Gi?i trí t?i nhà v?i TV màn hình l?n

?? có tr?i nghi?m gi?i trí ??m chìm h?n, h?y ch?n TV màn hình l?n. B?n s? có tr?i nghi?m chan th?c h?n bao gi? h?t nh? ?? sau và chi ti?t ?áng kinh ng?c, h?t nh? trong r?p chi?u phim ho?c san v?n ??ng. V?i c?ng ngh? và thi?t k? tiên ti?n nh?t, TV màn hình l?n c?a Sony có th? hòa h?p v?i nh?ng kh?ng gian s?ng nh? nh?t.

TV màn hình l?n t?i nhà cho c?m giác ph?n khích nh? th? b?n tr?c ti?p có m?t

Ngay c? khi kh?ng th? có m?t ? san v?n ??ng, r?p hát ho?c phòng hòa nh?c, b?n v?n có th? th??ng th?c n?i dung gi?i trí yêu thích ngay t?i nhà. TV màn hình l?n c?a Sony mang ??n cho b?n tr?i nghi?m kh?ng kém ph?n thú v? nh? ch?t l??ng hình ?nh và am thanh v??t tr?i.? ?


T?i ?a hóa tr?i nghi?m xem c?a b?n

Ch? có m?t chi?c TV màn hình l?n v?i hình ?nh siêu l?n m?i có th? tái hi?n kh?ng khí s?i ??ng c?a r?p chi?u phim hay san v?n ??ng. Nh?ng khi kích c? màn hình t?ng lên, các v?n ?? v? ?? m? và ?? t??ng ph?n có th? xu?t hi?n. C?ng ngh? hình ?nh ??c ?áo c?a Sony giúp kh?c ph?c nh?ng v?n ?? này, mang l?i ?? phan gi?i, chuy?n ??ng và ?? chan th?c ?n t??ng.

Hai hình ?nh so sánh ch?t l??ng hình ?nh qu? bóng ?á trên sân c?, tr??c chân c?u th?
Xem m?i n?i dung ? ?? phan gi?i 4K ?n t??ng

C?ng ngh? 4K X-Reality? PRO c?a Sony s? d?ng c? s? d? li?u riêng ?? chuy?n ??i m?i hình ?nh sang ?? phan gi?i 4K v?i màu s?c và ?? t??ng ph?n t?ng c??ng. K?t qu? là ?? phan gi?i chi ti?t ??n n?i b?n còn có th? th?y ???c các ???ng khau trên qu? bóng.

Hai hình ?nh so sánh ch?t l??ng hình ?nh c?u th? nh?y lên tránh cú t?c bóng c?a c?u th? khác
C?nh chuy?n ??ng nhanh h?n ?? Hình ?nh v?n m??t mà

V?i X-Motion Clarity? c?a Sony, ngay c? nh?ng c?nh nhanh và nhi?u màn hành ??ng nh?t c?ng s? hi?n th? m??t mà và uy?n chuy?n. Hình ?nh chuy?n ??ng ???c ki?m soát chính xác và r? nét ?? b?n kh?ng b? l? m?t kho?nh kh?c hành ??ng nào.

Nhóm 4 ng??i ?àn ông xem bóng ?á trên TV Sony t? nhi?u góc ??
Hình ?nh ch?t l??ng v??t tr?i dù xem t? m?t bên

Ch?t l??ng hình ?nh th??ng b? gi?m khi xem t? m?t bên TV. Tính n?ng X-Wide Angle trên TV Sony cho ch?t l??ng hình ?nh và màu s?c t?t, ngay c? khi b?n ng?i l?ch sang bên. Nh? ?ó, b?n có th? r? thêm nhi?u ng??i cùng th??ng th?c n?i dung yêu thích.?

Tr?i nghi?m am thanh ??m chìm l?i cu?n

Kết hợp xổ sốTrên m?t chi?c TV màn hình l?n v?i các loa bên cách xa nhau, am thanh b?n nghe ???c có th? ? xa n?i hành ??ng ?ang di?n ra. C?ng ngh? am thanh c?a Sony kh?ng ch? gi?i quy?t v?n ?? này mà còn mang ??n tr?i nghi?m am thanh vòm, ?? b?n có th? c?m th?y nh? mình ?ang ? gi?a ?ám ??ng.

Công ngh? Acoustic Surface Audio
?m thanh b?t kh?p hành ??ng

V?i c?ng ngh? Acoustic Surface Audio ??c ?áo c?a Sony, am thanh s? phát ra t? n?i di?n ra hành ??ng trên màn hình. V?i am thanh s?ng ??ng nh? th? này, b?n s? nghe th?y m?i cú sút và bàn th?ng nh? th? ?i?u ?ó ?ang di?n ra ngay tr??c m?t b?n.

H? th?ng loa S-Force Front Surround
T?n h??ng am thanh ?a chi?u

L?ng nghe am thanh nh? phát ra t? loa am thanh vòm ?a chi?u riêng bi?t. Nh? chuy?n ??i ng? vào am thanh, S-Force Front Surround g?n nh? tái t?o h? th?ng loa am thanh vòm ?a chi?u trong TV ?? b?n tr?i nghi?m am thanh nh? ?ang có m?t ? san v?n ??ng.

B?n cho r?ng kh?ng gian c?a mình quá nh?? B?n h?y ngh? l?i.

V?i nh?ng ti?n b? v? c?ng ngh? và thi?t k? hình ?nh, ngay c? phòng nh? c?ng có ???c tr?i nghi?m màn hình l?n. Màn hình ?? phan gi?i cao cho phép b?n quan sát c?nh hành ??ng ???c g?n h?n, trong khi ph?n vi?n m?ng h?n giúp t?i ?a hóa kích c? màn hình mà kh?ng c?n t?ng kích c? t?ng th? c?a TV.

Hình ?nh hi?n th? ho?ng cách xem.
Ti?n g?n h?n ??n hành ??ng?

Các TV 4K có ?? phan gi?i t?ng c??ng hi?n nay mang ??n hình ?nh s?c nét và m??t mà, ngay c? khi ng?i g?n màn hình hay xem màn hình l?n h?n. Theo quy t?c chung, chúng t?i ?? xu?t chi?u cao c?a TV b?ng hai ph?n ba kho?ng cách gi?a TV và v? trí xem c?a b?n.

Kết hợp xổ sốKho?ng cách xem: ①55 inch: 100cm ②65 inch: 120cm ③75 inch: 140cm ④85 inch: 160cm

Hình ?nh hi?n th? màn hình r?ng h?n nh? vi?n m?ng h?n.
Màn hình l?n h?n trên cùng kích c?

Nh? ph?n vi?n m?ng h?n trên các m?u TV m?i nh?t, b?n s? ???c th??ng th?c màn hình l?n h?n mà kh?ng c?n t?ng kích c? t?ng th? c?a TVKết hợp xổ số. T? nay, b?n h?u nh? kh?ng còn th?y khung vi?n quanh màn hình n?a ?? b?n th?c s? hòa mình vào n?i dung ?ang xem.