ?nh hòa h?p

Các loa Tweeter ???c ??nh v? ?? t?i ?u am thanh theo v? trí hình ?nh giúp b?n có ???c am thanh ch?t l??ng cao ???c ?i?u khi?n chu?n xác ?n kh?p trên t?ng khung hình.

Khi am thanh và hình ?nh hòa quy?n hoàn m?

Khác v?i TV th?ng th??ng, am thanh ??n t? dàn loa ??t phía d??i màn hình gay nên hi?u ?ng am thanh và hình ?nh kh?ng ??ng nh?t. H? th?ng am thanh Acoustic Multi Audio? trên TV Sony g?m nhi?u loa ??t phía sau phát ra hai h??ng khác nhau t?o nên hi?u ?ng chan th?t theo sát m?i chuy?n ??ng c?a khung hình, ng??i xem ng?p tràn trong nh?ng tr?i nghi?m m?i m?. Các b? khu?ch ??i ??c l?p ???c ?i?u khi?n riêng r? ?? ki?m soát ??nh v? am thanh chu?n xác cho loa ? nh?ng khúc t?ng cao, c?i thi?n ?? ?n ??nh và áp su?t am thanh, nang cao ?? chan th?c.

Tính n?ng này có trên TV t? 55 inch tr? lên. Tính n?ng ?i?u khi?n b? khu?ch ??i ??c l?p có trên TV v?i kích c? màn hình t? 55 ??n 65 inch.

Th??ng th?c am thanh ch?t l??ng cao?

V?i thi?t k? mang hình dáng m?i ??c ?áo ?? hoàn thi?n h?n n?a ch?t l??ng am thanh và ?? m?ng c?a TV, Loa can b?ng X-Balanced Speaker c?a chúng t?i s? mang ??n nh?ng th??c phim và nh?c ph?m v?i am thanh r? nét.

Kết hợp xổ sốTính n?ng này có trên TV t? 55 inch ??n 65 inch.

Loa tròn thông th??ng
Loa tròn th?ng th??ng

Kết hợp xổ sốCh?t l??ng am thanh t?t nh?ng thi?t k? TV kh?ng ???c m?ng

Loa hình b?u d?c m?ng
Loa hình b?u d?c m?ng

Vi?c làm cho TV có thi?t k? m?ng ?? gay ?nh h??ng ??n ch?t l??ng am thanh

X-Balanced Speaker
X-Balanced Speaker

Kết hợp xổ số?m thanh ch?t l??ng cao trong m?t thi?t k? TV siêu m?ng

??m mình trong âm thanh v?i Dolby Atmos
??m mình trong am thanh v?i Dolby Atmos?

??m chìm trong am thanh nh? hòa mình vào khung c?nh. V?i Dolby Atmos, am thanh phát ra t? phía trên c?ng nh? t? các bên ?? b?n nghe th?y các v?t th? di chuy?n trên cao v?i ?? chan th?c t?t h?n, cho tr?i nghi?m th?c s? ?a chi?u.

T?n h??ng am thanh ?a chi?u v?i S-Force Front Surround

Kết hợp xổ sốL?ng nghe am thanh vòm tách b?ch nh? m?t h? th?ng loa ?a chi?u t? TV. B?ng cách x? ly ngu?n vào, c?ng ngh? gi? l?p am thanh S-Force Front Surround t? TV tái hi?n nên m?t h? th?ng loa am thanh vòm ?a chi?u ?? b?n t?n h??ng am thanh thêm mê ??m.

S-Force Front Surround giúp tái t?o h? th?ng loa âm thanh vòm
Nghe rõ gi?ng nói v?i Voice Zoom
Nghe r? gi?ng nói

Kết hợp xổ sốV?i Voice Zoom, b?n có th? nghe r? l?i nói phát ra mà kh?ng c?n ph?i t?ng am l??ng – ly t??ng khi xem các b?n tin và phim tài li?u.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Hình ?nh và am thanh ??nh cao trong m?i m?i tr??ng

Kết hợp xổ sốH?y ng?i th?t th? gi?n và t?n h??ng tr?i nghi?m xem tuy?t v?i nh?t. C?ng ngh? t?i ?u hóa theo m?i tr??ng xung quanh ??c ?áo c?a Sony t? ??ng ?i?u ch?nh hình ?nh và am thanh theo m?i tr??ng c?a b?n.

