Oled 8k 4k Android tv Smart tv Loa thanh

A9S | MASTER Series| OLED | 4K HDR | 48"

 • OLED tuy?t m? v?i thi?t k? tinh g?n m?i
 • B? x? ly X1? Ultimate v??t tr?i
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

t?ng gói b?o hành 3 n?m

3 n?m b?o hành

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói premium 6 tháng

t?ng gói b?o hành 3 n?m

3 n?m b?o hành

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói premium 6 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói gia ?ình 12 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

tivi 8K hình ?nh hoàn m?

A8H | OLED | 4K HDR | 65”, 55”

 • B? x? ly X1? Ultimate v??t tr?i
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

t?ng gói b?o hành 3 n?m

3 n?m b?o hành

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói premium 6 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói gia ?ình 12 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói Gia ?ình 12 tháng

A9F | OLED | 4K HDR | 65”, 55”

 • B? x? ly X1? Ultimate v??t tr?i
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

A8F | OLED | 4K HDR | 65”, 55”

 • B? x? ly X1? Extreme m?nh m?
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

A9G | OLED | 4K HDR | 77”, 65”, 55”

 • B? x? ly X1? Ultimate v??t tr?i
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi oled A8g-hình ?nh và am thanh hài hoà

A8G | OLED | 4K HDR | 65”, 55”

 • B? x? ly 4K HDR X1? m?nh m?
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng &

tivi 8k z8h ??nh cao chi ti?t và s?c nét

Z8H | Full Array LED | 8K | 85”

 • Hình ?nh 8K ??nh cao siêu chan th?c
 • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate v??t tr?i
 • 8K X-Reality? PRO t?i ?u hình ?nh 8K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh ?n kh?p hoàn h?o v?i hình ?nh
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng &

tivi x9500h Full Array LED cho hình ?nh t??ng ph?n v??t tr?i

X9500H | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 49”, 55”, 65"

 • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate v??t tr?i
 • Full Array LED giúp ??t t??ng ph?n t?i ?u
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh ?n kh?p hoàn h?o v?i hình ?nh
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi x9000h Full Array LED cho hình ?nh t??ng ph?n v??t tr?i

X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 55”, 65”, 75”, 85”

 • B? x? ly hình ?nh 4K HDR X1? m?nh m?
 • Full Array LED giúp ??t t??ng ph?n t?i ?u
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh ?n kh?p v?i hình ?nh
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

3 n?m b?o hành (85")

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi X8500G mang ??n hình ?nh chi ti?t và am thanh hài hoà

X8500H | 4K Ultra HD | HDR | 43”, 49”

 • B? x? ly hình ?nh 4K HDR X1? m?nh m?
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh ?ng kh?p v?i hình ?nh
 • Tr?i nghi?m ch?t l??ng r?p hát v?i Dolby Vision và Dolby Atmos
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi x8050h android tv cho tr?i nghi?m tr?n v?n

X8050H | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75"

 • ?? trung th?c tuy?t v?i nh? B? x? ly 4K HDR X1?
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • Tr?i nghi?m ch?t l??ng r?p hát v?i Dolby Vision và Dolby Atmos
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android x8000h cho tr?i nghi?m tr?n v?n

X8000H | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75", 85"

 • ?? trung th?c tuy?t v?i nh? B? x? ly 4K HDR X1?
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • Tr?i nghi?m ch?t l??ng r?p hát v?i Dolby Vision và Dolby Atmos
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android x7500h dành cho m?i nhà

X7500H | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65"

 • ?? trung th?c tuy?t v?i nh? B? x? ly 4K HDR X1?
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
 • V?i h?n 5,000 ?ng d?ng cho tha h? gi?i trí
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android z9f v?i ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao Master Series

Z9F | MASTER Series | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 75"

 • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate v??t tr?i
 • X-Wide Angle cho hình ?nh ??p t? m?i góc nhìn
 • T?i ?u t??ng ph?n v?í-tended Dynamic Range PRO
 • X-Motion Clarity cho hình ?nh chuy?n ??ng nhanh r? nét
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android x9000f Full Array cho ch?t l??ng hình ?nh chi ti?t hoàn h?o

X9000F | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 49", 55", 65", 85"

