?I?U KHO?N VÀ ?I?U KI?N S? D?NG WEBSITE SONY

Vui lòng ??c k? các ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này (g?i t?t là “?i?u Kho?n Và ?i?u Ki?n”) tr??c khi truy c?p và s? d?ng Website này (“Website”). N?u mu?n truy c?p Website, b?n ph?i ch?p nh?n t?t c? n?i dung c?a ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n mà không có ngo?i l? nào. B?t k? khi nào b?n truy c?p vào Website, b?n ???c xem là ?ã ??ng ý v?i toàn b? các ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n. N?u không ??ng ý v?i b?t k? n?i dung nào trong ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này, vui lòng không truy c?p và s? d?ng Website.

Kết hợp xổ sốCông ty Sony Electronics Vi?t Nam (“Sony”) là công ty duy nh?t có toàn quy?n thay ??i, ch?nh s?a, thêm vào ho?c xóa b? các ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n b?t k? lúc nào b?ng cách c?p nh?t n?i dung c?a Website, và có th? báo tr??c ho?c không báo tr??c cho b?n các thay ??i ?ó. Do v?y, m?i khi truy c?p vào Website này, b?n nên ki?m tra các ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n s? d?ng m?t cách ??nh k? và c?n th?n. Khi b?n s? d?ng Website sau khi ch?nh s?a n?i dung s? ???c xem là b?n th?a nh?n và ??ng ý v?i các n?i dung ch?nh s?a này.

Website này có th? liên k?t v?i các website khác c?ng do Sony ?i?u hành ho?c Sony là thành viên (g?i chung là “Sony Site”). Ngoài các ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này, khi truy c?p vào các trang Sony site, b?n ph?i tuân theo các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n riêng c?a các Sony site ?ó. Trong tr??ng h?p có b?t k? ?i?u kho?n và ?i?u ki?n, ho?c thông báo nào ch?a trong ?i?u Kho?n và ?i?u Ki?n này mâu thu?n v?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a các Sony site, thì các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n trong Sony site s? ???c ?u tiên áp d?ng và ?i?u ch?nh cho Sony site ?ó.

1. Gi?i h?n s? d?ng tài nguyên trên Website

T?t c? n?i dung, tài nguyên trên Website này ???c b?o v? b?i lu?t s? h?u trí tu?, lu?t v? b?n quy?n, các quy ??nh pháp lu?t có liên quan khác và các ?i?u ??c qu?c t?. Ngo?i tr? m?c ?ích s? d?ng mang tính cá nhân ho?c s? d?ng n?i b? không mang tính th??ng m?i, b?n không ???c phép s? d?ng d??i hình th?c khác (bao g?m nh?ng không gi?i h?n các hành ??ng sao chép, ch?nh s?a, tái b?n toàn b? ho?c t?ng ph?n, ho?c vi?c t?i, truy?n d? li?u, phân ph?i, ??ng ký, bán, xu?t b?n) b?t k? tài nguyên nào c?a Website khi không ???c s? ??ng ý tr??c c?a Sony.

T?t c? các ph?n m?m s?n có trên Website (g?i t?t là “Ph?n M?m ”) thu?c b?n quy?n c?a ng??i s? h?u ph?n m?m và ???c b?o v? b?i lu?t s? h?u trí tu?, lu?t v? b?n quy?n, các quy ??nh pháp lu?t có liên quan khác, và các ?i?u ??c qu?c t?. Vi?c s? d?ng Ph?n M?m này ph?i tuân theo các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n trong th?a thu?n v? c?p phép s? d?ng b?n quy?n ng??i dùng gi?a ch? s? h?u Ph?n m?m và ng??i dùng.

Nhãn hi?u “SONY ” và các nhãn hi?u con, c?ng nh? tên các s?n ph?m, d?ch v? và các logo th??ng hi?u Sony ???c s? d?ng, trích d?n và tham chi?u trên Website là các nhãn hi?u ?ã ho?c s? ??ng ký c?a t?p ?oàn Sony, ho?c các công ty liên k?t c?a Sony. Các tên s?n ph?m khác ho?c tên các công ty khác s? d?ng trong Website thu?c s? h?u c?a các ch? s? h?u t??ng ?ng.