?? sáng ???c tinh ch?nh cho c?n phòng c?a b?n?

Trên TV th?ng th??ng, ?? sáng duy trì kh?ng ??i b?t k? phòng có ?? sáng t?i ra sao, d?n ??n nhi?u khi hình ?nh quá t?i ho?c quá sáng. S?n ph?m TV này tích h?p m?t c?m bi?n ánh sáng giúp t?i ?u hóa ?? sáng c?a hình ?nh theo ?i?u ki?n phòng, t?ng ?? sáng trong phòng sáng và gi?m trong phòng t?i, ?? b?n có ???c tr?i nghi?m xem t?t nh?t.

C?m bi?n ánh sáng làm gi?m ?? sáng trong phòng t?i
GI?M ?? SÁNG TRONG PHÒNG T?I
C?m bi?n ánh sáng làm t?ng ?? sáng trong phòng sáng
T?NG ?? SÁNG TRONG PHÒNG SÁNG
?m thanh tùy ch?nh theo m?i tr??ng c?a b?n

Tr?i nghi?m am thanh có th? thay ??i tùy thu?c vào m?i tr??ng trong phòng c?a b?n. Ví d?: rèm h?p th? am thanh trong khi các v?t th? tr??c TV có th? làm xáo tr?n ???ng ?i c?a am thanh, làm gi?m ch?t l??ng am thanh b?n nghe. S?n ph?m TV 4K Ultra HD này phát hi?n các v?t th? và tái t?o am thanh ???c t?ng c??ng và t?i ?u hóa theo phòng c?a b?n.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

B? m?t ph?ng,
h?t b? phan tam

M?t thi?t k? m?ng và ph?ng v?i chan ?? riêng bi?t và vi?n m?ng giúp b?n t?p trung vào nh?ng gì quan tr?ng - chính là hình ?nh.

Xem thi?t k? tuy?t ??p c?a chúng t?i khi?n b?n chìm trong khung c?nh hành ??ng
Kéo
?nh ch?p m?t bên TV cho th?y t?m màn hình không có vi?n
B? m?t ph?ng bóng m??t

Cho b?n ch? t?p trung t?i ?a vào hình ?nh.?

?nh c?n c?nh chân ?? không gây nhi?u
Chan ?? riêng bi?t, hai cách b? trí

Chan ?? kh?ng gay nhi?u ??t hài hòa trên k? s? kh?ng ?nh h??ng ??n tr?i nghi?m xem c?a b?n. V?i các cách b? trí r?ng và h?p, b?n có th? dùng chan ?? trên k? l?n ho?c nh?.

Chi ti?t cách b? trí cáp
T?i ?u ?? ?n ?i day cáp k?t n?i

Chan ?? TV c?ng chính là ph?n h? tr? ?n gi?u cáp k?t n?i hi?u qu? giúp cho TV tr?ng ??p h?n mà kh?ng b? v??ng víu khi nhìn.

X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony v? cùng b?n b? khi ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n. Kh?ng ch? ???c trang b? kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m v??t tr?i, nh?ng ti-vi này còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, ngh?a là TV c?a b?n ???c b?o v? kh?i sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch v?i m?t chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng b?i
B?i

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? ch?ng b?i ??c ?áo c?a Sony ng?n b?i xam nh?p vào bên trong TV

Ch?ng sét
Sét

B? ch?ng sét giúp b?o v? TV c?a b?n tr??c nhi?u cú sét ?ánh.

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

Kết hợp xổ sốM?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

L?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Truy c?p d? dàng, thao tác ??n gi?n

?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, t?i thêm ?ng d?ng v?i thao tác ??n gi?n trên Sony Android TV? 4K. M?i nhu c?u xem phim hay truy?n hình ??u ???c ?áp ?ng t?c th?i.

M? ra th? gi?i gi?i trí v? t?n

Ch? c?n ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, b?n có th? tho?i mái l?a ch?n và th??ng th?c phim, ch??ng trình, nh?c, game, th? thao và nhi?u n?i dung gi?i trí khác trên BRAVIA Android TV. Và v?i Chromecast built-in, b?n có th? chia s? n?i dung t? di ??ng ??n màn hình TV th?t d? dàng.

