?WF-H800?

Khoáng ??t trong phong cách

S? k?t h?p hai t?ng màu giúp b?n tho?i mái l?a ch?n cho phù h?p v?i phong cách s?ng. Tai nghe kh?ng day ?ích th?c này ?eo vào tai v?a khít ?? b?n nghe nh?c v?i c?m giác hoàn toàn tho?i mái dù ? b?t c? ?au.

TAI NGHE

Tai nghe h.ear in 3 Truly Wireless WF-H800

WF-H800
?nh c?a Tai nghe h.ear in 3 Truly Wireless WF-H800

redorangegreenblueblack

4,790,000 VN?

Nghe ch?t riêng, s?ng ch?t riêng

Kết hợp xổ sốDòng tai nghe h.ear k?t h?p hài hòa các màu s?c v?i nhau, t?o nên nh?ng s? k?t h?p ??y b?t ng? khi t?ng y?u t? ??u có nh?ng ch?t riêng và b? tr? cho nhau. T? thi?t k? ??c bi?t cho t?i am thanh và ch?c n?ng xu?t s?c, h?y xem nh?ng ?i?u mà dòng h.ear có th? mang l?i.

?nh ch?p s?n ph?m tai nghe WF-H800.
Màu s?c và thi?t k?
Hình ?nh phong cách s?ng v? m?t ng??i ph? n? ?ang ?eo tai nghe WF-H800.
Kh? n?ng k?t n?i
Hình ?nh tách r?i các b? ph?n c?a tai nghe WF-H800
Ch?t l??ng am thanh
Bi?u t??ng th?i gian s? d?ng pin 16 gi?
Th?i l??ng pin?
Logo Sony | Headphones Connect
Sony | Headphones Connect
Logo Google Assistant và Alexa
Tr? ly gi?ng nói?
?m nh?c ch?a bao gi? tuy?t di?u t?i v?y

Kết hợp xổ sốDòng tai nghe h.ear m?i có n?m phong cách k?t h?p hai t?ng màu hoàn toàn phù h?p v?i phong cách c?a b?n. Màu ? v? và c? tai nghe khác nhau, b?n có th? tho?i mái l?a ch?n phong cách riêng th? hi?n cá tính ??c ?áo c?a riêng mình. H?y th? k?t h?p tai nghe v?i qu?n áo và ph? ki?n yêu thích c?a b?n xem – m?t s? hài hòa v? cùng d? dàng.

Nh? g?n và nh?

C? tai nghe WF-H800 và h?p s?c ??u v? cùng g?n nh? – kh?ng ch? tho?i mái khi ?eo mà còn có th? mang theo c?c d? dàng.

Nghe kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ sốTai nghe WF-H800 cho kh? n?ng k?t n?i kh?ng day ?ích th?c ?n ??nh và ?áng tin c?y. V? trí ??t ?ng-ten Bluetooth? t?i ?u trên tai nghe ??m b?o ?? ph? sóng r?ng h?n, duy trì tín hi?u m?nh giúp b?n nghe nh?c kh?ng gián ?o?n.

S? ?? minh h?a truy?n âm thanh Bluetooth tr? t? trái sang ph?i so v?i truy?n âm thanh Bluetooth ??ng th?i sang hai bên trái/ph?i

(A) Truy?n BT tr? t? trái qua ph?i c?a WF-1000X
(B) Truy?n BT ??ng th?i t?i hai bên trái/ph?i c?a WF-H800

Truy?n am thanh ??ng th?i

Kh?ng còn ?? tr? khi truy?n am thanh t? tai này sang tai kia, chip Bluetooth? m?i phát tri?n truy?n am thanh ??ng th?i sang tai trái và tai ph?i, cho ?? tr? th?p và mang l?i k?t n?i ?áng tin c?y.

Hoàn h?o ?? xem các ch??ng trình truy?n hình, phim ?nh và nhi?u h?n th?

B?n ?ang xem n?i dung video b?ng ?i?n tho?i th?ng minh ho?c máy tính b?ng? Kh?ng gi?ng nh? m?t s? tai nghe kh?ng day khác, k?t n?i kh?ng day ?? tr? th?p trên WF-H800 s? ??ng b? chính xác hình ?nh trên màn hình v?i am thanh b?n nghe th?y qua tai nghe.

Hình ?nh n?i dung video trên ?i?n tho?i thông minh và tai nghe WF-H800

B?n quy?n 2018 Columbia Pictures Industries, Inc., 2.0 Entertainment Financing, LLC and MRC II Distribution Company L.P. B?o l?u m?i quy?n. | PETER RABBIT và m?i nhan v?t liên quan là nh?n hi?u & b?n quy?n c?a Frederick Warne & Co Limited.

Ch?t l??ng am thanh ?áng tin c?y

Màng loa ??ng 6 mm bên trong tai nghe cho am thanh r? nét – ly t??ng cho vi?c tái t?o nhi?u d?i t?n s?, t? nh?ng am ?i?u nh? nhàng ??n gi?ng hát cao vút.

