Z8H

Tinh hoa c?ng ngh? 8K v?i am thanh trung th?c ??nh cao ??y mê ??m

V?i thi?t k? m?t m?ng m?ng và tinh g?n cho b?n ??m mình vào th? gi?i hình ?nh siêu th?c trên màn hình l?n v?i chi ti?t 8KKết hợp xổ số ??p ngo?n m?c - n?i mà am thanh và hình ?nh ?n nh?p hoàn h?o.

TIVI

Z8H | Full Array LED | 8K | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

Z8H Series
?nh c?a Z8H | Full Array LED | 8K | D?i t?n nh?y sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)

85” (215 cm)

KD-85Z8H

263,000,000 VN?

S?n ph?m ??t gi?i
Gi?i th??ng HDTVtest
“Sony ZH8/Z8H là ti-vi LED/LCD t?t nh?t chúng t?i ?ánh giá trong n?m 2020.’’
s?n ph?m ??t gi?i reddot 2020
3 tính n?ng hàng ??u
#picture
Màn hình r?ng. 8K chi ti?t. Hình ?nh tuy?t ??p.

B? x? ly m?nh m? giúp hi?n th? n?i b?t ?? sau và chi ti?t v??t tr?i c?a m?i n?i dung b?n xem trên TV 8K này. Nh?ng kho?ng t?i s? sau h?n, kho?ng sáng s? sáng h?n trên màn hình TV Full Array LED v?i kh? n?ng làm t?i c?c b?.

Bu?i hòa nh?c th? hi?n âm thanh và hình ?nh hài hòa
?m thanh, hình ?nh hài hòa - khung vi?n c?ng là loa?

H? th?ng loa g?n vào khung vi?n cho b?n th??ng th?c am thanh phát ra t? ?úng v? trí trong c?nh. Loa g?n tam màn hình h?n s? mang l?i s? hài hòa ly t??ng c?a hình ?nh và am thanh.

Ý t??ng thi?t k? one slate t?i gi?n
Màn hình l?n cho tr?i nghi?m ??m chìm?

V?i thi?t k? t?i gi?n ch? g?m m?t t?m và vi?n m?ng, TV LED 8K này cho b?n tr?i nghi?m 8K trên màn hình l?n ngay t?i nhà, ?? b?n hoàn toàn ??m chìm trong th? gi?i gi?i trí mà kh?ng b? phan tam.

Kết hợp xổ sốCáC TíNH N?NG KHáC

??n v?i n?i dung gi?i trí nhanh h?n
Ready for PlayStation?5

Chúng ta ?ang chu?n b? b??c vào k? nguyên ch?i game m?i. Tr?i nghi?m 4K/120 hình trên giay hoàn toàn m?i trên PS5? khi s? d?ng TV BRAVIA t??ng thích.

Hình ?nh 4K 120
B?n s? là ng??i chi?n th?ng v?i 4K/120 hình/giay

Nang t?m tr?i nghi?m ch?i game. TV c?a chúng t?i v?i ng? vào HDMI 4K/120 hình/giay t?c ?? cao mang ??n nh?ng màn ch?i game c?c nh?y cùng chuy?n ??ng m??t mà, r? nét.

PlayStation?5 và Z8H/X90H h? tr? ch?i game 4K/120 hình/giay.

C?nh hành ??ng chan th?c v?i 8K

V?i ?? phan gi?i c?c cao, TV 8K c?a chúng t?i s? ??a b?n vào th? gi?i chi?u sau và chi ti?t ?áng kinh ng?c.

Có s?n ng? ra 8K v?i PlayStation?5 và Z8H.

So sánh hình ??u s? t? ? ?? phân gi?i 4K và 8K.
Ch?i game nh?y, ?i?u khi?n d? dàng

Nhanh chóng nh?p cu?c. Ch? c?n c?m cáp HDMI là BRAVIA s? nh?n bi?t khi nào máy ch?i game ???c k?t n?i r?i t? ??ng chuy?n sang ch? ?? game. Kh?ng ch? th?a s?c ch?i game m??t và nh?y, b?n còn có th? ?i?u khi?n PlayStation b?ng ?i?u khi?n t? xa c?a TV.

Màn hình r?ng. 8K chi ti?t. Hình ?nh tuy?t ??p.

B? x? ly m?nh m? giúp hi?n th? n?i b?t ?? sau và chi ti?t v??t tr?i c?a m?i n?i dung b?n xem trên TV 8K này. Nh?ng kho?ng t?i s? sau h?n, kho?ng sáng s? sáng h?n trên màn hình TV Full Array LED v?i kh? n?ng làm t?i c?c b?.