B?n ch? c?n gi?ng nói
Gia ?ình duy?t qua các n?i dung gi?i trí trên TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c smart TV Android này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.?

Nhi?u ?ng d?ng h?n b?t k? smart TV nào khác
H?n 5000 ?ng d?ng, nhi?u h?n b?t k? smart TV nào khác

Smart TV Android c?a Sony có s? l??ng ?ng d?ng v??t tr?i. H?y ch?n nh?ng ?ng d?ng giúp cu?c s?ng c?a b?n tr? nên thú v? và gi?i trí h?n.

Không còn ph?i ch? ??i nh? chipset m?nh m?
Kh?ng ch? ??i thêm n?a

Các ?ng d?ng kh?i ??ng nhanh và kh?ng còn ph?i ch? ??i khi chuy?n ?ng d?ng n?a – Netflix kh?i ??ng nhanh g?p 3 l?n so v?i tr??c ?ay.

D? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? t??ng thích b?n yêu thích
T??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

V?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video, am thanh qua ti-vi ngay t? iPhone, iPad ho?c Mac. Xem phim, các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n thích ho?c Safari. B?n c?ng có th? chia s? ?nh v?i m?i ng??i trong phòng.

TV Bravia v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit
Cu?c s?ng th?ng minh m?i c?a b?n

Truy?n ??n màn hình l?n h?n, t?t h?n b?ng Chromecast?

Chromecast cho phép b?n truy?n video, game và các ?ng d?ng yêu thích t? thi?t b? di ??ng sang TV mà v?n ??m b?o ch?t l??ng hoàn h?o. Nh?ng gì b?n c?n làm ch? là ch?m lên nút Cast (Truy?n) trên màn hình c?a thi?t b? Android ho?c iOS ?? phát trên màn hình l?n. Truy?n n?i dung mà v?n ti?p t?c duy?t ch??ng trình trên ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng.

Logo Chromecast built-in
?i?u khi?n t? xa r?t d? s? d?ng

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Tr?i nghi?m n?i dung ?úng y tác gi??

Kết hợp xổ sốVi?c nén k? thu?t s? hình ?nh t? phim lên TV làm kém ch?t l??ng hình ?nh, tr?i nghi?m xem kh?ng ?úng nh? y ??o di?n. M?t lo?t các tính n?ng ??c ?áo s? giúp b?n xem n?i dung gi?i trí ch?t l??ng nh? phim tr??ng ? ngay t?i nhà mà v?n c?m nh?n ???c ?úng y ?? c?a ??o di?n.

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m nh? r?p chi?u phim

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m c?a r?p chi?u phim ngay t?i nhà. Dolby Vision? mang ??n hình ?nh s?ng ??ng nh? th?t cho b?n tr?i nghi?m xem chan th?c nh?t, còn Dolby Atmos? giúp c?n phòng ng?p tràn am thanh vòm.

Gia ?ình ?ang th??ng th?c phim
Logo CalMAN Ready
Gi? tr?n ?am mê c?a nhà sáng t?o

?? x? ly s? bi?n ??i c?a màu s?c trong khau s?n xu?t, TV này ?? tích h?p ph?n m?m hi?u ch?nh t? ??ng Calman hi?u su?t cao c?a Portrait Displays, cho phép hi?u ch?nh ? c?p ?? ch?a t?ng có cùng kh? n?ng tinh ch?nh mà cài ??t hình ?nh th?ng th??ng kh?ng có ???c. Nh? ?ó, màu s?c ???c tái t?o v?i ?? chan th?c cao, chu?n theo tín hi?u TV g?c và có th? thích ?ng v?i nh?ng thay ??i nh? nh?t v? màu s?c xu?t hi?n theo th?i gian. TV này Tích h?p s?n Calman, cho phép khách hàng t?n d?ng ph?n m?m mà các nhà sáng t?o hình ?nh s? d?ng trong khau h?u k?, khau ki?m soát ch?t l??ng, th? hi?n m?nh m? cam k?t c?a chúng t?i trong vi?c mang ??n hình ?nh ???c hi?u ch?nh màu s?c chính xác và chuyên nghi?p cho s?n ph?m s? d?ng t?i nhà.

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

TV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Kết hợp xổ số???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này