M?o hay cho c?m h?ng ghi hình b?t t?n

Kết hợp xổ sốCh?ng ph?i chuyên gia c?ng có th? ghi hình ?n t??ng. V?i Photography Pro và Cinematography Pro trên m?t s? ?i?n tho?i th?ng minh Xperia, ai c?ng có th? ch?p ?nh và quay phim nh? dan chuyên. ?ay là ly do.

Bi?u t??ng Photo Pro và Cinema Pro
?i?n tho?i th?ng minh ghi hình t?t nh?t c?a chúng t?i

L?y c?m h?ng t? máy ?nh Alpha và Máy quay k? thu?t s? CineAlta, ?i?n tho?i c?a chúng t?i s? h?u Photography Pro và Cinematography Pro mang ??n kh? n?ng ch?p và sáng t?o m?nh m? trong t?m tay b?n.?

Photography Pro

?i?u khi?n sáng t?o h?n, chính xác h?n

Th?ng th?o ngh? thu?t nhi?p ?nh b?ng các ?i?u khi?n có trên máy ?nh Alpha c?a Sony. D? dàng ch?n cài ??t phù h?p cho ?nh c?a b?n bao g?m ch? ?? ch?p, tiêu c?, t?c ?? màn tr?p và ?? ph?i sáng. Nh?ng video này giúp b?n ch?p nh?ng b?c ?nh th?c s? chuyên nghi?p trên ?i?n tho?i c?a mình.?

T?ng quan v? Photography Pro

Kết hợp xổ sốXem h??ng d?n nhanh v? các tính n?ng chính c?a Photography Pro trong video t?ng quan này.

Xem ch? ?? P trong Auto?

Xem cách ch?p ?nh nhanh th?t ??p mà kh?ng c?n cài ??t ph?c t?p, ??c bi?t nên dùng khi ch?p ?nh thú c?ng và tr? em.

Tìm hi?u v? Ch? ?? S

Kết hợp xổ sốTìm hi?u kh? n?ng ?i?u ch?nh d? dàng t?c ?? màn tr?p khi ch?p các ??i t??ng chuy?n ??ng nhanh.

Thành th?o v? ?? ph?i sáng

Kết hợp xổ sốT?n d?ng ?? ph?i sáng và xem cách y?u t? này có th? mang l?i m?t di?n m?o hoàn toàn m?i cho ?nh c?a b?n.?

L?y nét d? dàng

Kết hợp xổ sốKhám phá các ch? ?? l?y nét khác nhau và cách s? d?ng chúng cho các lo?i ?nh khác nhau.

Th?c hành ch?p ?nh

T?o và ch?p nh?ng b?c ?nh truy?n c?m h?ng, ??y màu s?c ??p và chi ti?t r?c r? - có c?ng mài s?t, có ngày nên kim mà.

Cinematography Pro

Kết hợp xổ sốM?i c?ng c? b?n c?n ?? quay phim ch?t l??ng nh? tr??ng quay

Làm phim trên ?i?n tho?i v?i các th?ng s? và cài ??t t??ng ???ng nh?ng th?ng s? và cài ??t ???c các chuyên gia s? d?ng. Cinematography Pro giúp b?n ch?n c?u hình màu, t? l? khung hình, t?c ?? khung hình, tiêu ?i?m và các cài ??t linh ho?t khác m?t cách phù h?p b?ng giao di?n ng??i dùng than thi?n. H?y xem nh?ng video này ?? tìm hi?u.

T?ng quan v? Cinematography Pro

Tìm hi?u các tính n?ng chính c?a Cinematography Pro trong video t?ng quan này.

Tìm hi?u giao di?n

Ch?n cài ??t và ?i?u ch?nh b?ng thao tác nh?n vào các ?i?u khi?n ??n gi?n và tr?c quan.

Xem các cài ??t Giao di?n

Tìm t?ng màu và c?m xúc hoàn h?o trong chín cài ??t ?i?u ch?nh màu có s?n.

Hi?u r? v? l?y nét b?ng tay

Kết hợp xổ sốD? dàng ??t và ?i?u ch?nh các v?ch ?ánh d?u tiêu ?i?m trong khi quay ?? có ???c nh?ng th??c phim chan th?c ??n ?n t??ng.

Tìm hi?u v? l?y nét t? ??ng

Xem cách l?y nét liên t?c vào các ??i t??ng n?m ? gi?a màn hình.

N?m b?t ?? ph?i sáng

Kết hợp xổ sốKhám phá cách quay phim tuy?t ??p nh? ?i?u ch?nh t?c ?? màn tr?p và cài ??t ISO.

Th?ng th?o can b?ng tr?ng

?i?u ch?nh s? khác bi?t trong can b?ng tr?ng b?ng cách s? d?ng cài ??t t? ??ng, tùy ch?nh và cài ??t tr??c.