?? phan gi?i v??t tr?i cho m?i n?i dung b?n xem

Lo?i n?i dung nào c?ng có th? ???c nang lên g?n ?? phan gi?i 8K s?ng ??ng nh? các tính n?ng ??c ?áo c?a Sony. X1? Ultimate, nhanh g?p ??i X1? Extreme, phan tích, x? ly chính xác d? li?u ?? t?o n?i l?c cho hình ?nh 8K v?i ?? phan gi?i g?p b?n l?n 4K giúp mang l?i các c?nh có chi?u sau, k?t c?u và chi ti?t ?n t??ng. Ngay c? hình ?nh quay 4K và 2K c?ng ???c 8K X-Reality? PRO nang lên g?n 8K nh? s? d?ng c? s? d? li?u 8K riêng. ?? phan gi?i c?a t?ng ch? th? sau ?ó ???c t?i ?u hóa b?ng Object-based Super Resolution ?? tái t?o k?t c?u có ?? chan th?c cao.?

Tin vào ?? t??ng ph?n ?ích th?c ???c ?i?u khi?n chính xác

T?o ?? sáng trên màn hình 8K là vi?c khó do t?c ?? truy?n t?i th?p. TV 8K này can b?ng chính xác c?ng su?t ánh sáng trên kh?p màn hình, ??m b?o ?? t??ng ph?n hình ?nh ?n t??ng. V?i vi?c chi?u sáng riêng t?ng vùng ?èn LED, c?ng ngh? Full Array LED cho ?? t??ng ph?n chan th?c h?n nh? t?ng ?? sáng vùng sáng và gi?m ?? t?i vùng t?i, t?ng c??ng thêm nh? 8K X-tended Dynamic Range? PROKết hợp xổ số ?i?u ch?nh ?? sáng cho vùng sáng r?c r? h?n và vùng t?i sau th?m h?n.

M?t sau và t?m màn hình LCD chi?u sáng vi?n
LCD chi?u sáng vi?n
M?t sau và màn hình c?a Full Array LED thông th??ng
Full Array LED th?ng th??ng
M?t sau và màn hình c?a Full Array LED c?a Sony v?i X-tended Dynamic Range PRO
Full Array LED c?a Sony v?i 8K X-tended Dynamic Range PROTrái: ?èn n?n, Ph?i: Màn hình TV

Hai chi?c xu?ng trên h? lúc bình minh
Màu s?c và ?? t??ng ph?n trung th?c h?n n?a

Object-based HDR remaster

Kết hợp xổ sốV?i Object-based HDR remaster, màu s?c trong t?ng ch? th? ???c phan tích và ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n, kh?ng gi?ng nh? TV ch? ?i?u ch?nh ?? t??ng ph?n theo m?t ???ng cong t??ng ph?n t? ?en sang tr?ng. Vì các ch? th? ???c nang c?p riêng bi?t nên chi?c TV này có th? tái t?o ?? sau và k?t c?u t?t h?n, hình ?nh chan th?c h?n.

Tái t?o d?i màu r?ng h?n, chính xác h?n

B?ng cách m? r?ng ph? màu, TRILUMINOS ???c h? tr? s?c m?nh b?i b? x? ly X1 giúp tái t?o nhi?u màu s?c h?n so v?i TV th?ng th??ng. C?ng ngh? này phan tích và x? ly d? li?u trong m?i hình ?nh giúp màu s?c tr? nên t? nhiên và chính xác h?n, nh? ?ó mang l?i hình ?nh cu?i cùng tr?ng chan th?c h?n bao gi? h?t.

Bong bóng hi?n th? d?i màu r?ng v?i TRILUMINOS
Cách X-Wide Angle gi? nguyên ch?t l??ng màu s?c khi nhìn t? hai bên
Màu s?c t??i ??p t? m?i phía

Xem TV t? hai bên c?ng thích nh? xem t? chính gi?a. V?i thi?t k? quang h?c g?c giúp ?i?u khi?n ?èn n?n c?a Sony, t?m màn hình góc r?ng X-Wide Angle ??m b?o màu s?c lu?n trung th?c dù b?n xem t? góc nào.

X-Motion Clarity làm cho các c?nh chuy?n ??ng nhanh sáng và rõ nét
C?nh hành ??ng dù nhanh v?n sáng r?