Kh?i ph?c chi ti?t

B?ng cách kh?i ph?c các am thanh thu?c d?i t?n cao b? m?t trong quá trình nén, C? ch? t?ng c??ng am thanh k? thu?t s? HX (DSEE HX?) tái t?o các t?p nh?c s? v?i am thanh phong phú, t? nhiên.

Logo DSEE HX
V?a v?n hoàn h?o

Tai nghe tr?ng l??ng nh? v?i c?u trúc bám gi? ba ?i?m m?i l? này có thi?t k? ti?n d?ng, ti?p xúc v?i ba ?i?m khác nhau trên tai ?? mang l?i c?m giác tho?i mái, ch?c ch?n.?

Hi?u su?t m?nh m?

Khi s?c ??y, tai nghe cho phép b?n phát nh?c t?i 8 gi?. H?p ??ng giúp b?n s?c ??y thêm m?t l?n, ?? b?n nghe nh?c thêm t?i 16 gi?. Ngoài ra, n?u b?n c?n s?c nhanh, ch? c?n s?c nhanh 10 phút b?ng h?p s?c là b?n s? có t?i ?a 70 phút nghe nh?c.

T? ??ng t?m d?ng và phát

Kết hợp xổ sốM?i bên tai nghe có m?t c?m bi?n ti?m c?n có th? phát hi?n b?n ?ang ?eo m?t hay c? hai bên và ?i?u ch?nh phát l?i cho phù h?p. N?u b?n tháo m?t bên tai nghe, am nh?c s? t? ??ng t?m d?ng ? c? hai bên. B?n ?eo tai nghe tr? l?i, nh?c s? t? ??ng phát l?i.

?nh ch?p s?n ph?m tai nghe WF-H800 v?i c?m bi?n ti?m c?n
Tinh ch?nh cài ??t t? ?i?n tho?i

?ng d?ng Sony | Headphones Connect cho phép b?n ?i?u ch?nh cài ??t b? ch?nh am, ch?n cài ??t s?n cho hi?u ?ng am thanh vòm và h?n th? n?a.

Logo Sony | Headphones Connect
Logo Google Assistant & Alexa
Ch? c?n nói v?i Tr? ly gi?ng nói

Qu?n ly m?t ngày mà ch? c?n yêu c?u tr? ly c?a b?n. Tho?i mái th? gi?n, k?t n?i v?i b?n bè, xem th?ng tin, nghe nh?c và th?ng báo, ??t l?i nh?c và nhi?u ho?t ??ng khác.

Logo Fast Pair

Kết hợp xổ sốWF-H800 h? tr? tính n?ng Fast Pair h?u ích m?i c?a Google, cho phép d? dàng tìm v? trí tai nghe WF-H800 b?ng am thanh ho?c ki?m tra v? trí ?? xác ??nh g?n nh?t trong ?ng d?ng Find My Device c?a Google trên ?i?n tho?i th?ng minh.

Chan th?c và ??y mê ??m

Tai nghe WF-H800 mang l?i tr?i nghi?m 360 Reality Audio hoàn toàn m?i v?i c?ng ngh? am thanh kh?ng gian d?a trên ??i t??ng c?a Sony, cho b?n th??ng th?c am thanh ??n t? m?i h??ng nh? t?i bu?i hòa nh?c tr?c ti?p hay trong phòng thu cùng ngh? s?.?

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Nh?c hay cho ngày thêm r?c r?. Tai nghe h.ear in 3 Truly Wireless v?i l?p v? s?n hai màu là l?a ch?n ly t??ng cho phong cách s?ng c?a b?n. C?m nh?n s? tho?i mái khi nghe nh?c v?i thi?t k? bám gi? ba ?i?m ti?n d?ng cho c?m giác v?a v?n trong tai b?n, kh? n?ng k?t n?i kh?ng day c?c ?n ??nh và c? ch? DSEE HX?.
  • Thi?t k? bám gi? ba ?i?m ti?n d?ng mang l?i c?m giác ch?c ch?n khi ?eo

  • DSEE HX? nang c?p nh?c nén c?a b?n lên g?n ch?t l??ng am thanh ?? phan gi?i cao

  • Tr?i nghi?m nghe v??t tr?i v?i chip BLUETOOTH? m?i

  • Màng loa ??ng 6 mm nh? mà m?nh m? cho am thanh r? nét

  • Tinh ch?nh am thành b?ng ?ng d?ng Sony | Headphones Connect

B? màng loa
6 mm (Lo?i vòm)
DSEE HX
(Các) ng? vào
-
T?n s? ph?n h?i (Giao ti?p Bluetooth?)
20 Hz - 20.000 Hz (l?y m?u 44,1 kHz)
T?n s? ph?n h?i (Ho?t ??ng ? ch? ?? Active)
-
Ho?t ??ng ? ch? ?? Passive
-
NFC
Có (V?)
?? dài cáp
-
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng