Tiêu chí c?a Sony Electronics Vi?t Nam là lu?n tiên phong cung c?p ??n khách hàng nh?ng s?n ph?m c?ng ngh? tiên ti?n nh?t, ch?t l??ng cao và ??ng c?p góp ph?n làm cho cu?c s?ng ng??i Vi?t Nam phong phú h?n và ?a d?ng h?n. Các s?n ph?m ch? y?u c?a Sony ???c cung c?p t?i Vi?t Nam bao g?m tivi BRAVIA, ?i?n tho?i XPERIA, máy ch?p ?nh k? thu?t s? Cyber-shot, máy ch?p ?nh chuyên nghi?p Alpha, máy quay Handycam, máy quay th? thao Action Cam, máy nghe nh?c Walkman, tai nghe, máy ch?i game PlayStation, dàn am thanh, Sound Bar, loa One Box, loa di ??ng, ??u phát ??a Blu-ray và DVD, máy chi?u, máy ghi am...

???c tích h?p nh?ng c?ng ngh? hình ?nh và am thanh v??t b?t, TV BRAVIA t? hào mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m nghe nhìn tr?n v?n.
Xem chi ti?t s?n ph?m >>

T? kho?nh kh?c gia ?ình cho ??n c?nh quay chuyên nghi?p, Handycam s? mang ??n cho b?n nh?ng ?o?n phim v?i ch?t l??ng tuy?t v?i!
Xem chi ti?t s?n ph?m >>

Ghi am t?t c? cu?c h?p, cu?c ph?ng v?n hay bu?i h?c c?a b?n v?i am thanh ch?t l??ng cao, r? ràng trong m?t thi?t k? nh? g?n ti?n d?ng d? dàng mang theo. Xem chi ti?t s?n ph?m >>

Khám phá thêm s?n ph?m khác >>


Xem ch??ng trình khuy?n m?i ?ang áp d?ng >>