Kết hợp xổ sốTrên m?t s? màn hình, nh?ng c?nh th? thao và hành ??ng nhanh th??ng có xu h??ng b? m?. Nh? c?ng ngh? X-Motion Clarity? m?i nh?t c?a chúng t?i, m?i c?nh ??u tr? nên th?t m??t mà và sáng r?. T?ng th?i kh?c ‘ch?p nhoáng’ ???c ?i?u khi?n riêng và t?i ?u hóa th?i gian hi?n th? c?ng nh? t?ng c??ng ?? sáng khi c?n, ??m b?o b?n kh?ng b? l? b?t k? pha hành ??ng gay c?n nào.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

?m thanh, hình ?nh hài hòa - khung vi?n c?ng là loa?

H? th?ng loa g?n vào khung vi?n cho b?n th??ng th?c am thanh phát ra t? ?úng v? trí trong c?nh. Loa g?n tam màn hình h?n s? mang l?i s? hài hòa ly t??ng c?a hình ?nh và am thanh.

Nghe am thanh t? ?úng v? trí trong c?nh phim

TV th?ng th??ng ??t loa bên d??i màn hình nên gi?a am thanh và hình ?nh th??ng có ?? l?ch. Acoustic Multi-Audio? c?a chúng t?i b? trí loa tweeter rung l?p trên khung vi?n ?? am thanh theo sát hành ??ng, cho tr?i nghi?m th?c s? ??m chìm. Các b? khu?ch ??i ??c l?p ???c ?i?u khi?n riêng ?? ki?m soát b? trí am thanh chu?n xác cho loa ? nh?ng khúc t?ng cao, c?i thi?n ?? ?n ??nh và áp su?t am thanh, nang cao ?? chan th?c.

Ch? ?? loa trung tâm cho gi?ng nói, gi?ng hát và ti?ng nh?c c? rõ h?n
V?t trang trí trung tam phát ra am thanh h?p d?n

S? d?ng BRAVIA làm loa trung tam ?? nghe l?i tho?i, gi?ng hát và ti?ng nh?c c? v?i ?? r? nét ?n t??ng. Ch? c?n k?t n?i h? th?ng r?p hát t?i nhà c?a b?n ?? m? ra m?t tr?i nghi?m ?i?n ?nh chìm ??m nh? th?t.

??m mình trong am thanh v?i Dolby Atmos??

??m chìm trong am thanh nh? th? b?n ?ang hòa mình vào khung c?nh. V?i Dolby Atmos, am thanh phát ra t? phía trên c?ng nh? t? các bên ?? b?n nghe th?y các v?t th? di chuy?n trên cao v?i ?? chan th?c t?t h?n, cho tr?i nghi?m th?c s? ?a chi?u.

??m mình trong âm thanh v?i Dolby Atmos
S-Force Front Surround giúp tái t?o h? th?ng loa âm thanh vòm
T?n h??ng am thanh ?a chi?u v?i S-Force Front Surround

L?ng nghe am thanh vòm tách b?ch nh? m?t h? th?ng loa ?a chi?u t? TV. B?ng cách x? ly ngu?n vào, c?ng ngh? gi? l?p am thanh S-Force Front Surround t? TV tái hi?n nên m?t h? th?ng loa am thanh vòm ?a chi?u ?? b?n t?n h??ng am thanh thêm mê ??m.

Nghe r? gi?ng nói

Kết hợp xổ sốV?i Voice Zoom, b?n có th? nghe r? l?i nói phát ra mà kh?ng c?n ph?i t?ng am l??ng – ly t??ng khi xem các b?n tin và phim tài li?u.

Nghe rõ gi?ng nói v?i Voice Zoom

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Hình ?nh và am thanh ??nh cao trong m?i m?i tr??ng

Kết hợp xổ sốH?y ng?i th?t th? gi?n và t?n h??ng tr?i nghi?m xem tuy?t v?i nh?t. C?ng ngh? t?i ?u hóa theo m?i tr??ng xung quanh ??c ?áo c?a Sony t? ??ng ?i?u ch?nh hình ?nh và am thanh theo m?i tr??ng c?a b?n.

?? sáng tinh ch?nh cho c?n phòng b?n

TV th?ng th??ng kh?ng thay ??i ?? sáng dù phòng sáng hay t?i th? nào, do ?ó hình ?nh có th? tr? nên quá t?i ho?c quá sáng. TV 8K này s? h?u c?m bi?n ánh sáng g?n li?n có ch?c n?ng t?i ?u hóa ?? sáng theo ?i?u ki?n trong phòng, cho hình ?nh sáng n?i b?t trong phòng sáng và gi?m ?? sáng trong phòng t?i, mang l?i tr?i nghi?m xem ly t??ng.