 • B? x? ly 4K HDR X1 Extreme m?nh m?
 • X-tended Dynamic Range PRO cho t?i ?u t??ng ph?n
 • X-Motion Clarity cho hình ?nh chuy?n ??ng nhanh r? nét
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android x8500f cho ch?t l??ng hình ?nh tuy?t ??p

X8500F | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75"

 • Hình chan th?c r? nét v?i b? x? ly 4K HDR X1
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android x8300f ??ng c?p cho kh?ng gian tr?i nghi?m r?ng

X8300F | LED | 4K Ultra HD | HDR | 60", 70"

 • Hình chan th?c r? nét v?i b? x? ly 4K HDR X1
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android x7500f cho t?i ?u gi?i trí

X7500F | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65"

 • Khám phá m?i chi ti?t v?i 4K HDR
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi 4K x7000f dành cho m?i nhà

X7000F | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65"

 • Khám phá m?i chi ti?t v?i 4K HDR
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • Truy c?p YouTube và nhi?u d?ch v? khác v?i Wi-Fi tích h?p
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android x9500g ch?t l??ng hình ?nh ??ng c?p

X9500G | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 55", 65", 75", 85"

 • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate v??t tr?i
 • Acoustic Multi-Audio? cho am thanh và hình ?nh hài hoà
 • X-Wide Angle cho hình ?nh ??p t? m?i góc nhìn
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

3 n?m b?o hành(85")

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi android x8500g ch?t l??ng 4k tuy?t ??p

X8500G | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75"

 • Hình chan th?c r? nét v?i b? x? ly 4K HDR X1?
 • Acoustic Multi-Audio? cho am thanh và hình ?nh hài hoà
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi android 4k cho hình ?nh s?ng ??ng

X8000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75"

 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh trung th?c r? nét v?i ClearAudio+
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi 4k cho gi?i gi?i trí gia ?ình

X7000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65"

 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh trung th?c r? nét v?i ClearAudio+
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
 • Truy c?p YouTube và nhi?u d?ch v? khác v?i Wi-Fi tích h?p
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

ch?t l??ng OLED A9s ??nh cao trong thi?t k? nh? g?n

A9S | MASTER Series| OLED | 4K HDR| 48"

 • OLED tuy?t m? v?i thi?t k? tinh g?n m?i
 • B? x? ly X1? Ultimate v??t tr?i
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

t?ng gói b?o hành 3 n?m

3 n?m b?o hành

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói premium 6 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói gia ?ình 12 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android Oled a8h ??ng c?p gi?i trí ??nh cao v?i am thanh phát ra t? màn hình

A8H | OLED | 4K HDR | 65”, 55”

 • B? x? ly X1? Ultimate v??t tr?i
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi 4k android oled a9f cho gi?i trí ??nh cao v?i am thanh phát ra t? màn hình

A9F | OLED | 4K HDR | 65”, 55”

 • B? x? ly X1? Ultimate v??t tr?i
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k oled cho gi?i trí ??nh cao vói am thanh phát ra t? màn hình

A8F | OLED | 4K HDR | 65”, 55”

 • B? x? ly X1? Extreme m?nh m?
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k oled a9g cho gi?i trí ??nh cao vói am thanh phát ra t? màn hình

A9G | OLED | 4K HDR | 77”, 65”, 55”

 • B? x? ly X1? Ultimate v??t tr?i
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k oled a8g cho gi?i trí ??nh cao vói am thanh phát ra t? màn hình

A8G | OLED | 4K HDR | 65”, 55”

 • B? x? ly 4K HDR X1? m?nh m?
 • ??t t??ng ph?n tuy?t ??i
 • ?m thanh phát ra t? màn hình
 • H? ?i?u hành Android
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 2,990,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 8k z8h cho ??nh cao gi?i trí v?i am thanh và hình ?nh ??ng b? hoàn h?o

Z8H | Full Array LED | 8K | 85”

 • Hình ?nh 8K ??nh cao siêu chan th?c
 • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate v??t tr?i
 • 8K X-Reality? PRO t?i ?u hình ?nh 8K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh ?n kh?p hoàn h?o v?i hình ?nh
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k full array led cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao và am thanh hài hoà

X9500H | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 49”, 55”, 65"

 • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate v??t tr?i
 • Full Array LED giúp ??t t??ng ph?n t?i ?u
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh ?n kh?p hoàn h?o v?i hình ?nh
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi android 4k full array led x9000h cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao và am thanh hài hoà

X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 55”, 65”, 75”, 85”

 • B? x? ly hình ?nh 4K HDR X1? m?nh m?
 • Full Array LED giúp ??t t??ng ph?n t?i ?u
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh ?n kh?p v?i hình ?nh
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

3 n?m b?o hành (85")

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi android 4k x8500h cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao và am thanh hài hoà

X8500H | 4K Ultra HD | HDR | 43”, 49”

 • B? x? ly hình ?nh 4K HDR X1? m?nh m?
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh ?ng kh?p v?i hình ?nh
 • Tr?i nghi?m ch?t l??ng r?p hát v?i Dolby Vision và Dolby Atmos
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi android 4k full array led x8050h cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao và am thanh hài hoà

X8050H | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75"

 • ?? trung th?c tuy?t v?i nh? B? x? ly 4K HDR X1?
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • Tr?i nghi?m ch?t l??ng r?p hát v?i Dolby Vision và Dolby Atmos
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k x8000h cho tr?i nghi?m ?n t??ng

X8000H | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75", 85"

 • ?? trung th?c tuy?t v?i nh? B? x? ly 4K HDR X1?
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • Tr?i nghi?m ch?t l??ng r?p hát v?i Dolby Vision và Dolby Atmos
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k dành cho m?i nhà

X7500H | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65"

 • ?? trung th?c tuy?t v?i nh? B? x? ly 4K HDR X1?
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
 • V?i h?n 5,000 ?ng d?ng cho tha h? gi?i trí
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k full array led z9f cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao

Z9F | MASTER Series | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 75"

 • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate v??t tr?i
 • X-Wide Angle cho hình ?nh ??p t? m?i góc nhìn
 • T?i ?u t??ng ph?n v?í-tended Dynamic Range PRO
 • X-Motion Clarity cho hình ?nh chuy?n ??ng nhanh r? nét
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

3 n?m b?o hành

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k x9000f cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao

X9000F | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 49", 55", 65", 85"

 • B? x? ly 4K HDR X1 Extreme m?nh m?
 • X-tended Dynamic Range PRO cho t?i ?u t??ng ph?n
 • X-Motion Clarity cho hình ?nh chuy?n ??ng nhanh r? nét
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k x8500f cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao

X8500F | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75"

 • Hình chan th?c r? nét v?i b? x? ly 4K HDR X1
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k x8300f cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao

X8300F | LED | 4K Ultra HD | HDR | 60", 70"

 • Hình chan th?c r? nét v?i b? x? ly 4K HDR X1
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k x7500f cho t?i ?u gi?i trí gia ?ình

X7500F | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65"

 • Khám phá m?i chi ti?t v?i 4K HDR
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android 4k full array led x9500g cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao

X9500G | Full Array LED | 4K Ultra HD | HDR | 55", 65", 75", 85"

 • B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate v??t tr?i
 • Acoustic Multi-Audio? cho am thanh và hình ?nh hài hoà
 • X-Wide Angle cho hình ?nh ??p t? m?i góc nhìn
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Mua loa thanh 5.1 v?i giá ch? t? 3,390,000 vnd

3 n?m b?o hành(85")

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi android 4k x8500g cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao

X8500G | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75"

 • Hình chan th?c r? nét v?i b? x? ly 4K HDR X1?
 • Acoustic Multi-Audio? cho am thanh và hình ?nh hài hoà
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng & 2 phim theo yêu c?u

tivi android 4k x8000g cho ch?t l??ng hình ?nh ??nh cao

X8000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | 43", 49", 55", 65", 75"

 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh 4K t? m?i ngu?n phát
 • ?m thanh trung th?c r? nét v?i ClearAudio+
 • TRILUMINOS Display cho d?i màu s?c r?ng t?i ?a
 • Tìm ki?m b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói VIP 3 tháng & gói Gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android full hd dành cho m?i nhà

W800G | LED | Full HD | HDR | 43”, 49”

 • Full HD cho tr?i nghi?m ?? nét cao tuy?t v?i
 • 4K X-Reality? PRO nang c?p hình ?nh Full HD t? m?i ngu?n phát
 • H? ?i?u hành Android cho tha h? tr?i nghi?m v?i Wi-Fi tích h?p
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 thángKết hợp xổ số

Gói Gia ?ình 12 tháng cho TV 49"

Gói Gia ?ình 12 tháng

tivi android full hd dành cho m?i gia ?ình

W800F | LED | Full HD | HDR | 43”, 49”

 • Full HD cho tr?i nghi?m ?? nét cao tuy?t v?i
 • X-Reality PRO cho ch?t l??ng HD t?t h?n
 • Tìm ch??ng trình gi?i trí b?ng gi?ng nói v?i Android TV?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Kết hợp xổ số?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói premium 6 tháng

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói VIP 3 tháng & gói Tiêu chu?n 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng cho TV 49"

Gói Gia ?ình 12 tháng

W660F | LED | Full HD | HDR | 43", 50"

 • H? tr? video D?i t?n nh?y sáng cao (HDR)
 • X-Reality? PRO cho ch?t l??ng HD t?t h?n
 • Truy c?p YouTube và nhi?u d?ch v? khác v?i Wi-Fi tích h?p
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng cho TV 50"

W610F | LED | HD Ready | HDR | 32"

 • H? tr? video D?i t?n nh?y sáng cao (HDR)
 • X-Reality? PRO cho ch?t l??ng HD t?t h?n
 • Truy c?p YouTube và nhi?u d?ch v? khác v?i Wi-Fi tích h?p

Gói gia ?ình 12 tháng

smart tiv w660g t?i ?u tr?i nghi?m gi?i trí

W660G | LED | Full HD | HDR| 43”, 50”

 • Full HD cho tr?i nghi?m ?? nét cao tuy?t v?i
 • X-Reality? PRO cho ch?t l??ng HD t?t h?n
 • Truy c?p YouTube và nhi?u d?ch v? khác v?i Wi-Fi tích h?p
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng cho TV 50"

smart tiv w610g t?i ?u tr?i nghi?m gi?i trí

W610G | LED | HD Ready | HDR | 32”

 • X-Reality? PRO cho ch?t l??ng HD t?t h?n
 • ?m thanh trung th?c r? nét v?i ClearAudio+
 • Truy c?p YouTube và nhi?u d?ch v? khác v?i Wi-Fi tích h?p

Gói gia ?ình 12 tháng

smart tiv w610e t?i ?u tr?i nghi?m gi?i trí

W610E | LED | HD Ready | HDR | 32”

 • H? tr? video D?i t?n nh?y sáng cao (HDR)
 • X-Reality PRO cho ch?t l??ng HD t?t h?n
 • Truy c?p YouTube và nhi?u d?ch v? khác v?i Wi-Fi tích h?p

Gói gia ?ình 12 tháng

smart tiv w650d t?i ?u tr?i nghi?m gi?i trí

W650D | LED | HD Ready/Full HD | 40”, 48”

 • X-Reality? PRO cho ch?t l??ng HD t?t h?n
 • Truy c?p YouTube và nhi?u d?ch v? khác v?i Wi-Fi tích h?p
 • Thi?t k? thanh m?nh, ti?n d?ng
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m 30% cho loa thanh sony

Gói gia ?ình 12 tháng

Gói Gia ?ình 12 tháng cho TV 50"

smart tiv w600d t?i ?u tr?i nghi?m gi?i trí

W600D | LED | HD Ready/Full HD| 32”

 • X-Reality PRO cho ch?t l??ng HD t?t h?n
 • Truy c?p YouTube và nhi?u d?ch v? khác v?i Wi-Fi tích h?p
 • Thi?t k? thanh m?nh, ti?n d?ng

Gói gia ?ình 12 tháng

HT-S700RF | H? th?ng Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích h?p Bluetooth?

 • T?ng c?ng su?t ??u ra 1000W
 • ?m thanh vòm 5.1 kênh chan th?c
 • Loa sau có day và loa subwoofer
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m5 30% khi mua cùng tv t? 43"

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Giá ch? còn 4,990,000 vnd khi mua cùng Tivi1

HT-S500RF | H? th?ng Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích h?p Bluetooth?

