Quy?n riêng t?

CHÍNH SÁCH V? QUY?N RIÊNG T?

Chính sách v? quy?n riêng t? này (“Chính sách”) cung c?p cho b?n thông tin v? cách công ty Sony Electronics Vi?t Nam ("Sony VN" ho?c "chúng tôi") thu th?p, s? d?ng, ti?t l?, qu?n lý và x? lý Thông tin cá nhân c?a b?n. Vui lòng ??c k? Chính sách v? quy?n riêng t? này. B?ng cách truy c?p trang web c?a chúng tôi, ??ng ký, s? d?ng b?t k? s?n ph?m, d?ch v? nào do Sony VN cung c?p, g?i b?t k? thông tin nào cho chúng tôi ho?c cung c?p thông tin cho chúng tôi b?ng cách th?c phù h?p khác, chúng tôi s? hi?u là b?n ?ã ??ng ý và nh?t trí v?i Chính sách v? quy?n riêng t? này.

Kết hợp xổ sốSony VN có quy?n thay ??i ho?c ch?nh s?a Chính sách này b?t c? lúc nào mà không c?n thông báo tr??c. Chính sách sau khi ???c thay ??i ho?c ch?nh s?a s? ???c ??ng trên trang web c?a chúng tôi b?t c? lúc nào. B?n ??ng ý ho?c ???c hi?u là ??ng ý ch?u ràng bu?c theo Chính sách v? quy?n riêng t? ?ã thay ??i ho?c ch?nh s?a qua vi?c ti?p t?c truy c?p trang web c?a chúng tôi, s? d?ng b?t k? d?ch v? nào do Sony VN cung c?p, ??ng ký b?t k? s?n ph?m và d?ch v? nào do Sony VN cung c?p, g?i thông tin cho chúng tôi, ho?c các cách th?c khác cho th?y b?n ?ã ??ng ý. Chúng tôi khuyên b?n nên l?u ý xem l?i Chính sách ?? c?p nh?t n?i dung hi?n hành.

1. Thông tin cá nhân

Kết hợp xổ số1.1 Trong Chính sách v? quy?n riêng t? này, "Thông tin cá nhân" có ngh?a là b?t k? d? li?u nào có liên quan ??n m?t cá nhân, dù ?úng hay sai, và có th? giúp nh?n d?ng ???c cá nhân c? th? ho?c không th? nh?n d?ng.

1.2 Ví d? v? Thông tin cá nhân b?n có th? cung c?p cho chúng tôi: tùy thu?c vào ph?m vi và hình th?c t??ng tác c?a b?n v?i chúng tôi, b?n có th? cung c?p cho chúng tôi tên c?a b?n, s? CMND, qu?c t?ch, h? chi?u ho?c các s? gi?y t? tùy thân khác, s? ?i?n tho?i, ??a ch? g?i th?, ??a ch? email, d? li?u m?ng và b?t k? thông tin cá nhân nào khác mà b?n ?ã cung c?p cho chúng tôi b?ng cách g?i ??n chúng tôi ho?c thông qua các hình th?c t??ng tác khác.

2. Thu th?p Thông tin cá nhân

2.1 Sony VN có th? thu th?p Thông tin cá nhân c?a b?n b?ng nhi?u cách khác nhau. Hãy c?n tr?ng khi g?i thông tin cho chúng tôi, ??c bi?t khi ?i?n thông tin vào các v?n b?n tr?ng trên web ho?c t?i lên tài li?u khác. M?t s? d?ch v? c?a chúng tôi ???c t? ??ng hóa và chúng tôi có th? không nh?n bi?t khi b?n vô tình cung c?p cho chúng tôi nh?ng thông tin không chính xác ho?c nh?y c?m.