Kết hợp xổ sốKhông có n?i dung nào trên Website Sony ???c hi?u là cho, t?ng hay chuy?n giao d??i b?t k? hình th?c nào m?t cách công khai hay ng?m ??nh ??i v?i quy?n ??ng ký ho?c quy?n s? d?ng b?t k? nhãn hi?u th??ng m?i nào trên Website này khi ch?a có s? cho phép tr??c c?a Sony ho?c c?a bên th? ba s? h?u các th??ng hi?u t??ng ?ng c?a h?.

2. Các hành vi b? c?m khi s? d?ng Website:

Khi truy c?p và s? d?ng Website, b?n b? c?m th?c hi?n các hành vi sau:

1. Vi ph?m quy?n pháp lý (Bao g?m quy?n s? h?u thông tin cá nhân và công khai thông tin).
2. Gây ra b?t k? thi?t h?i ho?c b?t l?i ??i v?i ng??i khác.
3. Gây r?i lo?n tr?t t? công c?ng.
4. Các hành vi t?i ác.
5. ??ng t?i ho?c phát tán b?t k? thông tin cá nhân c?a bên th? ba nào mà không ???c s? ??ng ý c?a bên th? ba ?ó.
6. S? d?ng Website này vì m?c ?ích th??ng m?i.
7. Nói x?u, h? nh?c, ph? báng ng??i khác.
8. ??ng t?i các file ch?a ??ng virut, các file l?i có th? gây ra h? h?i cho ho?t ??ng c?a máy tính ng??i khác.
9. Các hành vi mà Sony và các công ty thành viên cho là không phù h?p.
10. Các hành vi khác vi ph?m pháp lu?t ho?c b? c?m.

3. ?? xu?t và cung c?p ý t??ng

Sony, các công ty liên k?t và ??i tác c?a Sony có chính sách không ch?p nh?n t? bên th? ba nào b?t k? ?? xu?t gì v? cung c?p s?n ph?m và/ho?c d?ch v?, bao g?m nh?ng không gi?i h?n t?t c? các ý t??ng c?i ti?n và ch? t?o s?n ph?m m?i, các công ngh?, các thi?t k?, x? lý, ph?n m?m, khuy?n m?i, qu?ng cáo và các k? ho?ch maketting ?? phòng tránh b?t k? s? nh?m l?n có th? x?y ra gi?a các ý t??ng do bên th? ba cung c?p và các ý t??ng c?a Sony. Vì v?y, b?n không nên g?i b?t k? thông tin nào ch?a ??ng ý t??ng c?a b?n, b?n v? k? thu?t, phát minh, sáng ki?n, g?i ý ho?c các tác ph?m khác có liên quan (g?i chung là “Ý t??ng”).

Kết hợp xổ sốTr? khi ???c Sony yêu c?u g?i, n?u b?n t? g?i Ý t??ng ??n chúng tôi, thì nh?ng Ý t??ng ?ó s? ???c x? lý nh? th? b?n ?ã ??ng ý v?i nh?ng ?i?u kho?n sau ?ây.

1. Sony không có ngh?a v? ph?i x? lý Ý t??ng nh? là m?t thông tin bí m?t;
2. Sony không có ngh?a v? ph?i nghiên c?u, ?ánh giá ho?c áp d?ng Ý t??ng;
3. N?u Sony thông qua và áp d?ng Ý t??ng gi?ng ho?c t??ng t? m?t ph?n ho?c toàn b? Ý t??ng do b?n g?i, Sony s? có quy?n duy nh?t ??i v?i b?t k? quy?n s? h?u trí tu? nào liên quan ??n Ý t??ng ?ó, và b?n ph?i ch?p nh?n th?c hi?n các b??c c?n thi?t ho?c theo các yêu c?u c?a Sony ?? trao quy?n s? h?u trí tu? cho Sony. Sony s? không ch?u trách nhi?m v?i b?n ho?c b?t k? bên th? ba nào v? vi?c b?i th??ng liên quan ??n quy?n s? h?u trí tu?.

4. T? ch?i b?o ??m

B?n ph?i t? ch?u r?i ro khi s? d?ng Website này. Website này (bao g?m t?t c? n?i dung và ch?c n?ng s?n có ho?c ph?i truy c?p qua Website) ???c cung c?p “nh? nguyên tr?ng”. Trong gi?i h?n cho phép c?a pháp lu?t, Sony không tuyên b? ho?c b?o ??m gì v? các n?i dung sau (1) v? ?? chính xác, kh? n?ng có th? bán ???c, s? thích h?p cho m?t m?c ?ích c? th? nào ?ó ho?c s? không vi ph?m c?a b?t k? n?i dung nào ???c công b? ho?c s?n có trên Website này, (2) máy ch? c?a Website này không ch?a ??ng virus ho?c các thành ph?n khác có th? nhi?m, làm h?i ho?c gây h?ng máy tính c?a b?n ho?c các tài s?n khác khi b?n truy c?p vào Website qua trình duy?t, t?i, ho?c s? d?ng các ti?n ích khác trên Website.