 • T?ng c?ng su?t ??u ra 1000W
 • ?m thanh vòm 5.1 kênh chan th?c
 • Loa sau có day và loa subwoofer
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m5 30% khi mua cùng tv t? 43"

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Giá ch? còn 3,990,000 vnd khi mua cùng Tivi2

HT-RT40 | H? th?ng Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh

 • T?ng c?ng su?t ??u ra 600W
 • ?m thanh vòm 5.1 kênh chan th?c
 • Loa sau có day và loa subwoofer
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m5Kết hợp xổ số 30% khi mua cùng tv t? 43"

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Giá ch? còn 3,390,000 vnd khi mua cùng Tivi3

HT-RT3 | H? th?ng Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích h?p Bluetooth?

 • T?ng c?ng su?t 600W
 • ?m thanh vòm 5.1 kênh chan th?c
 • Loa sau có day và loa subwoofer
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m5Kết hợp xổ số 30% khi mua cùng tv t? 43"

?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

Giá ch? còn 2,990,000 vnd khi mua cùng TV OLED4

HT-S100F | Loa thanh 2.1 kênh, tích h?p Bluetooth?

 • ?m thanh hay h?n v?i loa ph?n x? am tr?m
 • D? dàng k?t n?i v?i TV
 • ?m thanh S-Force Front Surround
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m5 30% khi mua cùng tv t? 43"

HT-X8500 | Loa thanh Dolby Atmos? 2.1 kênh/DTS:X?, tích h?p Bluetooth?

 • Tr?i nghi?m am thanh vòm 7.1.2 kênh c?c ??nh
 • Loa subwoofer tích h?p s?n ngay trên loa thanh
 • Thi?t k? nguyên kh?i thanh m?nh và l?ch l?m
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m5Kết hợp xổ số 30% khi mua cùng tv t? 43"

HT-X9000F | Loa thanh Dolby Atmos? 2.1 kênh/DTS:X?, tích h?p Bluetooth?

 • Tr?i nghi?m am thanh vòm 7.1.2 kênh c?c ??nh
 • 4K HDR pass through
 • Thi?t k? hài hòa v?i BRAVIA (Dòng X9000F)
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m5 30% khi mua cùng tv t? 43"

HT-ST5000 | Loa thanh Dolby Atmos 7.1.2 kênh, tích h?p Bluetooth? và Wi-Fi

 • ?m thanh vòm 3D ??m chìm nh? c?ng ngh? Dolby Atmos
 • S-Force Pro v?i c?ng ngh? m?t sóng
 • T?ng c?ng su?t ??u ra 800 W
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m5Kết hợp xổ số 30% khi mua cùng tv t? 43"

HT-S350 | Loa Soundbar 2.1 kênh v?i loa subwoofer kh?ng day và Bluetooth?

 • T?ng c?ng su?t ??u ra 320W
 • ?m thanh S-Force PRO Front Surround
 • Loa subwoofer kh?ng day m?nh m?
?u ??i gi?i trí kh?ng gi?i h?n

?u ??i gi?m5 30% khi mua cùng tv t? 43"

1Mua loa thanh 5.1 HT-S700RF v?i giá ch? 4.990.000 VND áp d?ng khi mua cùng m?t trong các model: KD-85Z8H, KD-85X9500G, KD-85X9000H, KD-75Z9F, KD-75X9000H, KD-65X9500G, KD-65X9500H.
2Mua loa thanh 5.1 HT-S500RF v?i giá ch? 3.990.000 VND áp d?ng khi mua cùng m?t trong b?t k? tivi OLED nào
3Mua loa thanh 5.1 HT-RT40 v?i giá ch? 3.390.000 VND áp d?ng khi mua cùng m?t trong các model: KD-85Z8H, KD-85X9500G, KD-85X9000H, KD-75Z9F, KD-75X9000H, KD-65X9500G, KD-65X9500H, KD-85X8000H
4Mua loa thanh 5.1 HT-RT3 v?i giá ch? 2.990.000 VND áp d?ng khi mua cùng m?t trong b?t k? tivi OLED nào
5Nh?n ngay ?u ??i 30% cho loa thanh S100F, S350, S20R, RT3, RT40, S500RF, S700RF, X8500, X9000F, ST5000 khi mua cùng TV BRAVIA 43" tr? lên.