C?m bi?n ánh sáng làm gi?m ?? sáng trong phòng t?i
GI?M ?? SÁNG TRONG PHÒNG T?I
C?m bi?n ánh sáng làm t?ng ?? sáng trong phòng sáng
T?NG ?? SÁNG TRONG PHÒNG SÁNG
?m thanh tùy ch?nh theo m?i tr??ng c?a b?n

Tr?i nghi?m am thanh có th? thay ??i tùy thu?c vào m?i tr??ng trong phòng c?a b?n. Ví d?: rèm h?p th? am thanh trong khi các v?t th? tr??c TV có th? làm xáo tr?n ???ng ?i c?a am thanh, làm gi?m ch?t l??ng am thanh b?n nghe. TV này phát hi?n các v?t th? và tái t?o am thanh ???c t?ng c??ng và t?i ?u hóa theo phòng c?a b?n.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Màn hình l?n cho tr?i nghi?m ??m chìm?

V?i thi?t k? t?i gi?n ch? g?m m?t t?m và vi?n m?ng, TV LED 8K này cho b?n tr?i nghi?m 8K trên màn hình l?n ngay t?i nhà, ?? b?n hoàn toàn ??m chìm trong th? gi?i gi?i trí mà kh?ng b? phan tam.

Xem thi?t k? tuy?t ??p c?a chúng t?i khi?n b?n chìm trong khung c?nh hành ??ng
Kéo
?nh ch?p m?t bên TV cho th?y vi?n m?ng
Vi?n nh?m thanh m?nh

Cho b?n ch? t?p trung t?i ?a vào hình ?nh.

?nh c?n c?nh chân ?? không gây nhi?u
Chan ?? riêng bi?t, hai cách b? trí

Kết hợp xổ sốChan ?? kh?ng gay nhi?u ??t trên k? s? kh?ng ?nh h??ng ??n tr?i nghi?m xem c?a b?n. V?i các cách b? trí r?ng và h?p, b?n có th? s? d?ng chan ?? trên k? l?n ho?c nh?.

Chi ti?t cách b? trí cáp
T?i ?u ?? ?n ?i day cáp k?t n?i

Chan ?? TV c?ng chính là ph?n h? tr? ?n gi?u cáp k?t n?i hi?u qu? giúp cho TV tr?ng ??p h?n mà kh?ng b? v??ng víu khi nhìn.

X-Protection PRO
Thi?t k? v??t qua m?i ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh?t

Ti-vi Sony ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? X-Protection PRO m?i và c?i ti?n nên v? cùng b?n b?. Kh?ng ch? trang b? kh? n?ng ch?ng ?m mà còn ??t tiêu chu?n cao nh?t trong các bài ki?m tra ch?ng sét c?a Sony, TV này s? ???c b?o v? tr??c sét ?ánh và ?i?n áp t?ng v?t. H?y ti?p t?c th??ng th?c n?i dung gi?i trí li?n m?ch cùng chi?c TV b?n b? h?n v?i th?i gian.

Ch?ng sét
Sét

M?t b? ch?ng sét giúp TV c?a b?n ???c b?o v? khi có sét ?ánh

B?o v? kh?i t?ng áp ??t ng?t
T?ng v?t

M?t t? ?i?n chính giúp TV c?a b?n an toàn tr??c nh?ng ??t t?ng v?t ?i?n áp kh?ng ?n ??nh

Ch?ng ?m
?? ?m

L?p m? ch?ng ?m ng?n ng?a ?o?n m?ch do ?? ?m cao

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Truy c?p d? dàng, thao tác ??n gi?n

?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, t?i thêm ?ng d?ng v?i thao tác ??n gi?n trên Sony Android TV? 4K. M?i nhu c?u xem phim hay truy?n hình ??u ???c ?áp ?ng t?c th?i.

M? ra th? gi?i gi?i trí v? t?n

Ch? c?n ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói, b?n có th? tho?i mái l?a ch?n và th??ng th?c phim, ch??ng trình, nh?c, game, th? thao và nhi?u n?i dung gi?i trí khác trên BRAVIA Android TV. Và v?i Chromecast built-in, b?n có th? chia s? n?i dung t? di ??ng ??n màn hình TV th?t d? dàng.

B?n ch? c?n gi?ng nói
Gia ?ình duy?t qua các n?i dung gi?i trí trên TV Android
Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c smart TV Android này cho b?n t?n h??ng ngay các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.?

Nhi?u ?ng d?ng h?n b?t k? smart TV nào khác
H?n 5000 ?ng d?ng, nhi?u h?n b?t k? smart TV nào khác

Smart TV Android c?a Sony có s? l??ng ?ng d?ng v??t tr?i. H?y ch?n nh?ng ?ng d?ng giúp cu?c s?ng c?a b?n tr? nên thú v? và gi?i trí h?n.