Kết hợp xổ số2.2 B?t c? khi nào t??ng tác v?i Sony VN, b?n có th? ???c yêu c?u cung c?p cho chúng tôi Thông tin cá nhân c?a b?n. Ví d?:

a. Khi t?o tài kho?n c?a b?n, ch?ng h?n nh? My Sony, chúng tôi có th? yêu c?u b?n cung c?p m?t lo?t thông tin nh? tên, ngày tháng n?m sinh, chi ti?t liên h?, s? thích, tài kho?n trên m?ng và l?a ch?n nh?n b?n tin;

b. Khi b?n ??t hàng, mua, g?i s?a ch?a ho?c tr? l?i m?t trong các s?n ph?m c?a chúng tôi tr?c ti?p ho?c tr?c tuy?n, chúng tôi có th? ghi l?i cu?c g?i và/ho?c yêu c?u b?n cung c?p thông tin nh? thông tin liên l?c, ngày giao hàng, ??a ?i?m mua hàng và thông tin thanh toán;

c. Khi b?n liên h? v?i trung tâm thông tin khách hàng c?a chúng tôi ?? ???c tr? giúp, chúng tôi có th? ghi âm cu?c g?i, l?u thông tin v? cu?c g?i bao g?m tên c?a b?n, (các) s?n ph?m mà b?n ?ã mua, lý do t?i sao b?n liên h? v?i chúng tôi và n?i dung t? v?n c?a chúng tôi;

d. Khi b?n ??n v?i chúng tôi t?i m?t s? ki?n nh? tri?n lãm th??ng m?i, ho?c tham gia vào m?t cu?c kh?o sát, cu?c thi ho?c ch??ng trình rút th?m trúng th??ng, chúng tôi có th? yêu c?u b?n cung c?p thông tin nh? tên, s? CMND, s? ?i?n tho?i, ??a ch? liên l?c, s? thích;

e. Khi b?n s? d?ng các d?ch v? tr?c tuy?n c?a chúng tôi, chúng tôi có th? nh?n ???c n?i dung b?n ch?n ?? t?i lên, ch?ng h?n nh? ?ánh giá s?n ph?m, nh?n xét, ?nh và bài ??ng trên di?n ?àn ho?c chi ti?t v? s? thích c?a b?n.

Kết hợp xổ sốf. Khi b?n g?i thông tin cá nhân c?a b?n cho chúng tôi vì b?t k? lý do nào khác.

2.3 N?u b?n cung c?p cho chúng tôi b?t k? Thông tin cá nhân nào liên quan ??n bên th? ba (ví d?: thông tin c?a v?, ch?ng, con, cha m?, và/ho?c nhân viên c?a b?n), b?n b?o ??m v?i chúng tôi r?ng b?n ?ã có s? ??ng ý c?a Bên th? ba v? vi?c cung c?p cho chúng tôi Thông tin cá nhân c?a h? cho các m?c ?ích nêu t?i chính sách này.

2.4 B?n nên ??m b?o r?ng t?t c? các Thông tin cá nhân ?ã g?i cho chúng tôi là hoàn ch?nh, chính xác và trung th?c. N?u không th?c hi?n ???c nh?ng ?i?u trên, chúng tôi s? không th? cung c?p cho b?n các s?n ph?m và d?ch v? mà b?n yêu c?u.

2.5 Trang web c?a chúng tôi có th? d?n ??n, ho?c có các liên k?t ??n các website khác (“Các website liên k?t”). Các wesite liên k?t này không thu?c ph?m vi qu?n lý c?a Sony VN. B?n nên chú ý r?ng, các thông tin cá nhân mà b?n cung c?p cho các website liên k?t này không n?m trong ph?m vi ?i?u ch?nh c?a Chính sách v? quy?n riêng t? nêu t?i ?ây c?a Sony VN. Chúng tôi khuyên b?n nên tìm hi?u thêm các chính sách b?o m?t thông tin cá nhân trong các website liên k?t c? th? ?ó.

2.6 D? li?u cá nhan c?a thành viên s? ???c l?u tr? cho ??n khi có yêu c?u h?y b?. Trong m?i tr??ng h?p còn l?i, Th?ng tin cá nhan c?a b?n s? ???c b?o m?t trên máy ch? c?a Sony.com.vn

2.7 ??a ch? c?a ??n v? thu th?p và qu?n ly Th?ng tin cá nhan:
C?NG TY TNHH SONY ELECTRONICS VI?T NAM
??a ch?: T?ng 6 và t?ng 7, Tòa nhà President Place, s? 93, ???ng Nguy?n Du, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
?i?n tho?i: 028. 3822.2227
M?i th?c m?c liên quan ??n ho?t ??ng thu th?p, x? ly Th?ng tin cá nhan c?a b?n, vui lòng g?i mail cho Chúng t?i theo ??a ch? email sau ?? ???c gi?i ?áp: Piinquiry.SEV@ap.sony.com

