Xperia tinh ch?nh cho tín ?? am thanh v?i Mark Wilder?

?? t?n h??ng tr?n v?n am thanh theo ?úng y ?? ngh? s?, chúng t?i ?? m?i Mark Wilder, k? s? mastering am thanh t?i Battery Studios c?a Sony Music, tinh ch?nh và ?ánh giá ch?t l??ng loa và tai nghe. Xem k? s? am thanh Kenichi Matsumoto c?a chúng t?i ?? h?p tác v?i Mark nh? th? nào ?? bi?n chi?c Xperia này tr? thành m?t trong nh?ng ?i?n tho?i th?ng minh t?t nh?t ?? nghe nh?c.

H?p tác v?i k? s? mastering huy?n tho?i,?Mark Wilder
Mark Wilder trong phòng thu

Kết hợp xổ sốAnh có th? nói ??i ?i?u v? b?n than ???c kh?ng, Mark?

Mark:
Kết hợp xổ sốT?i là k? s? mastering cao c?p c?a Battery Studios thu?c Sony Music Entertainment t?i New York. T?i ?? làm vi?c t?i c?ng ty 33 n?m và th?c hi?n h?n 3.000 album. T?i t?ng 11 l?n ???c ?? c? Grammy, 6 l?n ??t gi?i và ??n nay v?n làm nh?c.?Th?t tuy?t v?i khi ???c làm vi?c v?i am nh?c mà t?i thích su?t nh?ng n?m tháng tr??ng thành.

“?ay là ?i?n tho?i th?ng minh ???c tinh ch?nh riêng cho nh?ng tín ?? am thanh“

Anh Matsumoto, anh m? t? ni?m ?am mê c?a anh ??i v?i d? án này nh? th? nào?

Matsumoto:
Kết hợp xổ sốNg??i yêu nh?c th??ng nghe nh?c trên thi?t b? di ??ng v?i ch?t l??ng bình th??ng. T?i c?ng yêu nh?c nên kh?ng hài lòng v?i ?i?u ?ó. T?i mu?n nghe am thanh chan th?c dù ? nhà kh?ng có h? th?ng Hi-Fi. T?i mu?n mang am thanh tuy?t v?i ??n cho m?i ng??i ? kh?p n?i.?

Kenichi Matsumoto nghe qua tai nghe

Anh mu?n ng??i yêu nh?c tr?i nghi?m ?i?u gì v?i Xperia?

Matsumoto:
Kết hợp xổ sốCho dù nghe qua tai nghe hay loa am thanh n?i tích h?p, t?i mu?n h? nghe nh?c v?i ch?t l??ng trung th?c ?úng nh? y ?? c?a ngh? s?. T?i ngh? r?ng am nh?c có th? ???c tái t?o m?t cách chính xác và t?i mu?n nh?ng ai yêu am nh?c chuy?n sang s? d?ng Xperia ?? có tr?i nghi?m ?ó. ?? th? hi?n am thanh chan th?c c?a m?t bài hát th?ng qua l?i ca, giai ?i?u, nh?p ?i?u và các y?u t? khác, chúng t?i ph?i hi?u t?m quan tr?ng c?a vi?c bi?u ??t kh?ng gian ?? có tr?i nghi?m nghe ??m chìm. T?i ngh? s? nh?n m?nh vào vi?c t?o ra am thanh ?? làm cho Xperia tr? nên ??c ?áo.

“T?i kh?ng th? tin chúng ta có th? ??t ?? r? nét nh? v?y t? m?t chi?c ?i?n tho?i th?ng minh”
Mark Wilder ?ánh giá Xperia 1 II

V?y loa phát ra am thanh nh? th? nào anh Mark nh??

Mark:
Kết hợp xổ sốTh?c s? t?i th?y chi?c Xperia này phát ra am r?t r? ràng. Chi ti?t, m?i tr??ng, kh?ng gian c?a nh?c c? r? h?n nhi?u so v?i am thanh t?i t?ng nghe ? b?t k? chi?c ?i?n tho?i di ??ng nào khác. S?n ph?m này mang ??n tr?i nghi?m m?nh m? h?n, thú v? h?n. Chuy?n ??ng v? c??ng ?? ??u ??t ch?t l??ng nh? am thanh truy?n qua loa toàn d?i c? l?n. ?i?u ?ó th?t ?n t??ng vì am thanh này s? mang l?i tr?i nghi?m l?ng nghe xu?t s?c h?n nhi?u.

Còn khi b?n nghe qua tai nghe thì sao?