Không còn ph?i ch? ??i nh? chipset m?nh m?
Kh?ng ch? ??i thêm n?a

Các ?ng d?ng kh?i ??ng nhanh và kh?ng còn ph?i ch? ??i khi chuy?n ?ng d?ng n?a – Netflix kh?i ??ng nhanh g?p 3 l?n so v?i tr??c ?ay.

D? dàng k?t n?i v?i các thi?t b? t??ng thích b?n yêu thích
T??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

V?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video, am thanh qua ti-vi ngay t? iPhone, iPad ho?c Mac. Xem phim, các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n thích ho?c Safari. B?n c?ng có th? chia s? ?nh v?i m?i ng??i trong phòng.

TV Bravia v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit
Cu?c s?ng th?ng minh m?i c?a b?n

Truy?n ??n màn hình l?n h?n, t?t h?n b?ng Chromecast?

Chromecast cho phép b?n truy?n video, game và các ?ng d?ng yêu thích t? thi?t b? di ??ng sang TV mà v?n ??m b?o ch?t l??ng hoàn h?o. Nh?ng gì b?n c?n làm ch? là ch?m lên nút Cast (Truy?n) trên màn hình c?a thi?t b? Android ho?c iOS ?? phát trên màn hình l?n. Truy?n n?i dung mà v?n ti?p t?c duy?t ch??ng trình trên ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng.

Logo Chromecast built-in
?i?u khi?n t? xa cao c?p, d? s? d?ng dù ngày hay ?êm

Quay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Tr?i nghi?m n?i dung ?úng y tác gi??

Kết hợp xổ sốVi?c nén k? thu?t s? hình ?nh t? phim lên TV làm kém ch?t l??ng hình ?nh, tr?i nghi?m xem kh?ng ?úng nh? y ??o di?n. M?t lo?t các tính n?ng ??c ?áo s? giúp b?n xem n?i dung gi?i trí ch?t l??ng nh? phim tr??ng ? ngay t?i nhà mà v?n c?m nh?n ???c ?úng y ?? c?a ??o di?n.

Netflix Calibrated mode
Ch?t l??ng phòng thu v?i Netflix Calibrated Mode

Ch? ?? này ???c phát tri?n riêng ?? b?n t?n h??ng các ch??ng trình g?c c?a Netflix và cho ch?t l??ng hình ?nh gi?ng nh? c?a màn hình theo d?i t?i phim tr??ng ngay trên TV. V?i Netflix Calibrated Mode, y ?? và t?m nhìn c?a tác gi? ???c gi? nguyên v?n.

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m nh? r?p chi?u phim

Th??ng th?c kh?ng gian rung c?m c?a r?p chi?u phim ngay t?i nhà. Dolby Vision? mang ??n hình ?nh s?ng ??ng nh? th?t cho b?n tr?i nghi?m xem chan th?c nh?t, còn Dolby Atmos? giúp c?n phòng ng?p tràn am thanh vòm.

Gia ?ình ?ang th??ng th?c phim
Logo CalMAN Ready
Gi? tr?n ?am mê c?a nhà sáng t?o

?? x? ly s? bi?n ??i c?a màu s?c trong khau s?n xu?t, TV này ?? tích h?p ph?n m?m hi?u ch?nh t? ??ng Calman hi?u su?t cao c?a Portrait Displays, cho phép hi?u ch?nh ? c?p ?? ch?a t?ng có cùng kh? n?ng tinh ch?nh mà cài ??t hình ?nh th?ng th??ng kh?ng có ???c. Nh? ?ó, màu s?c ???c tái t?o v?i ?? chan th?c cao, chu?n theo tín hi?u TV g?c và có th? thích ?ng v?i nh?ng thay ??i nh? nh?t v? màu s?c xu?t hi?n theo th?i gian. TV này Tích h?p s?n Calman, cho phép khách hàng t?n d?ng ph?n m?m mà các nhà sáng t?o hình ?nh s? d?ng trong khau h?u k?, khau ki?m soát ch?t l??ng, th? hi?n m?nh m? cam k?t c?a chúng t?i trong vi?c mang ??n hình ?nh ???c hi?u ch?nh màu s?c chính xác và chuyên nghi?p cho s?n ph?m s? d?ng t?i nhà.

Kết hợp xổ sốQuay l?i ph?n các tính n?ng hàng ??u

Ch?c n?ng tr? n?ng
C?ng ngh? h? tr? trên Android TV

Kết hợp xổ sốTV c?a chúng t?i có c?ng ngh? tr? n?ng cho th? giác, thính giác và kh? n?ng v?n ??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • ?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này