3. M?c ?ích Thu th?p, S? d?ng và Ti?t l? Thông tin cá nhân c?a B?n

3.1 Thông th??ng, Sony VN thu th?p, s? d?ng và ti?t l? Thông tin cá nhân c?a b?n cho các m?c ?ích sau:

Kết hợp xổ sốa. Gi?i quy?t khi?u n?i và gi?i quy?t các yêu c?u, th?c m?c;

b. Cung c?p d?ch v? ch?m sóc khách hàng, b?o hành và các d?ch v? khác;

c. M?c ?ích ?ào t?o và ??m b?o ch?t l??ng nhân viên, ??c bi?t là liên quan t?i nhân viên quan h? khách hàng c?a chúng tôi khi th?c hi?n cu?c g?i, g?i email và các ho?t ??ng h? tr? khác;

d. H?i ý ki?n c?a b?n v? các s?n ph?m và d?ch v? c?a Sony VN, và ti?n hành các kh?o sát v? s?n ph?m;

e. X? lý n?i dung tìm ki?m ho?c yêu c?u thông tin c?a b?n khi b?n h?i v? Sony VN, các s?n ph?m và d?ch v? c?a Sony VN;

f. Ti?n hành các ch??ng trình rút th?m trúng th??ng, các cu?c thi và các ch??ng trình khuy?n m?i khác;

Kết hợp xổ sốg. Xem xét tuy?n d?ng b?n n?u b?n liên h? v?i chúng tôi thông qua m?t trong nh?ng trang web tuy?n d?ng c?a Sony VN;

h. Qu?n lý ho?t ??ng hành chính và kinh doanh c?a Sony VN, và ??m b?o tuân th? các chính sách và th? t?c n?i b?;

Kết hợp xổ sối. Ph?c v? cho các giao d?ch tài s?n kinh doanh c?a Sony VN, n?u có (VD: sáp nh?p, mua bán công ty, b? ph?n kinh doanh)

j. G?p vào các Thông tin cá nhân ?ã có s?n liên quan ??n b?n cho các m?c ?ích ???c ?? c?p ? ?ây;

k. Phân tích, ?i?u tra, x? lý, gi?i quy?t các v?n ?? an ninh ho?c l? h?ng an ninh;

Kết hợp xổ sốl. Ng?n ng?a, phát hi?n và ?i?u tra t?i ph?m, phân tích và qu?n lý r?i ro th??ng m?i;

Kết hợp xổ sốm. Cung c?p các thông cáo báo chí và ph?n h?i cho truy?n thông;

Kết hợp xổ sốn. Giám sát ho?c ghi l?i các cu?c ?i?n tho?i và t??ng tác v?i khách hàng ?? xác minh danh tính, ??m b?o ch?t l??ng ho?t ??ng và ?ánh giá k?t qu? ho?t ??ng;

o. T? ch?c các s? ki?n qu?ng cáo;

p. M?c ?ích pháp lý (bao g?m nh?ng không gi?i h?n t? v?n pháp lý và gi?i quy?t tranh ch?p);

q. Ti?n hành ?i?u tra liên quan ??n tranh ch?p, thanh toán ho?c gian l?n;

r. ?áp ?ng ho?c tuân theo b?t k? quy ??nh pháp lu?t nào ban hành b?i các c? quan có th?m quy?n (Bao g?m nh?ng không gi?i h?n tr? l?i các yêu c?u, ti?t l? cho các c? quan có th?m quy?n theo quy ??nh và th?c hi?n vi?c ki?m tra, ki?m toán và ?i?u tra); Và

Kết hợp xổ sốs. B?t k? m?c ?ích nào có liên quan h?p lý ??n nh?ng tr??ng h?p trên.