Sony có th? thay ??i và ch?nh s?a n?i dung c?a Website ho?c có th? hoãn, d?ng cung c?p các d?ch v? qua Website b?t k? lúc nào mà không c?n thông báo tr??c. Sony và các công ty liên k?t không ch?u trách nhi?m cho b?t k? m?t mát, thi?t h?i c?a b?n trong quá trình b?n truy c?p Website, ho?c vi?c b?n không th? truy c?p Website.

5. Tính s?n có c?a các s?n ph?m và d?ch v?

Các s?n ph?m và d?ch v? trên Website này có th? không s?n có ?? mua ? khu v?c ho?c ??a ph??ng c?a b?n. Vi?c tham chi?u ??n các s?n ph?m ho?c d?ch v? trên Website không ng? ý ho?c b?o ??m nh?ng s?n ph?m và d?ch v? này s?n có b?t k? lúc nào ? khu v?c b?n ?ang sinh s?ng. B?n nên ki?m tra v?i các ??i ?i?n ???c Sony ?y quy?n ?? ki?m tra s? s?n có c?a các s?n ph?m và d?ch v? c? th? ? khu v?c b?n sinh s?ng.

6. Các website liên k?t ch?a trong Website

Kết hợp xổ sốWebsite này ch?a các liên k?t ??n các website khác (“Các trang liên k?t”). Vi?c b?n truy c?p các trang liên k?t hoàn toàn có th? g?p r?i ro, nguy hi?m. Các trang liên k?t không n?m d??i s? ki?m soát c?a Sony và Sony không ch?u trách nhi?m v? n?i dung c?a các trang liên k?t, bao g?m nh?ng không gi?i h?n b?t k? liên k?t nào khác ch?a ??ng trong m?t trang liên k?t, ho?c các thay ??i, c?p nh?t ??i v?i trang liên k?t. Sony ch? cung c?p nh?ng ???ng d?n ??n các trang liên k?t ?? b?n thu?n ti?n s? d?ng, và vi?c Sony cung c?p ???ng d?n ??n các trang ?ó không th? hi?n là Sony ??m b?o v? website ?ó ho?c có s? h?p tác v?i nhà ?i?u hành c?a website ?ó. B?n ph?i ch?u trách nhi?m cho vi?c truy c?p và tuân th? các gi?i h?n, ?i?u ki?n, ?i?u kho?n v? b?o m?t thông tin và các chú ý pháp lý khác ???c quy ??nh t?i các trang liên k?t. Sony t? ch?i m?i b?o ??m m?t cách rõ ràng hay ng? ý ??i v?i tính chính xác, hi?u l?c, h?p pháp hay các y?u t? khác ??i v?i các tài nguyên hay thông tin ch?a ??ng trên các trang liên k?t ?ó.

7. Các tài li?u và ph?n m?m s?n có trên Website

Tùy t?ng th?i ?i?m, Sony cung c?p cho b?n các tài li?u liên quan ??n h??ng d?n s? d?ng và thông s? k? thu?t c?a s?n ph?m trên Website (“Tài li?u”). B?n có th? s? d?ng Tài li?u này cho m?c ?ích phi th??ng m?i ho?c m?c ?ích cá nhân và cho m?c ?ích mà s?n ph?m và d?ch v? liên quan h??ng ??n. Tài li?u này ???c công b? trên Website có th? có các l?i do in ?n. Các thông tin thay ??i ??nh k? c?ng s? ???c thêm vào, Sony ch? duy trì các phiên b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a các tài li?u này trên Website. Khi Sony cung c?p các s?n ph?m và d?ch v? có khác bi?t so v?i các thông s? k? thu?t ?ã ??ng t?i, ?i?u này có ngh?a là s?n ph?m và d?ch v? có th? còn có các tài li?u riêng v?i s? khác bi?t ?ôi chút. Vì v?y b?n ???c yêu c?u là vào b?t k? lúc nào c?ng nên xác ??nh b?n có ?ang s? d?ng tài li?u ?úng phiên b?n hay không.

