TIVI

Z9F | MASTER Series | LED n?n (Full Array LED) | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Z9F Series
?nh c?a Z9F | MASTER Series | LED n?n (Full Array LED) | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)

Kết hợp xổ số75” (189 cm)

KD-75Z9F

Kết hợp xổ sốKh?ng có giá

Các tính n?ng n?i b?t
Chan th?c tuy?t ??nh?

Kết hợp xổ sốV?i kh? n?ng x? ly ch?a t?ng có, B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate phát hi?n hàng tr?m ??i t??ng khác nhau trên màn hình và t?ng c??ng ?? sáng, chi ti?t và màu s?c m?t cách th?ng minh ?? m?i th? b?n xem tr? nên r? ràng, sáng s?a và v? cùng trung th?c.

LED n?n (Full Array LED)

CàNG NHI?U ?èN LED, ?? SáNG CàNG T?NG, ?? T??NG PH?N CàNG CAO

(1) LED VI?N th?ng th??ng. (2) Full Array LED. “Hình ?nh m? ph?ng.

Kết hợp xổ sốTV Full Array LED ???c chi?u sáng b?ng nhi?u ?èn LED h?n ???c ??t ngay sau màn hình so v?i TV LED vi?n th?ng th??ng. ??c ?i?m này, khi k?t h?p v?i c?ng ngh? x? ly t?i m? c?c b? chính xác c?a Sony, mang l?i cho TV kh? n?ng làm m? ho?c làm sáng m?t cách ??c l?p các vùng ?èn LED riêng bi?t ?? cho ?? t??ng ph?n chính xác h?n và tr?i nghi?m nh? ? r?p chi?u phim.

Chu?n m?i màu s?c t? b?t k? góc nào

Kết hợp xổ sốNg?m nhìn màu s?c s?ng ??ng c?a th? gi?i th?c t? c? hai bên trên TV góc r?ng này. C?ng ngh? X-Wide Angle c?a chúng t?i giúp b?n xem ???c các s?c thái và màu s?c trung th?c c?a C?ng ngh? hi?n th? TRILUMINOS Display t? m?i góc ??.

?? t??ng ph?n xu?t s?c hi?n th? r? nét t?ng chi ti?t

Th??ng th?c nh?ng c?nh quay ban ?êm ??p m?t, ng?p tràn ánh ?èn lung linh và s?c ?en sau th?m h?n. V?i ?? t??ng ph?n g?p ??n m??i hai l?n so v?i TV LED th?ng th??ng, TV 4K Ultra HD v?i c?ng ngh? X-tended Dynamic Range? PRO này ch?c ch?n s? mang ??n nh?ng c?nh t?i sau th?m h?n và c?nh sáng t??i vui h?n.

C?nh hành ??ng r? nét và ngo?n m?c

C?ng ngh? X-Motion Clarity? ??m b?o c?nh hành ??ng nhanh ???c hi?n th? m??t mà và r? nét. Nh?ng hình ?nh chuy?n ??ng ???c ?i?u khi?n chính xác ?? gi?m thi?u rung m?. Ngay c? trong nh?ng c?nh t?c ?? cao, hình ?nh v?n r?t trung th?c v?i ?? sáng kh?ng ??i.

Ch? c?n nói ?? khám phá th? gi?i m?i

Ch? c?n nói ?? tìm t?t c? n?i dung gi?i trí b?n mu?n. V?i tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói tiên ti?n, chi?c TV Android? Smart này l?p t?c mang ??n cho b?n các b? phim và ch??ng trình TV t? các ?ng d?ng ho?c ch??ng trình phát sóng.

TV Android™
Ho?t ??ng t??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

V?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video, am thanh qua ti-vi ngay t? iPhone, iPad ho?c Mac. Xem phim, các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n thích ho?c Safari. B?n c?ng có th? chia s? ?nh v?i m?i ng??i trong phòng.

Thi?t k? giúp b?n t?p trung vào hình ?nh

Kh?ng b? phan tam, t?p trung vào nh?ng hình ?nh tuy?t ??p. Khung vi?n nh?m h?p v?i thi?t k? tinh x?o giúp b?n t?p trung vào hình ?nh hi?n th? trên màn hình, còn nh?ng s?i cáp ???c gi?u khéo léo ? m?t sau và m?t tr??c.

Kéo
TV Android 4K c?a chúng t?i ???c Netflix ?? xu?t

Netflix giúp b?n xác ??nh TV nào có hi?u su?t t?t h?n, truy c?p ?ng d?ng d? h?n & các tính n?ng m?i cho Smart TV t?t h?n. Netflix Recommended TV giúp b?n th??ng th?c các ch??ng trình & phim n?i ti?ng b?ng m?t nút b?m riêng & ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói.

Netflix Recommended TV
Video H??ng d?n
Video h??ng d?n s? d?ng TV

Kết hợp xổ sốB?n có th?c m?c v? cách thi?t l?p và s? d?ng TV ho?c cách k?t n?i TV v?i các thi?t b? khác? Các video h??ng d?n c?a chúng t?i s? giúp b?n th?c hi?n t?ng b??c.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

R?c r? h?n v?i hình ?nh th?c t? ?áng kinh ng?c trên TV 4K HDR này. C?ng ngh? MASTER Series c?a chúng t?i t?ng c??ng chi ti?t ?? m?i c?nh tr?ng còn s?ng ??ng h?n n?a.
  • Kích th??c s?n có 75” (189 cm)

  • D?i t?n nh?y sáng cao 4K

  • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate

  • Góc r?ng X-Wide Angle

  • TV Android?

Kết hợp xổ số???c thi?t k? l?u tam t?i m?i tr??ng

TìM HI?U THêM V? SONY Và M?I TR??NG

Kết hợp xổ sốSony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh.

Tìm hi?u thêm

CáC TíNH N?NG M?I TR??NG C?A S?N PH?M NàY

  • Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn n?n ??ng - Dynamic Backlight Control, hay ?i?u khi?n chi?u sáng ? c?p ?i?m ?nh, giúp c?i thi?n hi?u su?t s? d?ng ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình khi n?i dung hình ?nh thay ??i

  • Kết hợp xổ sốCh? ?? ti?t ki?m ?i?n - Power Saving Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách ?i?u ch?nh ?? sáng màn hình

  • Ch? ?? t?t màn hình - Display Off Mode giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng b?ng cách t?t hi?n th? hình ?nh mà kh?ng c?n ??t TV vào ch? ?? ch? hoàn toàn, vì th? khách hàng v?n có th? th??ng th?c am thanh ? ch? ?? này