Kết hợp xổ số3.2 Liên quan ??n các s?n ph?m và d?ch v? c? th? ho?c trong các t??ng tác c?a b?n v?i chúng tôi, chúng tôi c?ng có th? thông báo cho b?n v? các m?c ?ích khác mà chúng tôi thu th?p, s? d?ng ho?c ti?t l? Thông tin cá nhân c?a b?n. Chúng tôi s? thu th?p, s? d?ng và ti?t l? Thông tin cá nhân c?a b?n cho nh?ng m?c ?ích b? sung ?ã thông báo ?ó, tr? khi có thay ??i ??c bi?t khác ???c thông tin cho b?n.

4. Ti?t l? và chuy?n thông tin cá nhân

4.1 Sony VN s? có các bi?n pháp k? thu?t, v?t lý và hành chính h?p lý v? m?t th??ng m?i ?? b?o v? b?t k? Thông tin cá nhân nào mà Sony VN s? h?u ho?c ki?m soát ?? tránh kh?i vi?c b? l?m d?ng, m?t mát, thay ??i, ti?t l?, mua l?i ho?c truy c?p trái phép.
Th?ng tin cá nhan c?a b?n ???c C?NG TY TNHH SONY ELECTRONICS VI?T NAM cam k?t b?o m?t tuy?t ??i theo chính sách b?o v? Th?ng tin cá nhan c?a C?NG TY TNHH SONY ELECTRONICS VI?T NAM. Vi?c thu th?p và s? d?ng th?ng tin c?a m?i khách hàng ch? ???c th?c hi?n khi có s? ??ng y c?a khách hàng ?ó tr? nh?ng tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác.
Kh?ng s? d?ng, kh?ng chuy?n giao, cung c?p hay ti?t l? cho bên th? 3 nào v? Th?ng tin cá nhan c?a b?n khi kh?ng có s? cho phép ??ng y t? b?n.

Tuy nhiên, m?c dù h? th?ng ???c trang b? r?t nhi?u tính n?ng b?o m?t cùng v?i s? h? tr? c?a các công ngh? b?o m?t, nh?ng không ai có th? ??m b?o d? li?u truy?n trên ???ng truy?n internet luôn an toàn 100%. Do v?y, chúng tôi không th? ??a ra m?t cam k?t ch?c ch?n r?ng thông tin b?n cung c?p cho chúng tôi s? ???c an toàn m?t cách tuy?t ??i, và chúng tôi không th? ch?u trách nhi?m trong tr??ng h?p có s? truy c?p trái phép thông tin cá nhân c?a b?n. N?u b?n không ??ng ý v?i các ?i?u kho?n nh? ?ã mô t? ? trên và n?i dung chính sách này, chúng tôi khuyên b?n không nên cung c?p thông tin cho chúng tôi ho?c không t??ng tác v?i chúng tôi nh? ?ã mô t?.
Trong tr??ng h?p máy ch? l?u tr? th?ng tin b? hacker t?n c?ng d?n ??n m?t mát d? li?u Th?ng tin cá nhan c?a b?n, C?NG TY TNHH SONY ELECTRONICS VI?T NAM s? có trách nhi?m th?ng báo v? vi?c cho c? quan ch?c n?ng ?i?u tra x? ly k?p th?i và th?ng báo cho b?n ???c bi?t.
Trong ph?m vi không vi ph?m pháp lu?t, Thông tin cá nhân c?a b?n có th? ???c ti?t l? cho các m?c ?ích ?ã nêu trong chính sách này ??i v?i nh?ng ??i t??ng sau:

a. Các công ty liên k?t c?a Sony VN ho?c các chi nhánh và nhân viên c?a h?, nh?m ?? cung c?p n?i dung, s?n ph?m và d?ch v? cho b?n ho?c cho Sony VN;

Kết hợp xổ sốb. ??i lý, nhà th?u ho?c nhà cung c?p d?ch v?, là bên th? ba cung c?p d?ch v? cho Sony VN;

c. Các c?a hàng th??ng m?i và các nhà bán l? liên quan ??n vi?c cung c?p các ph?n th??ng và l?i ích cho khách hàng;

d. B?t k? ??i tác kinh doanh, nhà ??u t?, ng??i nh?n chuy?n nh??ng (trong th?c t? ho?c ti?m n?ng) trong các giao d?ch tài s?n kinh doanh (n?u có) liên quan ??n b?t k? công ty liên k?t ho?c chi nhánh c?a Sony VN;

Kết hợp xổ sốe. Các chuyên gia t? v?n chuyên nghi?p c?a chúng tôi nh? ki?m toán viên, c? v?n tài chính và lu?t s?;

Kết hợp xổ sốf. Các c? quan qu?n lý nhà n??c có liên quan, và các c? quan có th?m quy?n khác ?? ??m b?o vi?c tuân th? pháp lu?t.