Khi cung c?p các thông tin trên Website, m?t s? n?i dung trên Website này s? s?n có ?? b?n t?i v? (“N?i dung có th? t?i v?”). Sony c?p cho b?n quy?n không ??c quy?n, b? gi?i h?n, không th? trao ??i, không tính phí ?? t?i các N?i dung có th? t?i v? máy tính c?a b?n, ?? ph?c v? cho các m?c ?ích s? d?ng mang tính cá nhân và phi th??ng m?i. B?n không có quy?n c?p phép l?i, phân ph?i, ch?nh s?a, thay ??i, t?o ra các tác ph?m phái sinh, gi?i mã, ??o ng??c k? thu?t (?? l?y mã ngu?n) d? li?u khi không có s? ??ng ý tr??c c?a Sony.

Kết hợp xổ sốSony không tuyên b? v? s? t??ng thích c?a các thông tin ch?a ??ng trong các tài li?u ???c công b? trên Website cho b?t k? m?c ?ích nào. T?t c? các tài li?u này ???c cung c?p “nh? nguyên tr?ng” mà không có s? b?o ??m d??i b?t k? hình th?c nào. Sony t? ch?i b?o ??m cho tài li?u m?t cách rõ ràng hay ng? ý, bao g?m t?t c? các b?o ??m và ?i?u ki?n v? kh? n?ng có th? bán ???c, s? phù h?p quy ??nh c?a lu?t pháp, s? phù h?p cho m?t m?c ?ích c? th? nào ?ó, vi?c có b?n quy?n ho?c không vi ph?m pháp lu?t. Trong m?i tr??ng h?p, Sony s? không ch?u trách nhi?m cho b?t k? thi?t h?i gì, bao g?m c? thi?t h?i ??c bi?t, gián ti?p, h?u qu? kéo theo, ho?c các thi?t h?i phát sinh b?i vi?c không th? s? d?ng, m?t d? li?u, m?t các l?i ích, dù là do hành ??ng theo h?p ??ng, hành ??ng do s? c?u th? ho?c các hành vi sai trái khác, phát sinh t? ho?c có liên quan ??n Tài li?u trên Website.

8. R?i ro truy?n d?n thông tin

Sony không ??m b?o r?ng b?t k? e-mail nào g?i t? Website này s? ???c b?n nh?n, ho?c ???c Sony nh?n n?u email do b?n g?i. Sony c?ng không ??m b?o v? tính riêng t? và/ho?c s? an toàn bí m?t thông tin c?a e-mails trong quá trình truy?n nh?n d? li?u trên internet.

9. Thông Tin ??ng Nh?p

N?u Sony cung c?p cho b?n thông tin ??ng nh?p cho ng??i dùng (“Thông Tin ??ng Nh?p”) ?? b?n có th? truy c?p ho?c s? d?ng Website ho?c m?t ph?n c? th? trên Website này, b?n không nên ti?t l? nh?ng Thông Tin ??ng Nh?p c?a b?n cho ng??i khác bi?t. B?n t? ch?u trách nhi?m ??m b?o các Thông Tin ??ng Nh?p c?a b?n không b? ?? l? cho ng??i khác. B?n c?ng t? ch?u trách nhi?m ??i v?i các ho?t ??ng s? d?ng Thông Tin ??ng Nh?p, bao g?m t?t c? các ho?t ??ng ???c ?y quy?n ho?c không ???c ?y quy?n, h?p pháp ho?c không h?p pháp mà nh?ng ho?t ??ng này s? d?ng Thông Tin ??ng Nh?p c?a b?n. Sony ???c quy?n th?c hi?n theo các yêu c?u nh?n ???c thông qua Thông Tin ??ng Nh?p c?a b?n. Sony không th? và s? không ch?u trách nhi?m ??i v?i các thay ??i v? Thông Tin ??ng Nh?p c?a b?n do m?t ng??i khác dùng Thông Tin ??ng Nh?p c?a b?n ??ng nh?p Website và th?c hi?n, ho?c b?t k? thi?t h?i ho?c m?t mát gì khác phát sinh do vi?c b?n ?ã không b?o v? ??y ?? các Thông Tin ??ng Nh?p c?a b?n. Vì v?y, nh?m m?c ?ích b?o m?t, b?n ch? nên nh? (mà không nên vi?t ra) các Thông Tin ??ng Nh?p c?a b?n thân mình.

10. Chính Sách B?o M?t Thông Tin Cá Nhân

Xem thông tin ??y ?? t?i ?ây