Sony ch?p hành quy ??nh c?a chính ph? Vi?t Nam v? gi?i h?n hàm l??ng cho phép c?a m?t s? hóa ch?t ??c h?i trong s?n ph?m ?i?n t?

(Theo Th?ng t? s? 30/2011/TT-BCT, ngày 10/08/2011 và Quy?t ??nh s? 4693/Q?-BCT, ngày 16/09/2011)

N?m 2002, Sony ?? thi?t l?p Ch??ng Trình Ki?m Duy?t Ch?t L??ng M?i Tr??ng ??i Tác Xanh. Ch??ng trình này ??a ra các tiêu chu?n ??i Tác Xanh c?a Sony mà các nhà cung c?p ph?i ?áp ?ng. Sony ch? mua linh ki?n ?i?n t? t? các nhà cung c?p ?? ???c ki?m duy?t và ch?ng nh?n là ??i Tác Xanh. Các nhà cung c?p này ???c ki?m duy?t ??nh k? ?? ??m b?o lu?n ?áp ?ng t?t c? tiêu chu?n này. Sony Standard "SS-00.259" là tài li?u ch??ng trình ??i Tác Xanh, trong ?ó nêu r? h?n m?c c?a các thành ph?n hóa ch?t co? trong linh kiê?n va? nguyên va?t liê?u, và tài li?u này bao g?m t?t c? tiêu chu?n v? ch?t li?u mà chính ph? Vi?t Nam quy ??nh.

Kết hợp xổ sốD??i ?ay là s? ?? h? th?ng qu?n ly hóa ch?t trong s?n ph?m c?a Sony:

S? ?? h? th?ng qu?n ly hóa ch?t trong s?n ph?m c?a SonyC?NG B? CáC ?I?M THU H?I S?N PH?M ?I?N T?
TH?I B? MANG NH?N HI?U SONYTuan th? theo Quy?t ??nh 16/2015/Q?-TTg và Th?ng t? 34/2017/TT-BTNMT quy ??nh v? thu h?i, x? ly s?n ph?m th?i b?, C?ng ty TNHH Sony Electronics Vi?t Nam thành l?p và c?ng b? các ?i?m thu h?i s?n ph?m th?i b? t?i Tp H? Chí Minh và Hà N?i.
Theo ?ó, t? ngày 01/12/2017, Quy Khách Hàng có th? ??a s?n ph?m ?i?n t? mang nh?n hi?u SONY kh?ng còn s? d?ng và c?n th?i b? ??n các ?i?m thu h?i theo ??a ch? ???c th?ng báo sau ?ay ?? ???c x? ly nh?m b?o v? m?i tr??ng:

?I?M THU H?I T?I TP. H? CHí MINH:
TRUNG T?M B?O HàNH ?A KAO QU?N 1.

??a ch? : S? 151 ???ng ?inh Tiên Hoàng, Ph??ng ?a Kao, Qu?n 1, Tp HCM.
?i?n tho?i : (028) 6651 2445
Th?i gian làm vi?c : T? 8h-17h, th? 2 ??n th? 6.

?I?M THU H?I T?I TP. Hà N?I:
TRUNG T?M B?O HàNH C?U GI?Y.

??a ch? : 98 Ph? Xuan Th?y, Q. C?u Gi?y, Tp. Hà N?i
?i?n tho?i : (024) 3628 5120
Th?i gian làm vi?c : T? 8h-17h, th? 2 ??n th? 6.


*L?u y:
1. ?i?m thu h?i ch? ch?p nh?n s?n ph?m (kh?ng ch?p nh?n linh ki?n) mang nh?n hi?u SONY, kh?ng phan bi?t xu?t x?, th?i gian s?n xu?t.
2. Quy khách hàng ch?u trách nhi?m v?n chuy?n s?n ph?m ??n ?i?m thu h?i.