Kết hợp xổ sốg. B?t k? bên nào khác mà b?n cho phép chúng tôi ti?t l? Thông tin cá nhân c?a b?n.

Kết hợp xổ số4.2 B?n ??ng ý ?? Sony VN chuy?n thông tin cá nhân c?a b?n ra ngoài ph?m vi Vi?t Nam cho các m?c ?ích nêu trên.

5. Cookies

5.1 ?? c?i thi?n d?ch v? c?a chúng tôi cho b?n, ?ôi khi chúng tôi s? d?ng các thi?t b? theo dõi t? ??ng nh? "cookie". Cookie là m?t t?p tin mà máy ch? website c?a chúng tôi g?i ??n trình duy?t web c?a b?n khi b?n truy c?p vào các ph?n nh?t ??nh trong trang web c?a chúng tôi, và vi?c ?ó nh?m giúp chúng tôi n?m ???c nhu c?u và th? hi?u c?a b?n ??i v?i trang web c?a chúng tôi. Chúng tôi có th? s? d?ng các cookie ?? cá nhân hóa n?i dung, khuy?n ngh?, qu?ng cáo và thông tin liên l?c ???c cung c?p cho b?n ?? chúng phù h?p h?n v?i b?n và s? thích c?a b?n. Ví d?: b?n có th? th?y ???c m?t qu?ng cáo cho m?t s?n ph?m mà b?n v?a tham kh?o trên trang web c?a chúng tôi. Xin l?u ý r?ng cookie không xác ??nh cá nhân ng??i dùng m?c dù có xác ??nh trình duy?t c?a ng??i dùng. B?n luôn có th? ch?n vô hi?u cookie kh?i máy tính c?a mình b?ng cách thay ??i cài ??t trình duy?t c?a b?n. Tuy nhiên, vi?c vô hi?u hóa cookie có th? gi?i h?n m?t s? tr?i nghi?m v? ch?c n?ng và d?ch v? mà chúng tôi cung c?p cho b?n, và trong m?t s? tr??ng h?p có th? chúng tôi s? không th? cung c?p cho b?n các d?ch v?, ho?c các ph?n c?a d?ch v? mà b?n yêu c?u. M?t s? ??i tác kinh doanh c?a chúng tôi có n?i dung ???c k?t h?p ho?c liên k?t t? trang web c?ng có th? s? d?ng cookie. Tuy nhiên, chúng tôi không có quy?n truy c?p ho?c ki?m soát các cookie ho?c trang web liên k?t này.

6. Thu h?i ch?p thu?n, Truy c?p và S?a ??i Thông tin cá nhân c?a B?n

Kết hợp xổ số6.1 N?u b?n:

Kết hợp xổ sốa. Có b?t k? câu h?i ho?c ph?n h?i nào liên quan ??n Thông tin cá nhân c?a b?n ho?c Chính sách v? quy?n riêng t? c?a chúng tôi;

Kết hợp xổ sốb. Mu?n rút l?i vi?c b?n ?ã ??ng ý vi?c s? d?ng Thông tin cá nhân c?a b?n nh? quy ??nh trong Chính sách v? quy?n riêng t? này; ho?c

c. Mu?n truy c?p ho?c ch?nh s?a h? s? cá nhân c?a b?n, vui lòng Liên h? v?i chúng tôi.

Kết hợp xổ số6.2 N?u b?n thu h?i ch?p thu?n c?a mình ??i v?i b?t k? ho?c t?t c? n?i dung Chính sách v? quy?n riêng t? này thì tùy thu?c vào yêu c?u c?a b?n, Sony VN có th? s? không th? ti?p t?c cung c?p s?n ph?m và/ho?c d?ch v? cho b?n ???c n?a.

M?i yêu c?u liên quan ??n th?ng tin cá nhan vui lòng g?i v? email sau: Piinquiry.SEV@ap.sony.com