Tr?i nghi?m t?t h?n v?i TV Android

Khám phá các ?ng d?ng yêu thích m?t cách nhanh chóng và d? dàng, ch? ??n gi?n b?ng cách c?t ti?ng nói mà kh?ng c?n ph?i ch? ??i.?

H?n 5000 ?ng d?ng, nhi?u h?n m?i smart TV khác

Tìm thêm trên c?a hàng Google Play

?i?u khi?n d? dàng nhi?u thi?t b? b?ng ?i?u khi?n t? xa thông minh
?i?u khi?n d? dàng b?ng ?i?u khi?n t? xa th?ng minh

K?t n?i b? chuy?n tín hi?u, thi?t b? khác qua HDMI v?i TV OLED Smart ?? ?i?u khi?n t?t c? b?ng b? ?i?u khi?n th?ng minh có thi?t k? m?ng h?n, bo tròn tinh t? h?n v?i micro tích h?p ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói và cách b? trí nút c?i ti?n d? s? d?ng.

T??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple HomeKit

V?i Apple AirPlay, b?n có th? phát tr?c ti?p video và am thanh ??n TV trên iPhone, iPad ho?c máy Mac. Xem phim và các ch??ng trình phát t? ?ng d?ng Apple TV, ?ng d?ng b?n yêu thích hay c? Safari. B?n c?ng có th? chi?u ?nh cho m?i ng??i cùng xem.

Ho?t ??ng t??ng thích v?i Apple AirPlay / Apple
Truy?n ??n màn hình l?n h?n, t?t h?n v?i Chromecast built-in

Chromecast cho phép b?n truy?n video, game và các ?ng d?ng yêu thích t? thi?t b? di ??ng sang TV mà v?n ??m b?o ch?t l??ng hoàn h?o. Nh?ng gì b?n c?n làm ch? là ch?m lên nút Cast (Truy?n) trên màn hình c?a thi?t b? Android ho?c iOS ?? phát trên màn hình l?n. Truy?n n?i dung mà v?n ti?p t?c duy?t ch??ng trình trên ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng.

Logo Chromecast built-in