Mark:
L?n ??u tiên nghe qua tai nghe có day, t?i th?c s? ng?c nhiên tr??c tác ??ng am thanh c?a chi?c Xperia này. Ch?t l??ng am thanh, kh?ng gian, ?? r? nét, am l??ng – m?i th? v? thi?t b? d??ng nh? có s? g?n k?t h?n nhi?u so v?i nh?ng gì t?i nh? ???c v? ?i?n tho?i di ??ng. T?i là ng??i ?i ?au c?ng mang theo Walkman?. Lau nay t?i ?? mong có ngày ???c ch?n nghe nh?c trên Walkman hay ?i?n tho?i th?ng minh khi ?i ra ngoài. T?i ngh? ngày ?ó ?? ??n.

Anh c?m th?y th? nào v? gi?c c?m am thanh 3,5 mm?

Mark:
Kết hợp xổ sốT?i r?t háo h?c khi th?y s? tr? l?i c?a gi?c c?m tai nghe. T?i thích nghe nh?c có day. Theo m?t cách k? l?, t?i c?m th?y ???c k?t n?i nhi?u h?n. T?i th?c s? c?m nh?n s? khu?ch ??i ??n t? ?i?n tho?i và khi l?n ??u th?y r?ng chi?c ?i?n tho?i này có gi?c c?m tai nghe, nó ?? khi?n t?i m?m c??i thích thú!

“V?i chi?c Xperia này, b?n s? có ???c tr?i nghi?m am thanh chan th?c”

Kenichi Matsumoto

“T?i r?t vui khi ???c làm vi?c v?i các k? s? di ??ng, chúng t?i t?o thành m?t nhóm r?t ?n y”

Mark Wilder

Anh Matsumoto, anh h?y cho bi?t quá trình h?p tác di?n ra th? nào r?i?

Matsumoto:
Làm vi?c v?i Mark r?t h?u ích. Khi tinh ch?nh ? Tokyo, chúng t?i l?u y ??n nh?ng l?i c?a anh. Nh?ng chúng t?i ??t m?c tiêu cao và t?i ph?i m?t m?t th?i gian dài ?? hài lòng v? am thanh. Nh?ng khi t??ng kh?ng th? làm gì h?n, t?i l?i nh? ??n Mark và kh?ng ng?ng t? nh? r?ng anh ?y s? kh?ng bao gi? hài lòng v?i ch?t l??ng này. Vì v?y, t?i l?i ti?p t?c c? g?ng.

Mark Wilder và Kenichi Matsumoto h?p tác v? ch?t l??ng âm thanh c?a Xperia

V?y còn Mark, m?i quan h? h?p tác có tác d?ng t?t v?i anh kh?ng?

Mark:
Có ch?, t?t nhiên r?i. Và th?t t?t khi bi?t r?ng t?i ?? truy?n c?m h?ng cho các k? s?! T?i ?oán m?i l?n h?p tác ??u có n?i lo ng?i r?ng m?i ng??i có th? ?ang kh?ng cùng h??ng ?i. Chúng t?i ch?a bao gi? g?p ph?i tr??ng h?p ?ó. T? nguyên m?u ??u tiên ??n nguyên m?u th? hai, t?i r?t vui khi th?y chúng t?i có chung y t??ng v? am thanh phát ra trên ?i?n tho?i. Các cu?c th?o lu?n c?a chúng t?i ?? d?n ??n nh?ng c?i ti?n l?n v? am thanh cho chi?c Xperia này.

Kết hợp xổ sốCòn t??ng lai thì sao, anh Matsumoto?

Matsumoto:
T?i tin r?ng s? h?p tác này ?? t?o ra am thanh Xperia tuy?t nh?t t? tr??c ??n nay. T?t nhiên, v?n còn m?t s? y t??ng mà chúng t?i có th? theo ?u?i ?? làm cho chi?c ?i?n tho?i th?c hi?n ???c nh?ng ?i?u tuy?t v?i h?n n?a. ?i?u ?ó có th? khó ? th?i ?i?m này, nh?ng chúng t?i s? làm vi?c ch?m ch? và t?i mu?n ti?p t?c c?n ??n s? giúp ?? t? ki?n th?c và chuyên m?n ??c ?áo c?a Mark.

Anh có th? nói vài l?i tr??c khi k?t thúc kh?ng, Mark?

Mark:
T?i r?t han h?nh ???c tham gia vào quá trình thi?t k? t?ng chi?c ?i?n tho?i th?ng minh Xperia m?i. ?ó là m?t vinh d? l?n và ?i?u này mang l?i cho t?i r?t nhi?u ni?m vui.