Khám phá tin t?c m?i nh?t v? Xperia

Hình ?nh m?t tr??c và m?t sau và logo Masterclass c?a Xperia 5 II
Xperia 5 II Masterclass

Kết hợp xổ sốHoàn h?o ?? ch?p, xem, nghe và ch?i game – v?i thi?t k? nh? g?n. Khám phá nhi?u ?i?u ?n gi?u v?i các chuyên gia c?a chúng t?i khi h? h??ng d?n b?n cách t?n d?ng t?i ?a Xperia 5 II.

Xperia 5 II
C?ng b? s?n ph?m Xperia 2020

T?c ?? nhanh, thi?t k? nh? g?n. Sony ti?p t?c cu?c phát tri?n ?i?n tho?i th?ng minh v?i vi?c gi?i thi?u Xperia 5 II, s?n ph?m m?i nh?t c?a dòng ch? l?c, có thi?t k? nh? g?n mà ch?a ??ng các c?ng ngh? ch? ch?t c?a Xperia 1 II.

Xem C?ng b? s?n ph?m ?? theo d?i s? ki?n Sony Mobile ra m?t Xperia 5 II.

S? ki?n Liên hoan phim c?c ng?n & châu Á 2020
Sony tài tr? cho Liên hoan phim c?c ng?n & chau á 2020

Kết hợp xổ số?ay là l?n ??u tiên có c?ng ty h? tr? cho cu?c thi phim ng?n uy tín này, mang ??n cho nh?ng ng??i chi?n th?ng c? h?i nh?n ???c ?? c? c?a Academy Awards? (hay gi?i Oscar). Xperia c?ng s? h?p tác v?i Creators’ Junction, m?t s? ki?n khám phá t??ng lai c?a ?i?n ?nh và c?ng ngh? v?i th? h? nhà làm phim ti?p theo.

Dành cho ng??i yêu nh?c — h?p tác v?i Sony Music Entertainment

L?ng nghe am nh?c ?úng nh? y ?? c?a ng??i ngh? s?. T?n d?ng s? tr??ng c?a chúng t?i v? c? ph?n c?ng am thanh và tr?i nghi?m gi?i trí b?ng am nh?c, Xperia 1 II ???c ch? t?o ?? mang l?i tr?i nghi?m nghe chan th?c v?i vi?c h?p tác ch?nh am cùng Sony Music Entertainment.

Xperia 1 ??t Gi?i Red Dot cho thi?t k? s?n ph?m 2020
Xperia 1 nh?n Gi?i Red Dot cho thi?t k? s?n ph?m 2020?

M?c ?? ??i m?i, ch?c n?ng, ch?t l??ng chính th?c, c?ng thái h?c, ?? b?n, n?i dung ??y c?m xúc và mang tính bi?u t??ng - Xperia 1 ?? xu?t s?c v??t qua m?t lo?t các tiêu chí ?? giành ???c gi?i th??ng thi?t k? qu?c t?.?

Xperia 1 và Cinema Pro ?o?t gi?i th??ng iF Design 2020

Xperia 1 và Cinema Pro, c?ng ngh? camera chuy?n ??ng k? thu?t s? c?a Sony, ?? nh?n ???c gi?i iF Design 2020 cho nh?ng ??i m?i n?i b?t trong thi?t k?.